PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 12 Juli Zondagsbrief 12 Juli
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Jan Willem Timmerman, zang Mathilda Schepers, Jeanette Ek en Dinant Kramer
Koster: Jacob Dogger

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Post uit Veenendaal

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie, vakantie bijzondere doelgroepen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Medeleven
We bidden voor de zieken thuis. We denken aan Diny Vink en aan Lykele de Leeuw. In Assen gaat het vrij goed met hem. We zijn er dankbaar voor dat de familie Veldhuis vanuit Hoog Schuilenburg weer terug kon keren naar de eigen woning. Van ds. Visser uit Uelsen kregen we bericht dat hij op dinsdag 14 juli een operatie zal moeten
ondergaan. Tine Visser zal in de komende tijd enkele knieoperaties moeten ondergaan. Eerst op 21 juli en daarna nogmaals in september. Vervolgens is er dan revalidatie nodig. We bidden om rust en genezing. We dragen de zieken op aan de hoede en zorg van de Heer.

In memoriam Jan Dreves
Op 26 juni is Jan Dreves overleden op de leeftijd van 72 jaar. De afscheidsdienst en de begrafenis vonden plaats op 2 juli.
Opgegroeid in Hengelo trouwde hij op 10 november 1971 met Antonetta Lambers. De trouwtekst was uit Exodus 14: “De HERE zal voor u strijden en gij zult stil zijn”. Op weg naar het beloofde land wordt het volk Israël in het nauw gedreven. Maar als Zijn kinderen geen uitkomst zien, baant de HERE een weg. Dan maakt de angst plaats voor verwondering: ‘Gij zult stil zijn’.
Met die zekerheid gingen Jan Dreves en zijn vrouw de toekomst in. Jarenlang werkte hij in het onderwijs in Almelo. Als leerkracht en als directeur van de Wilhelminaschool. Een onderwijzer in hart en nieren die verlangde kinderen te zien opbloeien. Hij leerde de kinderen zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen, op de Heer mijn God’. Na zijn pensionering hielp hij nog kinderen bij de Nederlandse taal.
Voor zijn vrouw was hij een zorgzame echtgenoot; en hij gaf aandacht en liefde aan zijn kinderen Koen en Marjan. Bij alle beslommeringen in het onderwijs deed hij tussen de middag maar wat graag een spelletje met hen. Later beleefde hij vreugde aan het optrekken met kleinzoon Kasper. We gedenken broeder Dreves als een meelevend lid van de gemeente. Jarenlang was hij voorzitter van de diaconie. Hij hield van tuinieren op ‘erve Pezie’ en van het zingen bij oratoriumvereniging Toonkunst.
Er waren op zijn levensweg ook moeilijke trajecten. Een tekst die broeder en zuster Dreves aansprak was: He will go before you; He will make a way. Hij zal voor u uitgaan; Hij bereidt een weg! In het vertrouwen op Christus droeg Jan Dreves zijn ziekte en kon hij afscheid nemen. De HERE is, zoals Psalm 121 belijdt, de Bewaarder, die het nooit af laat weten. Op Hem mogen we vertrouwen in leven en sterven. Moge de Here zuster Dreves, de kinderen en Kasper nabij zijn.

In memoriam Bart Visch
Op 28 juni is heengegaan broeder Bart Visch op de leeftijd van 78 jaar. De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op vrijdag 3 juli. Tijdens de dienst stonden we stil bij de geschiedenis van ‘de storm op het meer’ in Marcus 4:35-41. Als het hevig gaat stormen maken de leerlingen Jezus wakker en vragen: ‘Meester, kan het U niets schelen, dat wij vergaan?’ Dat is een pijnlijke vraag: hebben de leerlingen niet begrepen dat Jezus Zich vernedert – tot de dood aan het kruis – juist omdat Hij Zich wél om hen bekommert? Jezus stilt de storm! En Hij brengt verzoening.
Broeder Bart Visch heeft ook stormen meegemaakt in zijn leven. Zijn leven lang heeft hij last gehad van astma. Hij maakte een faillissement mee van zijn bedrijf. De ergste storm voor hem en zijn gezin was de scheiding van zijn eerste vrouw en – gedurende een lange periode – ook van zijn kinderen.
Toch heeft hij daarna vele goede jaren gekend. Hij trouwde met Dini Grob. Met haar en dochter Elisabeth mocht hij bijna veertig jaar samen zijn. Ze hebben elkaar van harte lief gehad en veel goeds voor elkaar mogen betekenen. Er vond verzoening plaats, herstel van de relaties met de kinderen. Hij kreeg werk in Almelo en vervulde in verschillende verenigingen de functie van penningmeester. En tot voor kort hield hij zich bezig met het verkopen van boeken via boekwinkeltje.nl.
Helaas leefde hij niet meer actief mee met de kerk. Maar het evangelie raakte zijn hart wel. En hij was dikwijls ontroerd door de liederen van Nederland zingt. Op de dag voor zijn heengaan hebben we geluisterd naar Gods Woord en samen gebeden. Moge de Here zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen troosten.

