PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 11 April Zondagsbrief 11 April
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat Ds. Donken uit Wierden
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Noordijk zang Jannie, Maaike en Aernout

Koster: Jacob Dogger
Vanavond om 19.00 uur leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenis dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken thuis en in het ziekenhuis. We noemen Herman Jansen, Symon Taal en broeder Baarssen.

Geloven en leven!
“Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 31maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.” Johannes 20:30.
De apostel Johannes heeft niet alle tekenen die Jezus gedaan heeft beschreven. Kennelijk vindt hij dat niet nodig (al zouden wij het natuurlijk best interessant vinden). Hij bepaalt ons bij het doel van zijn evangelie. Dat is dat wij geloven dat Jezus de Messias – de Gezalfde, de beloofde Zoon van David – is en de Zoon van God.
Dat ‘geloven’ betekent natuurlijk dat we het feit van de opstanding aanvaarden. Hij heeft de dood overwonnen!
Maar het omvat ook de innerlijke overgave aan Jezus en het delen van ons bestaan met Hem. De tekenen bewijzen immers dat Jezus lééft en leven geeft aan wie Hem toebehoren. Van dag tot dag en tot in eeuwigheid. Halleluja!

Wie gaan er naar de kerk? L-Z
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Laten we ons best blijven doen om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
  • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 18 april, 2 mei, 13 mei (hemelvaart), 16 mei, 30 mei; enzovoort
  • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 11 april, 25 april, 9 mei, 13 mei (hemelvaart), 23 mei, 6 juni; enzovoort.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl,; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Aanvraag gemeente van Bijzondere Aard
De kerkenraad heeft aan het Breed Moderamen van de Classis het verzoek gedaan tot de vorming van een gemeente ‘van Bijzondere Aard’. (Net zoals bijvoorbeeld de Bethel-kerk in Enschede.) Dat is nodig om als gemeente De Ontmoeting te blijven bestaan. Voor de praktijk van het gemeente-zijn maakt het weinig verschil. Een gemeente BA is een zelfstandige protestantse gemeente met een eigen identiteit voor geheel Almelo. De samenwerking met de andere protestantse (wijk)gemeente(n) loopt dan niet meer via een Algemene Kerkenraad (AK), maar via een overlegorgaan.
Verder worden bij een gemeente BA leden uitsluitend ingeschreven op eigen verzoek. De leden moeten dus zelf aangeven lid te willen blijven van De Ontmoeting. De kerkenraad zal de leden daartoe te zijner tijd in de gelegenheid stellen.

Dinant Kramer

De jarigen van deze maand
In de maand april hopen de volgende broeders en zusters hun verjaardag te vieren.
Temmink - Maris/ G.G. 4-4
Binnenmars/ J.H. 11-4
Veldhuis/ G.J. 11-4
Schaap - Belvroy/ J.H. 11-4

Kroonjarigen zijn deze maand:
Bolkensteijn - Hondebrink/ E. 10 apr 1946 75
Verwoerd - de Groot/ E.A.F.  20 apr 1946 75

Alle jarigen een blijde dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

Catherinus Elsinga

Christus is gestorven, en opgestaan. Maar ik dan?
Ruim een week geleden was ’t Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus Christus gekruisigd werd. Maar Hij niet alleen... Paulus zegt in Gal.2 vs 20: “Ik ben mét Christus gekruisigd; en niet meer ík leef, maar Christus leeft in míj ...” Paulus rekent hier radicaal af met z’n oude “ik”, de “ik” die zichzelf dacht te kunnen rechtvaardigen door vooral heel hard te proberen het goede te doen. Zijn oude “ik” hangt aan het kruis. Maar geldt dat ook voor ons? Zit onze prestatiedrang, zit onze eigen oude “ik” ons nog in de weg? Of denken we soms dat we juist op de goede weg zijn met al onze goed-doenerij? Niets menselijks is ons immers vreemd. Ook voor Abraham niet

Collecte
Diaconie ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: gift of renteloze lening voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering nodig hebben. (Financiële) Hulp bij achterstand in huur of energiekosten. Het betreffen vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, ziekte, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden
Gebedspunten zondag 11 april 2021
  • Arbeiders in de wijngaard van het Koninkrijk van God Mattheus 9:38
  • Open deuren voor het evangelie in onze omgeving Colossenzen 4:3
  • De vorming van een goede regering 1 Timotheüs 2: 1 t/m 4
  • Goede voortgang en effect van het vaccineren tegen COVID-19
  • De vergaderingen van de kerkenraad
We zijn er dankbaar voor dat de gemeente het werk van de kerkenraad opdraagt aan de HERE. We zijn afhankelijk van Hem, van Zijn zegen en van de wegen die Hij opent. De vergaderingen zijn op de volgende dagen in de maand:
  • Het moderamen (dat de kerkenraadsvergaderingen voorbereidt) vergadert in de regel op de eerste maandag van de maand.
  • De wijkkerkenraad vergadert steeds op de derde dinsdag van de maand.
  • De algemene kerkenraad van de PGA vergadert iedere eerste donderdag van de maand..
Kidzzcorner
Thema van vandaag: Kijk maar! (Johannes 20: 24-31)
Zien doe je met je ogen. Wat kunnen we allemaal zien? Wat zien de kinderen graag? En wie heeft er wel eens een olifant gezien? In een boek of in het echt. Wie heeft er wel eens...vul zelf maar in. Een ding is zeker: wat de een niet heeft gezien, heeft een ander soms wel gezien. Toch kun je soms iets heel enthousiast vertellen terwijl degene aan wie je het vertelt heel lauw reageert. Hoe komt dat? Misschien komt dat doordat ze het zelf niet hebben gezien of meegemaakt. Ze willen eerst zelf kijken en zijn dan waarschijnlijk ook enthousiast. Dan begrijpen zij wat jij zo mooi of leuk vond.

De discipelen vertellen enthousiast aan Tomas dat ze op de Paasdag Jezus hebben gezien. Ze waren verdrietig en teleurgesteld, maar nu niet meer. Jezus is opgestaan en leeft. En Hij kwam bij hen op bezoek. Tomas vindt hun woorden niet genoeg. Hij wil Jezus met eigen ogen zien. Hij wil met zijn vingers de wonden van Jezus voelen. Tomas twijfelt en kan het niet geloven. De zondag na Pasen verschijnt Jezus ook aan Tomas. Hij zegt: kijk maar en voel maar! Tomas hoeft niet meer te voelen. Dit is Jezus, zijn Heer, en Hij leeft. Tomas gelooft.
Lied: Thomas - Album Weet je dat de lente komt 2/ Kinderkoor De Vuurpij
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.

 
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.