PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 12 Januari 2020 Zondagsbrief 12 Januari 2020
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Geerts uit Zalk
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst voorganger Ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga (Avondmaal)
Om 19.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1ecollecte: Diaconie, vakanties bijzondere doelgroepen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Jessica en Andreas
Oppasdienst: Jeannette en Janelle
Koffieschenken volgende week: fam. V.d. Beld
Meeleven
Diny Vink onderging de afgelopen week een operatie. We zijn met Symon Taal dankbaar voor het goede verloop van de operatie. Hij is inmiddels weer
thuis. We blijven meeleven met Lykele en Jannie de Leeuw, de familie Mensink, broeder Herman Janssen en andere zieken thuis.

Vanavond Open dienst
Vanavond is er een Open dienst over het sabbatsgebod. Hoe vindt een mens rust? Wat is de betekenis van het vierde gebod? We lezen Zondag 38 uit de Catechismus en Hebreeën 4:1-13. Vraag ter bezinning vooraf: Is de zondag voor u een rustdag? Hoe vult u die in?

Week van gebed 19-26 januari
Volgende week zondag 19 januari hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren; ’s Avonds om 19.00 uur is de start van de Week van gebed.
Het thema voor de week van gebed is ‘Buitengewoon’. Uitgangspunt is Handelingen 28 waar Lucas vermeldt: “De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk: ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud was”.

Nieuwe folder
Op de leesplank ligt inmiddels een nieuwe folder. Voor de liefhebber en bedoeld om mee te geven aan gasten die u in de kerk ontmoet. De folder geeft een indruk van wijkgemeente De Ontmoeting en een overzicht van de activiteiten.
In de wijk zijn 1000 andere flyers verspreid – onder anderen in de nieuwbouw. In deze flyers wordt in het kort iets verteld over De Ontmoeting en worden mensen uitgenodigd voor de ALPHA-cursus.

Stille week
In de stille week (5-11 april) werken we dit jaar samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Een viertal gemeenteleden bereiden de vespers in deze stille week voor. We komen tweemaal samen in De Ontmoeting en tweemaal in de Christelijke Gereformeerde Kerk.

Turks-Nederlandse diensten
In januari is de Turks-Nederlandse pioniersplek van start gegaan. Later daarover meer informatie! De diensten beginnen voortaan wat vroeger, om 14.00 uur. Data zijn: 19 jan; 2 en 16 februari; 1, 15 en 29 maart, 12 en 26 april. U bent er van harte welkom!
Catherinus Elsinga

Ontwikkelingen in de PGA
In de zondagsbrief van 22 december is al verwezen naar de bezinning op de toekomst van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA). Helaas staat de PGA voor de noodzaak tot een herstructurering vanwege minder inkomsten en minder ‘menskracht’. Het proces wordt begeleid door een externe deskundige, dhr. Jan Boer. Met hem stelt het moderamen van AK en CvK (College van Kerkrentmeesters) een plan op. De inbreng die eerder door de
wijkgemeenten is geleverd wordt daarin verwerkt.
Onze inbreng als wijkgemeente De Ontmoeting is besproken op de gemeenteavond van 27 maart 2019. Gelukkig was er een grote mate van eensgezindheid.