In memoriam Fredrik Herman (Frits) Kamp
Op dinsdag 30 juni is Frits Kamp heengegaan op de leeftijd van 71 jaar. De afscheidsdienst vond plaats in de Grote Kerk op zaterdag 4 juli.
Frits Kamp heeft zijn leven lang gewoond op de boerderij aan de Bolkshoeksweg 4. De boerderij en het bezig zijn met de koeien was zijn lust en zijn leven. Een echte boer, vooruitstrevend en doortastend. Op 28 mei 1975 trouwde hij met Diny Bosch uit Daarle. Door de jaren heen deelden ze vreugde en pijn met elkaar en in hun gezamenlijk gebed met de Heer.
Ze waren blij met hun kinderen en beleefden enorm veel vreugde aan de vele kleinkinderen. Frits Kamp was een liefdevolle vader die zijn vrouw en zijn kinderen en kleinkinderen altijd voorop zette. Hij vond het fantastisch om de liefde voor de boerderij en het boerenleven bij de kleinzoons terug te zien.
De trouwtekst was in 1975: “Welgelukzalig is een ieder die de HEERE vreest, die in zijn wegen gaat”. De psalmdichter wijst op concrete zegeningen: de vruchten die groeien op het land en een gelukkig gezinsleven met vrouw, kinderen en kleinkinderen. Die zegeningen zijn geteld bij de familie Kamp. In het leven van Frits Kamp liep echter ook een breuk. De ziekte MS openbaarde zich toen hij in de veertig was en heeft erg veel van hem en zijn vrouw Diny gevergd. Op de kaart staat: ‘Niemand kende zijn strijd en het stille verdriet van het willen maar niet kunnen’. Het kostte strijd om het werk waar hij zoveel passie voor had los te laten. Het was pijnlijk steeds meer aan anderen over te moeten laten, krachten in te leveren en zorg te moeten ontvangen. Frits Kamp zette zich in; hij bleef hoopvol en in de regel ‘goed te passe’. Het gezin, met name zijn vrouw Diny, heeft hem daarbij alle mogelijke steun gegeven.
In Psalm 128 staat: ‘Ontvang de zegen van de HEER uit Sion’. De pelgrim krijgt die in de tempel in Jeruzalem van de priester. Wij ontvangen de zegen uit de hemelse tempel waar de Hogepriester Jezus voor ons pleit. In het diepe dal is Hij trouw; Hij blijft bij ons. Dat is ook onze hoop bij het sterven. We bidden om die genade voor Diny Kamp, de kinderen en kleinkinderen.

Voor het gezin: Op z’n kop zomergezinsboekje
Door het Coronavirus stond alles de afgelopen periode op z’n kop! We gingen nauwelijks naar school of werk, ontmoetten weinig mensen en we konden zelfs niet naar de kerk. Maar er komt wel een vakantieperiode aan! Tijd voor leuke dingen, wat meer rust en vrije tijd. Daarom hebben GZB, HGJB, IZB een speciaal zomergezinsboekje gemaakt.

Mensen in de Bijbel van wie het leven ook op z’n kop staat spelen de hoofdrol. Een boekje vol met gezinsmomenten, vieringen, puzzels en leuke opdrachten om samen als gezin te doen. Daarnaast staan er  portretjes in van jonge christenen van dichtbij of ver weg die het verhaal delen van hun leven dat op z’n kop stond.

Het boekje is gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook aan tieners is gedacht, voor hen is er elke dag een mooie gespreksvraag of stelling.

Kerkdiensten vanaf juli
We zijn er dankbaar voor dat we weer naar de kerk kunnen gaan, al is het de komende tijd slechts eenmaal in de veertien dagen. Vorige week was de eerste keer. Ik vernam dat het goed was om elkaar weer te zien en samen te zijn!
Op 5 juli; 19 juli; 2 augustus, 16 augustus; 30 augustus; enzovoort zijn de letters A t/m K aan de beurt; in de weken 12 en 26 juli; 9 en 23 augustus; enzovoort zijn de letters L t/m Z uitgenodigd om de kerkdienst te bezoeken.
Gemeentezang is voorlopig niet (of beperkt, neuriën of met mondkapje) mogelijk, maar er zijn solisten die voor de zang zorgen.

