PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 10 Mei Zondagsbrief 10 Mei
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wiekenraad uit Uelsen
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Jan Willem Timmerman, Zang: Jeanette Ek, Mathilda Schepers en Dinant Kramer
Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst

Volgende week gaan voor: Ds. Elsinga
De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.

Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Leiding Kindernevendienst: Mariska Wagenvoort
Heeft de Heer ons nodig?
Hij is toch veel machtiger dan wij? Dat klopt. We kunnen ons onbeholpen en zelfs nutteloos voelen. Wat heeft de Heer nu aan een stuntelaar als ik?
Een aantal discipelen is gaan vissen. Wat moeten ze ook anders? Maar deze nacht bakken ze er niks van: geen vangst! De volgende morgen verschijnt Jezus aan de oever. Op Zijn aanwijzing gooien ze het over een andere boeg en is de vangst enorm.
Toch rijst even later opnieuw de vraag of hun vangst er iets toe doet. Als ze aan wal komen heeft Jezus immers Zelf al voor vis en brood gezorgd.

Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’
(Joh. 21:9-10).


Voegt het werk van de discipelen iets toe? De Heer kan prima voor Zichzelf zorgen. Hij hééft  al vis en brood! Toch vraagt Hij ook nog om de vis die de leerlingen pas gevangen hebben. In die wonderbaarlijke vangst komt namelijk Jezus’ opstandingskracht naar voren.

Jezus kán heel goed zonder ons. En gelukkig groeit en bloeit er heel wat in Gods Koninkrijk, dat rechtstreeks als geschenk uit de hemel komt. Dat is een geweldige troost in een tijd waarin we ons beperkt voelen in onze mogelijkheden. Toch kiest de Heer ervoor om ons in te schakelen. Hij werkt graag door onbeholpen en machteloze mensen heen!
Waarom? Omdat het tot Gods eer is dat wij leven met Hem en door Hem! Zijn liefde verlangt ernaar dat wij opleven. Zijn heerlijkheid komt aan het licht in ‘gewone’ mensen. Door Hem zijn we kinderen van de Vader en door Zijn kracht doen we dingen waar we zelf versteld van staan!

Medeleven
We bidden voor de zieken thuis. We denken aan Diny Vink, die veel pijn heeft. We noemen ook zuster Mensink, broeder Jan Dreves, Sanne Schultink  en Lykele de Leeuw. Zuster Letteboer is opgenomen in het ziekenhuis. Broeder Hinnen wordt onderzocht in verband met vermoeidheid.

De Ontmoeting door de week
De link is https://www.twitch.tv/jvtwitch68/videos ; de rechtstreekse link is deze week: https://www.twitch.tv/videos/612210294

Boek en hart
Deze winkel vervult een belangrijke functie. Door deze winkel zijn christenen present in de stad. Ze heeft een waardevolle missionaire en sociale functie. Ook in deze tijd zijn de winkeldeuren nog open, al neemt men uiteraard alle voorschriften in acht.

De link naar de nieuwsbrief:
https://mailchi.mp/ff1c74ea3a5e/nieuwsbrief-boek-en-hart-week-18
Holtjesstraat 30 | 7607 JG Almelo | 0546 - 706515 | info@boekenhart.nl

Kinderprogramma Henkie-show
Voor de kinderen is er dagelijks een prachtig programma met poppenkast, Bijbelverhalen, enzovoort. Prachtig om kinderen op deze manier vertrouwd te maken met de Bijbel. Het heet de ‘Henkie-show’ en is verhuisd naar: https://www.dehenkieshow.nl/

Muziekgroepjes e.d.
U hebt vast opgemerkt dat er iedere week andere musici en zangers in de kerk zijn. Ze zingen en begeleiden met veel enthousiasme! Dank voor alle inzet en liefde.
Ondertussen wordt erover nagedacht hoe we in de kerk bijeen kunnen komen wanneer de maatregelen in verband met de corona versoepeld worden. De ervaring die we nu opdoen leert ons dat het uitzenden van geluid én beeld steeds beter gaat en zeer op prijs gesteld wordt. Wellicht zullen we nog een investering in de apparatuur moeten doen om het structureel goed op orde te krijgen.