Onze inbreng
Onze wijkgemeente heeft een confessioneel-evangelische identiteit en is missionair gericht. De ontplooiing, de opbouw van de gemeente en het missionaire werk zijn nauw verbonden met deze identiteit. Daarom is het voor De Ontmoeting van belang een eigen predikant te hebben die vanuit deze identiteit zijn ambt vervult. We zijn dankbaar voor ons kerkgebouw dat onmisbaar is voor het missionaire werk en de opbouw van de wijkgemeente. Uitgangspunt is natuurlijk dat onze wijkgemeente met een eigen kerkenraad gehandhaafd blijft.
Samengevat zijn essentieel voor kerkenraad en wijkgemeente:
  1. Behoud van confessioneel-evangelische identiteit die tevens missionair gericht is.
  2. Een wijkpredikant, die qua identiteit past bij De Ontmoeting en werkt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad. Zo kan de wijkkerkenraad de identiteit laten doorwerken in de opbouw van de gemeente.
  3. Behoud van het kerkgebouw in de wijk voor eredienst, de gemeenteopbouw en het missionaire werk.
Hoe gaat het verder?
De Algemene Kerkenraad (AK) streeft naar een voorstel waarvoor een breed draagvlak bestaat bij de wijkgemeenten. We bidden om wijsheid en inzicht daarvoor en zien het te zijner tijd graag tegemoet. Zo mogelijk in april of mei van dit jaar hebben de wijkkerkenraden en wijkgemeenten gelegenheid hun reactie op de plannen te geven.
Voor de kerkenraad van De Ontmoeting blijft essentieel dat aan bovengenoemde punten recht gedaan wordt. U hoort er nog van en voor vragen kunt u terecht bij Aernout Stigter of Dinant Kramer.
Als wijkgemeente zijn we intens dankbaar voor de genade die we ontvangen en de zegen die we mogen verspreiden in de wijk. We begroeten nieuwe leden die geestelijk onderdak vinden en meewerken aan de opbouw van de gemeente. We zijn dankbaar voor financiële middelen en we hopen dat ieder naar vermogen en royaal zal meedoen aan de actie kerkbalans. Onze hoop is in alle opzichten op de Heer Jezus Christus, het Hoofd van de gemeente. In dat spoor verder!

De scriba, Dinant Kramer

Overzicht Stichting de Ontmoeting
 
  sept   okt   nov   dec    
4.9 6,50 2.10 6,50 9.11 3000,00 21.12 250,00    
30.9 100,00 1.10 1000,00 11.11 50,00 25.12 6,50    
30.9 30,00 14.10 200,00 21.11 250,00 30.12 100,00    
    23.10 250,00 27.11 6,50 30.12 30,00    
    28.10 30,00 28.11 30,00        
    28.10 6,50            
                   
  136,50   1493,00   3336,50   386,50    
                   
Totaal               5352,50    


Overzicht van de giften aan Stichting de Ontmoeting van sept. t/m dec. 2019 We willen alle gevers heel hartelijk danken voor de steun de afgelopen maanden. We hopen dat we het komende jaar ook weer op u mogen rekenen. Dank voor uw vertrouwen zodat we onderdak voor onze gemeente kunnen garanderen. Veel Heil en Zegen voor het komende jaar namens het bestuur van de stichting. Hartelijke groet Nel Oosterhuis (penningmeester).

Collecte
Diaconie, vakanties bijzondere doelgroepen
Het doel van deze diaconale collecte houdt verband met het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel-week in dit huis en de kosten niet (geheel) kunnen dragen. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef daarom wat u kunt!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Actie Kerkbalans

Beste gemeenteleden

De Actie Kerkbalans gaat op 18 januari van start met als thema `Geef voor je Kerk`. en duurt tot en met 1 februari.
Ook voor onze wijkgemeente is deze actie van groot belang. Binnen de Protestantse Gemeente Almelo zijn de wijken verantwoordelijk voor de eigen
begroting en geldwerving. We geven óm onze wijkgemeente. We worden er gezegend en bemoedigd.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u en jij. We willen graag dat “De Ontmoeting” aanwezig is en blijft in de buurt, dat we elke zondag kerkdiensten kunnen blijven houden, de gemeente pastoraal kunnen bewerken en dat de predikant beschikbaar blijft voor de wijk. Voor deze en andere activiteiten is uw financiële steun hard nodig. Doet u ook dit jaar weer mee !!

Voor de “lopers”
Zondag 19 januari liggen de enveloppen voor de Actie Kerkbalans gebundeld en op naam
samen met de folders in de hal.
Zij die zondag niet in de kerk zijn kunnen dit melden bij:
Aart Kroeskamp, T 06-11718956 E a.kroeskamp01@gmail.com

Namens de kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad van De Ontmoeting

NB: Het geld wordt niet gebruikt voor diaconale projecten daar zijn andere geldstromen voor zoals de opbrengst van collecten en een diaconale actie in maart.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.