PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 18 April Zondagsbrief 18 April
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muzikale begeleiding Testify
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Geuze
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA, creatieve activiteiten voor kinderen in AZC’s
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken thuis en in het ziekenhuis. We noemen Herman Jansen, Symon Taal en broeder Baarssen. Jakob Dogger ondergaat vrijdag 16 april een behandeling in het ziekenhuis. We hopen dat hij voorspoedig zal herstellen.

Tussen Pasen en Pinksteren
Mattias wordt gekozen als twaalfde apostel in de plaats van Judas. Het wordt beschreven in Handelingen 2: “En zij stelden er twee voor: Jozef, genaamd Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Mattias. 24En zij baden en zeiden: Wijs Gij, Here, die aller harten kent, die ene aan, die Gij van deze twee hebt uitgekozen, 25om de plaats van deze dienst en dit apostelschap in te nemen, waarvan Judas vervallen is om naar zijn eigen plaats te gaan. 26En zij lieten hen loten en het lot viel op Mattias en hij werd gekozen verklaard bij de elf apostelen.”
Enerzijds hebben mensen een aandeel in deze verkiezing. Zij komen met twee geschikte kandidaten. Van Josef wordt nog apart vermeld dat zijn bijnaam Justus (= rechtvaardig) is. Anderzijds vragen ze of de Here Zelf de twaalfde apostel aan wil wijzen. Vanuit het vertrouwen op de verhoring van het gebed laten ze Jozef en Mattias loten. Zo wordt Mattias aan de twaalf apostelen toegevoegd. Dat is een mooie voorbereiding op het Pinksterfeest. Aan de twaalf stammen van Israël is de Geest beloofd. Twaalf apostelen wijden zich nu vurig en eensgezind aan het gebed – samen met honderdtwintig andere leerlingen. Zo zien ze uit naar de vervulling van de belofte, de komst van de Heilige Geest. Door die Geest bekrachtigd verspreiden ze vanuit Jeruzalem het evangelie van Christus onder alle volken!

Wie gaan er naar de kerk? A-K
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die een vaccinatie hebben gehad. Zij lopen minder risico op besmetting. Toch blijven we in de kerk de regels zorgvuldig naleven.
 • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 18 april, 2 mei, 13 mei (hemelvaart), 16 mei, 30 mei; enzovoort
 • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 25 april, 9 mei, 13 mei (hemelvaart), 23 mei, 6 juni; enzovoort.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl,; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Catherinus Elsinga

Benadering gemeenteleden
De kerkenraad heeft aan het Breed Moderamen van de Classis het verzoek gedaan tot de vorming van een gemeente ‘van Bijzondere Aard’. (Net zoals bijvoorbeeld de Bethel-kerk in Enschede.) Dat is
nodig om als gemeente De Ontmoeting te blijven bestaan.
Voor de praktijk van het gemeente-zijn maakt het weinig verschil. Een gemeente BA is een zelfstandige protestantse gemeente met een eigen identiteit voor geheel Almelo. De samenwerking met
de andere protestantse (wijk)gemeente(n) loopt dan niet meer via een Algemene Kerkenraad (AK), maar via een overlegorgaan.
Verder worden bij een gemeente BA leden uitsluitend ingeschreven op eigen verzoek. De leden moeten dus zelf aangeven lid te willen blijven van De Ontmoeting. De kerkenraad hoopt de leden
daartoe binnenkort te benaderen om hen daartoe in de gelegenheid te stellen. Onder andere vanwege de corona is het beter om niet alle gemeenteleden tegelijkertijd te benaderen. Daarom doen we het in twee fasen.
Dinant Kramer

