PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 11 Juli Zondagsbrief 11 Juli
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Jan Willem Timmerman, zang Henny, Emmy en Erik

Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Plette uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie, instellingen plaatselijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente. Piet Visser zal over enige tijd een behandeling ondergaan die als alles naar wens gaat zo’n zes weken zal duren. Het is een zware behandeling en we bidden om Gods zegen en om Zijn helende werk.

Flyeren – help je mee?
Op 22,23 en 24 juli zijn er namelijk sport- en speldagen voor kinderen van 7-12 jaar! (en voor de kleintjes is er een springkussen).
Om de Nederlandse en Turkstalige kinderen uit te nodigen willen we zo’n 2500 flyers ronddelen. Dat is best een klus, maar ‘vele handen maken licht werk’. Wilt u / wil jij helpen?
Dinant Kramer heeft stapeltjes gemaakt met een aantal flyers en de bijbehorende straten. Als 25 mensen 100 flyers ronddelen zou dat fantastisch zijn! Help de kinderen te bereiken met de informatie door enkele straten voor je rekening te nemen!

Wie gaan er naar de kerk?
In de vakantietijd - vanaf 11 juli tot 22 augustus - is iedereen weer welkom is bij de zondagse diensten. Hopelijk kunnen we nadien weer ‘gewoon’ naar de kerk!
Thuis aan de dienst deelnemen kan via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Na de dienst is er koffiedrinken buiten. (Maar blijf afstand in acht nemen).

Sport- en speldagen: wat gaan we doen?
Zeskamp; springkussen (voor de kleintjes); als afsluiting een barbecue op vrijdagmiddag (dan zijn ouders en anderen ook welkom!). We hopen op de zegen van de Heer.
Voor sport en spel, verwerkingen en EHBO kunnen we zeker nog mensen gebruiken!
De sport- en speldagen zijn ’s middags vanaf 13.30 uur – 16.00 uur.
Een prachtige kans om kinderen in de vakantietijd ontspanning, plezier te bezorgen én een verhaal uit de Bijbel aan hen te vertellen.
Opgave voor vrijwilligers bij: cbelsinga@solcon.nl

Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek

Bijbelcursus ds. Visser – Cor Weeda
Ds. Visser hoopt op 14 september afscheid te nemen van de deelnemers. Alle deelnemers aan de Bijbelcursus zijn dan welkom.
U kunt dan ook kennis maken met de nieuwe cursusleider. De evangelist Cor Weeda uit Hengelo is bereid gevonden de plaats van ds. Visser in te nemen. Daar zijn we erg dankbaar voor. Cor Weeda heeft veel ervaring onder andere door zijn werk bij Trans World Radio.
De Bijbelcursus gaat dus verder en iedereen – ook mensen van buiten de gemeente – is daarbij van harte welkom!

Jongeren en kinderen
Een aantal jonge ouders heeft met Aernout en Corien Stigter nagedacht over het jongerenwerk. Het is de bedoeling om in het nieuwe seizoen de club van tieners (vanaf de brugklas) weer op te starten. Eén keer in de veertien dagen. Samen koken, eten, een thema bespreken, gezelligheid! Er zijn al vier mensen die er leiding aan willen geven.

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan
zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Drie keer een verkondiging over Openbaring 20
Waar loopt het op uit met onze geschiedenis? Brengt de verschijning van de Here Jezus meteen het laatste oordeel met zich mee? Of komt er nog een periode waarin de schepping opbloeit en het herstel van Israël plaatsvindt?
Het is mijn bedoeling in drie diensten aandacht te schenken aan Openbaring 20. 1. 11 juli - Het duizendjarig rijk (Op. 20:1-6); 2. 25 juli - De satan – en Gog en Magog - overwonnen (Op. 20:7-10); 3. 8 augustus - Het laatste oordeel (Op. 20:11-5).