Erediensten
Gelukkig kan ieder thuis aan de dienst deelnemen, want hij wordt op twee manieren uitgezonden: via www.kerkdienstgemist.nl, ; met beeld https://www.twitch.tv/jvtwitch68 Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt! We vragen de Heer of Hij ons door de Geest de
verbondenheid met Hem en met elkaar wil doen ervaren.

Deelnemen aan de collecte
Mooi dat we deel kunnen nemen aan de collecte! Dat kan door een bedrag over te maken op het banknummer van de Wijkkas: NL38 RABO 0157 9521 34. Onder vermelding van de zondag (bijv. 29/3) en de verdeling.
U maakt bijvoorbeeld € 7,50 over en vermeldt: zondag 29/3 diaconie € 2; wijkkas € 2-; IZB: € 2,-; boodschappenmand: € 1,50.
U kunt ook in één keer een bedrag voor een aantal weken tegelijk overmaken. Vermeld dan bijvoorbeeld: 4 zondagen en: voor diaconie / wijkkas  /IZB+GZB / boodschappenmand (vermeld bij ieder doel het bedrag)

Gebedspunten
  • De vrijheid en de vrede die we mogen ontvangen. Dat we er zorgvuldig mee omgaan en dat de Heer ons behoed voor overheersing door machten die Hem vreemd zijn.
  • De natuur. Dat de HERE die regeert over alle dingen maakt dat er voldoende regen is voor de planten en dieren. Over de schepselen staat in Psalm 104: “Zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem”.
  • De zieken en degenen die rouw dragen vanwege het verlies van een geliefde.
  • De ouderen en anderen die een kwetsbare gezondheid hebben. Dat ze behoed worden voor ziekte en dat ze voldoende contact en liefde  van medemensen ervaren.
  • De situatie in andere landen waar een minder goed bestuur en minder goede voorzieningen zijn dan in Nederland.
  • De erediensten. Dat Gods Geest verbondenheid doet ervaren en krachtig werkt en de gemeente. Dank voor alle mensen die aanhaken nu de diensten met beeld uitgezonden worden.
  • Degenen die in hun inkomen of werk getroffen worden door de corona-crisis. Dat de HERE voorziet in wat ze nodig hebben en rust geeft. Het werk van de diaconie.
  • Wijsheid en inzicht om beleid uit te zetten voor de toekomst van de gemeente De Ontmoeting.
Catherinus Elsinga

Collecte
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.

Fruitpakkettenactie Stichting Present
Met deze actie steun je mensen uit Almelo die eenzaam, ziek of armoede kennen met een fruitpakket en een bemoedigingskaart. Het fruitpakket wordt door vrijwilligers bezorgd bij mensen op privéadressen waar hulpverlening aanwezig is en zorgen zijn, maar waar dit niet altijd zichtbaar is. Juist hén willen we bemoedigen! Wilt u meehelpen? U kunt dit doen door een donatie via: https://supp.to/fruitpakketpresentalmelo

Hemelvaartsdag 2020
Ondanks dat we door de coronacrisis eigenlijk weinig kunnen organiseren om het gemeente-zijn te stimuleren, leek het ons toch mogelijk om
een fietstocht te houden voor gemeenteleden. Je fiets alleen of met gezinsleden om aan de coronaregels te voldoen.

Er kan op twee manieren meegedaan worden:
  • je hangt een letter die je van ons krijgt, op een A4tje aan de voordeur
  • je fietst alleen of samen met een gezinslid langs alle adressen van gemeenteleden die meedoen.
Voorwaarde is dat degene die mee wil doen, zijn naam, emailadres en telnr. toe mailt naar famhemstede@gmail.com.
Daarna wordt door ons een letter van het alfabet gemaild. Al die letters samen vormen een zin.
De mensen die willen fietsen, (hebben zelf natuurlijk ook een letter opgeplakt) krijgen alle adressen van de deelnemers. Alleen adres, dus geen naam in het kader van de privacy. Zij stellen zelf een route samen vanuit hun eigen huis om langs de adressen te fietsen en de letters te noteren. Dat kan gedurende de hele dag.
Als alle letters verzameld zijn en de zin is bij elkaar gepuzzeld, dan kan tussen 19.00 en 20.00 uur de oplossing bij ons kerkgebouw gebracht worden.
Natuurlijk is er voor de winnaar (evt. na loting) een prijs beschikbaar.

