PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Berichten Berichten

Op deze pagina staan verschillende berichten weergegeven vanuit of voor de wijkgemeente De Ontmoeting.

Wilt u ook graag een bericht plaatsen?

Geef het door aan de webmaster of aan de Scriba (Dinant Kramer).

 
De Ontmoeting en de PGA De Ontmoeting en de PGA
Wijkgemeente De Ontmoeting heeft vanaf het begin constructief mee willen denken over de toekomst van de PGA. De opbouw van de gemeente gaat de kerkenraad ter harte.
Voor het welzijn van De Ontmoeting zijn drie zaken ingebracht die wezenlijk zijn voor de opbouw van de gemeente. Dat is allereerst de confessioneel-evangelische identiteit en de missionaire gerichtheid. Nauw daarmee verbonden zijn de eigen predikant en het kerkgebouw in de wijk. Vooronderstelling daarbij is de handhaving van de Ontmoeting als wijkgemeente.

Helaas is deze inbreng niet terug te vinden in het ‘voorlopige besluit’ van de AK. De AK streeft naar één gemeente. Het totale beleid van deze gemeente wordt niet voorbereid door de wijkkerkenraad, maar ‘gedefinieerd’ door breed samengestelde werkgroepen en vastgesteld door de AK.
Al ruim een jaar dringt de wijkkerkenraad aan op overleg met de AK. De AK heeft dat overleg echter stelselmatig voor zich uit geschoven. Aan de wijkgemeente is niet de gelegenheid geboden in goed overleg met de AK vorm te geven aan het gemeente-zijn. Kortom: geen inbreng en geen overleg. Ondertussen startte de AK wel met de uitvoering van het voorlopige besluit. Zo werd de kerkenraad voor het blok gezet: Of meedoen met de gezamenlijke beleidsvorming in Loslaten & Opnieuw beginnen (LEOB) of een andere weg gaan.

Gevolgen
Aangezien ieder overleg uitbleef, zag de kerkenraad zich gedwongen om zelf plannen voor de toekomst van de wijkgemeente te ontwikkelen. En de gemeente daarover te raadplegen. Dat resulteerde in de beslissing om een aparte Protestantse Gemeente te vormen, die streeft naar een goede band met de andere Protestantse (wijk)gemeenten.
Verder was het helaas noodzakelijk om bezwaar te maken tegen het ‘voorgenomen besluit’, dat de AK inmiddels ging uitvoeren. Dat besluit heeft immers nog steeds betrekking op alle vijf wijkgemeenten, ook op de Ontmoeting. Het bezwaar is ingediend bij een classicaal college (CCBG). Als gronden voor het bezwaar zijn aangevoerd 1. De AK doet geen recht aan de kerkelijke verscheidenheid (identiteit). 2. We missen een goede analyse en een doordachte visie op gemeenteopbouw. 3. De AK heeft geen overleg met de wijkkerkenraad gevoerd en is dat overleg uit de weg gegaan. 4. De AK tast de bevoegdheid van de wijkkerkenraad aan door de definiëring en vaststelling van het beleid neer te leggen bij de werkgroepen en de AK.

In beroep
Het Classicale College (CCBG) constateert dat de AK is gestart met het project – en daarmee met de uitvoering van het voorgenomen besluit. Volgens het CCBG verandert daarmee echter niet het karakter van het ‘voorgenomen besluit’. Tegen een ‘voorgenomen besluit’ kun je geen beroep aantekenen. Daarom is het bezwaar volgens het CCBG ‘niet ontvankelijk’.
De kerkenraad is het niet met deze uitspraak eens. Nu de AK het ‘voorlopige besluit’ uitvoert, handelt de AK alsof er een definitief besluit genomen is. Tegen zo’n ‘handeling’ is wel bezwaar mogelijk. Daarom is de wijkkerkenraad in beroep gegaan bij het Generale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen.
Het CCBG benadrukt terecht dat “de wijkgemeente in de Kerkorde wordt gezien als de eigenlijke gemeente”. Tegelijkertijd meent het CCBG dat door de vorming en vaststelling van beleid door themagroepen en AK de bevoegdheid van de wijkkerkenraad niet wordt aangetast. Ook op dat punt verschillen wij van inzicht met het CCBG.
We hopen dat het Generale College besluit dat het bezwaar van de kerkenraad ontvankelijk is. Dan kunnen de gronden voor het bezwaar beoordeeld worden en blijkt of de AK correct gehandeld heeft.