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Collecte
Mooi dat we ook thuis deel kunnen nemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het
volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding
kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, vakanties bijzondere doelgroepen
Het doel van deze diaconale collecte houdt verband met het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel- week in dit huis en de kosten niet (geheel) kunnen dragen. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Hopelijk is in de loop van dit jaar weer iets mogelijk op dit gebied. Vandaag een collecte voor de  kostenbestrijding.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Vakantie
In verband met onze vakantie zal er op zondag 26 juli geen zondagsbrief verschijnen

TRUD Bulgarije
De impact van de corona crisis op onze broeders en zusters in oost-Bulgarije is heftig. Na enige versoepeling die mogelijk werd door 't beeindigen van de eerste lockdown, neemt het aantal besmettingen de laatste tijd in rap tempo weer toe. Van toerisme is nauwelijks sprake, waardoor de werkloosheid in dit toch al arme deel van Bulgarije nog verder oploopt. Het bestuur van stichting TRUD Bulgarije heeft dan ook besloten tot een derde uitgifte van voedselpakketten, ditmaal voor €3.000,- Via onze partnerstichting  De Samaritaanse Vrouwen ontvangen we berichten dat de mensen daar dit ook werkelijk als Gods' steun ervaren; velen reageren zeer emotioneel. Wij vragen ook uw gebed voor hen, die in omstandigheden leven die we hier in Nederland niet kennen.
Rob de Lange, voorzitter Stichting TRUD Bulgarije

LINKT
Nu in Nederland de corona regels versoepeld zijn, heeft het LINKT projectteam, samen met de stichting Huis van Lydia, besloten om ook het Stadspastoraat en de Pleisterplaats, weer op te starten in het Huis van Lydia. Vooralsnog is de Pleisterplaats kleinschalig; met 1,5mtr kunnen we simpelweg geen 20 bezoekers tegelijk opvangen. Kom gerust langs; vol zit 't echt nog niet! Stadspastoraat, voor een goed, vertrouwelijk gesprek: elke donderdag ochtend 10:00-12:00. Pleisterplaats om de week, woensdag 17:30-19:30 (eerstvolgende 22juli).
Namens het LINKT projectteam, Rob de Lange

Dabar
In het blad de Tijding las ik over een initiatief van de IZB: Dabar.
Elke week kunt u geld geven voor de IZB, een deel van dat geld gaat naar Dabar
Dabar betekent woord en daad. : Evangelisatie op de camping, door te vertellen wat je gelooft maar ook
door te laten zien dat je gelooft.
Een leesbare brief van Christus zijn.
Op camping het Berkenven in de Pollen, vlakbij Vriezenveen zijn dit jaar 5 teams om Dabarwerk te doen.
Van 18 juli t/m 22 augustus.
Niet alle campings kunnen meedoen omdat het daar erg groot georgsniseerd was en het onder evenementen valt.
Zo kregen wij meer dabaristen dan de vier of drie weken die wij andere Jaren hadden.
Onze dabarcommissie bestaat uit 7 personen dit jaar medeondersteund door een aantal jeugddiakenen uit de Hervormde kerk in Vriezenveen.
Mensen uit de kerken in Vriezenveen koken doordeweeks voor de dabaristen. Dat wordt zeer gewaardeerd.
Lid van de dabarcommissie van camping het Berkenven: Betsie Dogger

KIDZZCORNER

De zaaier Mattheus 13: 1-9

Uit hele kleine zaadkorrels kunnen prachtige planten met bloemen en/of vruchten komen. Kunnen jullie dat begrijpen? Waarschijnlijk niet, wat er gebeurt is geheimzinnig, wonderlijk. Misschien weten ze wel wat zaad nodig heeft om te groeien: grond, licht en water. Mensen kunnen proberen te zorgen dat de zaadjes dat krijgen.
In Jezus’ verhaal van vandaag zien we een zaaier aan het werk. Niet alle zaad komt op de goede plaatsen terecht. Kunnen ze vertellen wat er mis gaat? Gelukkig komt er een deel in goede grond. Dat komt op en groeit en levert veel op! Wat zal die zaaier blij zijn.

Jezus zegt dat Hij ook zaait. Wat zou Hij zaaien? (de woorden van God) Kunnen jullie voorbeelden noemen waarom Gods woorden soms niet goed groeien? (slecht luisteren, vergeten, niet volhouden om te gehoorzamen). Wij zaaien ook of houden we ons zaad in onze mand?

Lied: Hemelhoog 675 God heeft een plan.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.