Collecte
KIA, creatieve activiteiten voor kinderen in AZC’s
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten voor 18-4-‘21
 1. Dat we geduldig zullen blijven in het veilig met elkaar omgaan.
 2. Voor de man of vrouw die graag wil bidden maar het niet kan.
 3. Proces loslaten en opnieuw beginnen.
 4. Zendingswerkers wereldwijd.
 5. Voor de kerkenraad die hoopt te vergaderen op dinsdag 20 april
 6. Degenen die benaderd door de kerkenraad benaderd worden voor de vervulling van het ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeesterDe actie kerkbalans 2021 is een actie, die als gevolg van de Coronacrisis met enige vertraging heeft te kampen. Ondanks het feit dat we nog steeds geen definitieve cijfers kunnen afkondigen, heeft het College van Kerkrentmeesters gemeend vorige week een prognose voor de PGA te moeten publiceren. De voorlopige cijfers moeten dus met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Daarnaast is er al iets te melden over de evaluatie van de actie kerkbalans 2021.
 • De cijfers in de prognose is gebaseerd op de ontvangst van 1.437 antwoordenveloppen van de 2.337 verzonden enveloppen. Dat betekent dat 63,3% van de verzonden enveloppen zijn beantwoord in de PGA.
 • Voor De Ontmoeting zijn 254 enveloppen geretourneerd van de 388. Dat is 65,5%. De inzet van de mensen die jaar in, jaar uit meewerken aan de actie kerkbalans (de lopers) hebben gezorgd voor een behoorlijke respons op de verzonden brieven.
 • Ondanks die inzet van de lopers hebben we nog 134 antwoordenveloppen niet ontvangen. Uiteraard hopen we dat u, als u het tot nu vergeten was, alsnog de antwoordenvelop bij ons inlevert. Dat kan bij een ambtsdrager, dat kan in de brievenbus bij de kerk.
 • In de prognose van de actie Kerkbalans 2021 staat een bedrag van € 5.300 als opbrengst voor de diaconie genoemd. Dit is een volstrekt fictief getal, aangezien De Ontmoeting, anders dan de andere wijken, haar diaconale actie pas in maart 2021 heeft georganiseerd. Ook daar hopen we dat u bereid bent 'naar vermogen' bij te dragen voor de noden van de hulpbehoevende medemens.
 • Is de prognose van € 88.000 een slechte kerkbalans? Zoals we begin februari al aangaven, zijn de kerkrentmeesters van De Ontmoeting best hoopvol gestemd. In de kale prognose bij dit bericht lijkt het of De Ontmoeting financieel een slechte kerkbalans 2021 (-6%) heeft opgeleverd. Maar de kerkrentmeesters van De Ontmoeting hebben voor 2021 bewust voorzichtig een opbrengst kerkbalans begroot op € 90.916. Dan zitten we met de prognose kerkbalans € 2.916 (-3,2%) onder de begroting. We wisten dat er meerdere onzekere factoren zijn zoals: de Corona-crisis, overlijden van lidmaten etc.
 • We spreken het vertrouwen uit dat in de loop van dit jaar, mede door een geplande actie nazorg kerkbalans 2021 de cijfers nog iets verbeteren. We zijn de afgelopen jaren ook gezegend met een goede afloop, dus daar zijn we de Heer en u zeer dankbaar voor.
We bedanken de lopers voor hun inzet ondanks de Coronacrisis en de avondklok voor hun trouwe dienst aan de Heer. In de evaluatie in de PGA, werd opgemerkt, dat als gevolg van de gewijzigde
methode van de actiekerkbalans, er minder contact is met mensen in de wijk. Dit is een gevolg van een antwoordnummer op de antwoordenvelop. Hierdoor ga je bepaalde signalen missen. En er wordt ook minder contant geld gegeven. De Ontmoeting heeft zo min mogelijk gebruik willen maken van het antwoordnummer en dus zijn de meeste enveloppen opgehaald door de lopers, waardoor dat korte contactmoment behouden bleef.

De Commissie Geldwerving van de Ontmoeting

Kidzzcorner

Johannes 21: 1-14
De discipelen weten niet wat ze moeten doen. Ze besluiten om te gaan vissen!

Er kwam geen vis hun net in. Hoe is het mogelijk? Zij zijn natuurlijk niet in Galilea om te gaan vissen, maar denken er niet aan waarvoor ze leerling van Jezus zijn geworden. Op Pasen hadden ze de
opdracht van Hem gekregen om wat ze geleerd hebben verder te vertellen. Dan staat een Man op de oever, die vraagt of ze vis voor hem hebben. Nee, niets, wat een afgang. Dan zegt Jezus (want Hij is die man): probeer het eens aan de andere kant. Dan raakt het net meer dan vol. Ze gaan eten. Jezus blijkt al vis te hebben (waar kwam die vandaan?) Samen met de vissen uit hun netten een heerlijke maaltijd. En de leerlingen mogen gaan vertellen van hun Meester, die mensen in Gods naam alles kan geven: eten, maar ook geloof.

Lied: Ik wil U volgen Heer.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.