Doel
Het gaat de kerkenraad er natuurlijk niet om ‘gelijk te krijgen’. We verlangen enkel de ruimte om als gemeente met een confessioneel-evangelische identiteit onze missie in opdracht van de Heer te vervullen. Daaraan zijn de eigen kerkenraad, de predikant en het gebouw dienstbaar.
We gunnen de andere wijkgemeenten ook graag de ruimte zich te ontplooien. Doel is dat in goed overleg met de AK er één besluit genomen wordt, waarin zowel aan de keuzes en inbreng van De Ontmoeting als aan toekomstplannen van de overige vier wijkgemeenten recht gedaan wordt. Dan kan ieder enthousiast aan de slag!

Dinant Kramer
 
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 • Relevante kerkordeartikelen
Ordinantie 2.5.5. Gemeente van bijzondere aard (optie wijkgemeente van bijzondere aard weg gelaten).
Het breed moderamen van de classicale vergadering kan – op verzoek en ten behoeve van leden van de kerk die in een bijzondere situatie verkeren en gehoord de kerkenraden van de betrokken gemeenten – deze leden samenbrengen in een gemeente van bijzondere aard.
In deze (wijk)gemeente worden leden uitsluitend ingeschreven op hun eigen verzoek.
Voor deze gemeenten gelden – voor zover in de orde van de kerk niet anders is bepaald – dezelfde regels als voor andere gemeenten.

Ordinantie 2.8.6. Splitsing van een gemeente

De kerkenraad van een gemeente kan besluiten de gemeente te splitsen

 • nadat de leden van de gemeente en in een gemeente met wijkgemeenten de wijkkerken-raden, de gelegenheid hebben gehad hun mening kenbaar te maken en

 • indien de te vormen gemeenten in staat geacht mogen worden de in de kerkorde aangegeven taken van een gemeente te verrichten.

Indien het een geografische splitsing betreft, stelt het breed moderamen van de classicale vergadering het grondgebied (de grenzen) van de nieuwe gemeenten vast. Indien het een niet-geografische splitsing betreft, behoeft het besluit tot splitsing tevens goedkeuring van het breed moderamen van de classicale vergadering.

De nieuwe toelichting op de kerkorde schrijft daarover: “De keuze voor een zelfstandige gemeente wordt gemaakt om te voorkomen dat er te veel spanningen ontstaan. ‘Beter goede buren dan twistende huisgenoten.’

Ordinantie 2.10.5. Verdeling van het vermogen

Bij de vorming van een nieuw onderdeel van de kerk dat rechtspersoonlijkheid toekomt wordt - mits dat onderdeel eerder onzelfstandig deel uitmaakte van een rechtspersoonlijkheid bezittend onderdeel - krachtens het besluit tot vorming van het zelfstandige onderdeel, een deel van het vermogen van het voor de vorming van het nieuwe onderdeel reeds bestaande onderdeel, overeenkomstig een beschrijving, verkregen door het nieuwgevormde onderdeel op de wijze zoals aangegeven in artikel 2:334a e.v. Burgerlijk Wetboek.


A. Gemeente van bijzondere aard
 1. Het Breed Moderamen van de classis kan hiertoe besluiten op verzoek van de leden van een gemeente (i.c. De Ontmoeting). Mogelijk is om dit te combineren met een besluit tot een niet geografische splitsing door de AK (zie Ord. 2.8.6. laatste regel).

