PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 10 Oktober Zondagsbrief 10 Oktober
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Marco Haakmeester, zang Emmy, Henny, Jan en Bonne

Koster: Jacob Dogger
Nevendienst: Betsie
Koffieschenken: Dhr. en mw. V.d. Vis

Vanavond om 19.00 uur open dienst ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Post uit Lutten
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie, ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente, onder andere voor Edwin Brughuis en voor Mieke Duiven. Op haar verzoek zal Mieke komende week ziekenzalving ontvangen. We zien uit naar Gods helende werk. Zuster Brinks-Slots is tijdelijk opgenomen in de Koppel met het oog op herstel van haar enkel.

Ambt
Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.
Zondag worden verschillende leden van onze gemeente bevestigd als ambtsdrager. Het speciale van het ‘ambt’ is dat je het vervult namens de Here God. De ambtsdragers doen dus niet wat de gemeente hen opdraagt, maar wat God van hen vraagt.
Ze worden dan ook niet door de gemeente aangesteld, maar – als het erop aankomt – door de Heilige Geest! Zij zijn mensen die door God geroepen zijn om voor Zijn kudde te zorgen! Die kudde is van oneindige waarde, want Gods eigen Zoon heeft Zijn leven voor deze gemeenschap gegeven aan het kruis.
Op de door God geroepen ambtsdrager rust dus de hoge taak om namens God voor Zijn geliefde gemeente zorg te dragen. Wat er zondag gebeurt is geen menselijk ‘onderonsje’. God doet Zijn liefdeswerk aan ons.
Nu komt het erop aan Gods werk ook gelovig te ontvangen. Daartoe bejegenen we de ambtsdragers met respect en verwachting. “God wil mij door deze mens tegemoet komen en zegenen.” En op zijn beurt geeft de ambtsdrager acht op zichzelf, opdat hij voortdurend van God de genade ontvangt die hij (of zij) door mag geven.

Open dienst over ‘de betere mens’
Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst. Het thema is ‘de betere mens’. Is het goed om de mens ‘op te waarderen’ tot een mens-machine? Wat zegt deze ontwikkeling over onze tijd?

Corona en ruimte
Ieder is weer welkom in de kerk. Wie verkouden is of andere ‘griepachtige’ klachten heeft wordt dringend aangeraden de dienst thuis mee te vieren. Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
In onze situatie betekent het dat er gekozen is voor
 • Een vrij ruime opstelling in rijen voorin de kerk.
 • Een gedeelte voor mensen die nog iets meer afstand in acht willen nemen.
Er wordt niet gevraagd naar een coronatoegangsbewijs. Iedereen is welkom! Scriba René de Reuver: “Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.”

Catechisaties en jongerenclub
Inmiddels zijn de catechisaties weer begonnen. We werken opnieuw samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Iedere woensdagavond onder leiding van Rogier van Veen. Hij is 23 jaar oud, theologiestudent en woont in Almelo.
 • 12 tot 15 jaar om 18.45 uur – 19.30 uur
 • 16/17 jaar om 19.30 uur – 20.15 uur
 • 18+ om 20.15 uur – 21.00 uur
Over enige tijd hoopt de club voor jongeren te starten. Zij krijgen nog wel bericht. Eén keer in de veertien dagen een gezellige avond. En tegelijkertijd ruimte om te werken aan je band met de Here God. Mocht je geen gelegenheid hebben om naar de catechisatie toe te gaan, dan is dit een mooi alternatief!

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling Diaconie/kerk).
Catherinus Elsinga

Hervormingsbijeenkomst Enter woensdag 27 oktober 2021
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is ook dit jaar door enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats op DV woensdag 27 oktober om 19.30 u. in de Hervormde kerk van Enter. Als spreker is uitgenodigd prof. dr. M.J. Kater, hoogleraar praktische theologie aan de TUA.
Thema: Als de kerkbank geen knielbank meer is... (N.a.v. Ezechiël 15 en Joh. 15:1-8)
Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten. Van harte welkom!
J.M.A. Diepeveen, ouderling GG & C.G. van der Valk, ouderling HG

Collecte
College van Diakenen, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: gift of renteloze lening voor mensen die in acute financiële problemen zitten en  hulp bij schuldsanering nodig hebben. (financiële)
Hulp bij achterstand in huur of energiekosten. Het betreffen vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, ziekte, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!
De opbrengst van de zendingsbussen periode 11 april-5 sept 2021 bedraagt 105,55. Dit bedrag zal
verdeeld worden tussen IZB en GZB zoals aangegeven.