“Een praatje maken met gemeenteleden op gepaste afstand past natuurlijk ook in het concept”

De leiding van de groeigroepen

Helpende handen

Momenteel zijn Albert Jansen en Ben Hemstede bezig om de kerk van een nieuw verfje te voorzien aan de buitenkant.
Maar ook binnen moet er iets gebeuren.
Inmiddels is besloten dat volgende week een steiger in de kerk geplaatst gaat worden en dat de muur in de kerkzaal gesausd wordt.
Wie kan en wil helpen, kan zich aanmelden bij Albert Jansen, tel. 06 2958 0852 of Ben Hemstede, tel. 06 3624 2910

Kidzzcorner

Van de leiding van de kindernevendienst:

Het is al een poosje geleden dat we elkaar hebben gezien of gesproken. Jullie hebben al een aantal weken thuis je schoolwerk moeten maken in plaats
van dat je naar school ging. Deze week hadden jullie vakantie. Fijn! Vanaf volgende week mogen jullie weer naar school. Ook mogen jullie weer gaan sporten. Al zal het anders zijn dan dat jullie gewend waren. Via internet kunnen wij de kerkdienst horen / zien. Dat is heel fijn omdat je elke zondag kunt horen en zien dat dat de Here God van ons houdt. Wij hebben samen Pasen gevierd. Jezus leeft! Hij is bij ons.

Wij zijn benieuwd hoe jullie dit ervaren. Misschien willen jullie een tekening maken? Of willen jullie een gedicht maken? Een foto van je tekening of jouw gedicht mag je sturen naar mariskawagenvoort@gmail.com. Dit komt dan in de Kidzzcorner te staan.

Thema van vandaag: de Heilige God spreekt (Exodus 19)

Zijn jullie wel eens in de bergen geweest? Hoe ziet een berg eruit? Vind jij een berg mooi?
Hoe ziet God eruit? De berg kun je zien met je ogen, maar God niet. Hij woont in de hemel.
Toch weten we veel over Hem.

God belooft aan Mozes, dat Hij met het volk Israël gaat praten. Hij heeft voor hen gezorgd in Egypte en op de weg naar de berg Sinaï. De HEER gaf water, brood en beschermde hen. Israël mag nu uitrusten bij de berg Sinaï. Hij wil vertellen hoe ze zijn volk kunnen zijn. Daar wil God met hen spreken. Hij wil vertellen wie Hij is. Daarvoor moeten ze helemaal schoon zijn, zijzelf en hun kleren. Ze mogen de berg niet aanraken. Dan verschijnt God. Als God op de berg neerdaalt, is er donder en bliksem en het geluid van een ramshoorn. Om bang van de worden! De HEER is Heilig, machtiger dan ieder mens. Hij bestuurt heel onze wereld. Je hoeft niet bang voor Hem te zijn, maar je moet wel diep respect voor Hem hebben. Hij wil laten zien dat Hij de allergrootste is, maar ook dat Hij veel van de Israëlieten houdt. Hij zal hen nooit in de steek laten. Mozes mag deze boodschap van God aan het volk doorgeven. Hij alleen mag de berg op klimmen om met God te praten. God zelf ziet Israël niet, maar ze begrijpen door alles dat gebeurt wel wie God is: Heilig en vol liefde voor hen.

Moet je bang zijn voor zo’n God? Gelukkig niet, want de HEER is Heilig in Zijn liefde en trouw. Hij wil ons naar zich toe trekken tegen alle zonde en ellende in. Heilig betekent ook: Wat God in Zijn liefde wil doen, kan Hij ook. Niets houdt Hem tegen.

Lied: Mozes ging de berg op (Elly en Rikkert cd Spiksplinternieuw)
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.