 2. De Ontmoeting wordt een zelfstandige gemeente BA naast de ‘Stadskerk’.

 3. Contact en samenwerking met de ‘Stadskerk’ lopen via een overlegorgaan (platform).

 4. De grenzen van De Ontmoeting vallen samen met die van de ‘Stadskerk’ (heel Almelo).

 5. Voordeel (zowel voor ‘De Ontmoeting’ als voor de ‘Stadskerk’) is dat er geen extra bestuurslaag (AK, CvK, CvD) nodig is. Dat scheelt bestuurlijke druk, menskracht en financiën. Iedere gemeente heeft een eigen CvK en CvD.

 6. Leden van de gemeente moeten zelf aangeven lid te willen worden van De Ontmoeting. Leden van elders komen via de LRP eerst binnen bij de ‘Stadskerk’. Op hun verzoek kunnen ze lid worden van de gemeente van bijzondere aard.

 7. Indien er sprake is van een splitsing wordt een regeling getroffen voor de verdeling van de ‘middelen’ (Ord. 2.10.5). Bij de vorming van een gemeente BA zonder een besluit tot splitsing zal in de regel op grond van een moreel appel een billijke verdeling van het vermogen plaats vinden.

 8. De Ontmoeting verzorgt zelf de boekhouding en de ledenadministratie. (Evt. wordt overlegd dat samen met de ‘Stadskerk’ te doen).

 9. Pastoraat. Bij een gemeente BA komen verpleeghuizen (Het Weggeler, De Koppel, Het Nieuwland) en – op den duur een groter deel van - de niet-meelevende leden in de wijk bij de ‘Stadskerk’.

B. Twee (geografische) Protestantse Gemeenten
 1. De AK kan hiertoe besluiten; het BM van d CV stelt de grenzen vast (dezelfde als de huidige wijkgrenzen).

 2. Dan wordt ‘De Ontmoeting’ een Protestantse Gemeente naast de ‘Stadskerk’. Er zijn dan in Almelo twee Protestantse gemeenten, ieder met een eigen identiteit.

 3. Contact en samenwerking met de andere Protestantse gemeente lopen via een overlegorgaan (platform).

 4. De grenzen van De Ontmoeting vallen samen met die van de huidige wijkgemeente.

 5. Voordeel (zowel voor ‘De Ontmoeting’ als voor de ‘Stadskerk’) is dat er geen extra bestuurslaag (AK, CvK, CvD) nodig is. Dat scheelt bestuurlijke druk, menskracht en financiën. Iedere gemeente heeft een eigen CvK en CvD.

 6. Degenen die nu lid zijn van De Ontmoeting blijven dat. De leden komen via de LRP rechtstreeks binnen.

 7. Er wordt regeling getroffen voor de verdeling van de ‘middelen’ (Ord. 2.10.5).

 8. De Ontmoeting verzorgt zelf de boekhouding en de ledenadministratie. (Evt. wordt overlegd dat samen met de ‘Stadskerk’ te doen).

 9. Pastoraat. Bij een geografische splitsing blijven verpleeghuizen (Het Weggeler, De Koppel, Het Nieuwland) en de niet-meelevende leden in de wijk bij de Ontmoeting.

 • Verschillen

De verschillen tussen A. en B. opties zijn niet zo groot.

 • Wat punt 4 betreft: De Ontmoeting kan zich bij A. richten op de hele stad en is bij optie B. verantwoordelijk voor de eigen wijk. Binnen de Protestantse kerk is perforatie echter steeds gebruikelijker. Dat maakt het verschil betrekkelijk.

 • Wat punt 6 betreft:

  1. Bij A loopt de ledenadministratie iets meer door elkaar. Nieuwe leden komen via de ‘Stadskerk’ naar ‘De Ontmoeting’.

  2. Optie A kan betekenen dat actieve leden die nieuw binnen komen bewust kiezen voor De Ontmoeting, terwijl niet-meelevende leden vaker lid blijven van de ‘Stadskerk’.

 • Wat punt 7 betreft:

  1. Bij een splitsing vindt er een verdeling van het vermogen plaats overeenkomstig Ord. 2.10.5.

  2. Bij de vorming van een gemeente BA zonder splitsing, zal in de regel een billijke verdeling van het vermogen plaats vinden op grond van een moreel appel.

 
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.