Geen Zondagsbrief
Zondag 24 oktober verschijnt er GEEN zondagsbrief


Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten zondagsbrief 10 oktober 2021
 • Voor de ambtsdragers en pastoraal medewerkers van onze gemeente die (her) bevestigd zijn
 • voor allen die alleen door het leven gaan
 • voor de langdurig zieken
 • voor de kabinetsformatie
 • voor bestuurders van onze gemeente en provincie
 • voor de bedreigde christenen en kerken in Afrika
LINKT zoekt teamleden
LINKT, de pioniersplek van de PKN in Almelo, is op zoek naar mensen die het LINKT team willen versterken. Na zes jaar in LINKT actief te zijn geweest, trekken Rob en Agnes zich terug uit het team; zij willen zich nu kunnen focusseren op TRUD – Bulgarije en Horeb – Brazilië.
De LINKT pioniersplek valt onder verantwoordelijkheid van de AK in samenwerking met de PKN/IZB. Diverse Almelose PKN-gemeentes zijn in deze pioniersplek vertegenwoordigt. Daarom zoeken we nu vooral teamleden vanuit de Ontmoeting, om zodoende ook deze wijkgemeente actief betrokken te laten blijven in het prachtige missionaire werk van pionieren.
Heb je belangstelling, of vragen, of informatie die voor het LINKT team in deze zoektocht naar teamleden van belang kan zijn: neem dan s.v.p. contact op met Rob (06-50946621). Van hárte welkom!

Beste gemeenteleden,
Op de lectuurtafel in de hal ligt een intekenlijst voor het Bijbels Dagboek “ Een Handvol Koren” 2022 Het dagboek biedt 2 overdenkingen; 1 voor jongeren en 1 voor de mensen die de jongerenleeftijd ontgroeid zijn.
Het meest verkochte dagboekje in Nederland kost € 12,75 waarvan ruim € 8 naar de zending gaat. U kunt deze maand intekenen. Het dagboekje wordt dan volgende maand bij u bezorgd.
Aart Kroeskamp
T 06-11718956
E a.kroeskamp01@gmail.com

Acties
In de laatste bestuursvergadering van de stichting hebben we weer diverse zaken besproken, de financiën zijn op orde en we zijn dankbaar voor onze gevers, zie de specificatie hier boven. Ook nu zijn we weer op zoek naar mogelijkheden om de kas te spekken, we hoorden dat prijs van het oud papier weer stijgt en we willen eigenlijk wel in het ontstane gat stappen door weer te starten met inzamelen. We denken aan het plaatsen van een permanente container op het plein en een wekelijke inzameling. Echter, dat kan alleen door gaan als we zeker 15 mensen bereid vinden die willen helpen bij de inzameling op de zaterdagen. Mensen die zich beschikbaar willen stellen om te helpen kunnen zich melden bij Henk Podt.

Kidzzcorner 10 oktober 2021

Genesis 27:42-28:22

Jacob vlucht naar Charan

Niemand van ons weet hoe de hemel er uit ziet. De Bijbel zegt dat God daar is en dat het prachtig is, zonder verdriet, pijn en dreiging. Alleen maar vrede en
geluk. En als we in God geloven, mogen we daar eens komen. Het klinkt veelbelovend. Maar hoe het precies is... we moeten afwachten.
Soms gaat hier op aarde de hemel even open. Dan laat God zich op een bijzondere manier zien. Jakob maakt dat mee in Betel. Van God trok hij zich tot nu toe weinig aan. Ja, hij geloofde wel, maar ging vaak zijn eigen gang. Met nare gevolgen! Daarom ligt hij hier nu alleen, ver van huis, buiten, als een zwerver. God laat hem een ladder met engelen zien, de hemel raakt de aarde. En God belooft dat Hij met Jakob zal meegaan.

Dat heeft de bedrieger Jakob nodig: een betrouwbare God die een nieuw begin geeft.
En wees nou eerlijk: wij hebben allemaal nodig dat God ons nieuwe moed en kracht geeft, als wij het verknoeid hebben.
Lied: Hij alleen
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.