Catherinus Elsinga

Collecte
College van Diakenen, instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied in Almelo. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Maar denk ook aan de vrijwilligers die gevangenen in de Karelskamp begeleiden, zoals St. Next en Exodus.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten voor de zondagsbrief
  1. dat mensen zicht krijgen op elkaars eenzaamheid
  2. “dat Uw wil geschiede” in het proces van wording van een wijkgemeente van bijzondere aard.
  3. veiligheid in Nederland
  4. zegen voorde speelmiddagen in juli, dat veel kinderen zullen komen en kennismaken met de verhalen uit de Bijbel en dat het hen aanspreekt.
Op weg naar Bulgarije..! | Verhalen uit Bulgarije, Stichting Trud
Zoals jullie konden lezen in onze halfjaarlijkse rondzendbrief, is de situatie in Bulgarije schrijnend. Toerisme komt nog maar weinig op gang, waardoor er nauwelijks inkomen is. Daarnaast is de vaccinatiegraad in Bulgarije zeer laag, mede door het wantrouwen tegen de overheid. Het dodenaantal door Corona is hoog; 18.000 onder 7 miljoen inwoners.
Stichting TRUD Bulgarije probeert hierin het leed te verzachten. Dankzij de middelen die de Heer ons, via u, ter beschikking stelt, versturen we ook in deze tweede helft van het jaar voedsel- en kledingpakketten. Natalia heeft er bijna een dagtaak aan; zelfs haar auto lijdt eronder! Jan v/d Klis is samen met zijn vrouw Herma van plan om rond augustus af te reizen naar oost-Bulgarije, met een bus vol kleding! Wellicht dat in de tweede helft van dit jaar ook nog andere bestuursleden naar Bulgarije afreizen ter ondersteuning en bemoediging. Foka v/d Beek heeft overigens haar eerste vaccinatie gehad!

We danken de Here, onze God, voor de ondersteuning die wij mogen doorgeven naar Bulgarije en we vragen om gebed voor de mensen daar.

Beroep GCBG
Het generale college is van oordeel dat de beslissing van het classicale college juist is en vindt het beroep dat de kerkenraad heeft aangetekend ongegrond. Dat betreuren we. Toch is de kerkenraad niet ongelukkig met de uitspraak. Het Generale College heeft namelijk een belangrijke aanvulling op de uitspraak van het Classicale college gedaan. Bij de eerste uitspraak leek het erop dat de AK het voorlopige besluit rond Loslaten en Opnieuw Beginnen gewoon uit zou kunnen voeren. De themagroepen zouden dan het beleid kunnen voorbereiden en de AK zou het beleid kunnen vaststellen.
Dat kan nu niet meer. Het Generale College heeft uitdrukkelijk bepaald dat de wijkkerkenraad zijn bevoegdheden op dat terrein behoudt. “Het generale college overweegt dat, wat er ook zij van de vraag of het stroomschema in de nota al dan niet een overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden lijkt te impliceren, verweerder in de brief van 5 november 2020 heel duidelijk heeft gemaakt dat dit daar niet in gelezen kan, mag en moet worden.”
Kort gezegd: het college houdt de AK aan de toezegging dat aan de bevoegdheden van de wijkkerkenraad niet getornd wordt. En daar was het de kerkenraad om te doen.
Dinant Kramer

Koffie Café,
Het koffiecafé gaat weer beginnen.
We zien er bijzonder naar uit om elkaar daar weer te ontmoeten.
Welkom tussen 9.30 uur en 11.30 uur.
Wel blijven we op de 1.5 m afstand letten.
Bij mooi weer zitten we buiten.
Henk, Ineke, Gré en Jacob.

Kidzzcorner 11 juli

Jakobus 1:19-27 en Mattheüs 21:28-32

Wat je gelooft moet je doen!

Een vader vraagt zijn twee zonen hem te helpen. De een zegt nee en doet het toch. De ander zegt ja en doet niets.: Met wie is de vader blij? Natuurlijk met de eerste zoon die hem toch komt helpen. Heeft hij spijt gekregen van zijn woorden? Het staat niet in de Bijbel, maar waarschijnlijk bedacht hij dat zijn vader hem ook altijd helpt.

Wat je zegt, moet je doen. Daar zullen de kinderen het vermoedelijk mee eens zijn. Toch gebeurt dat lang niet altijd. Waarom doe je niet altijd wat je belooft? En hoe los je dat op?

Praat er eens over thuis.

Lied: meer en meer
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.