PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 4 April Zondagsbrief 4 April
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat: Ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Jan Willem Timmerman, zang Eelke, Emmy en Ben

Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Donken
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA, Zuid-Afrika, toekomst voor kansarme kinderen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken thuis en in het ziekenhuis. We noemen Herman Jansen en Symon Taal die na behandeling van zijn klachten weer naar huis mocht
terugkeren.

Pasen: Hij leeft! Halleluja! Zegt het voort!
De HEER is waarlijk opgestaan! Halleluja! De opstanding heeft de wereld veranderd. In Johannes 20 lezen we: [Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. 23Wie gij hun
zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.

Jezus schenkt vrede aan de discipelen die zich uit angst voor de Joden hebben opgesloten in hun huis. Nu antichristelijke sentimenten in de samenleving toenemen, kunnen gelovigen zich uit angst terugtrekken. Maar laten we niet bang zijn. De Heer die de dood overwon biedt heil en bescherming naar lichaam ziel en geest!
Hij is het ook die zijn leerlingen toerust om Zijn werk op aarde voort te zetten. De zending van de Zoon door de Vader is de basis voor de zending van de discipelen door de Zoon. In feite is het één beweging van liefde van God uit naar de wereld toe. Van die geweldige beweging mogen de leerlingen voortaan deel uitmaken! Ze hoeven er niet alleen op uit te gaan. De Geest van de Heer zal bij hen blijven en tilt hen uit boven de zwakheid en de vrees. De leerlingen krijgen de bevrijdende bevoegdheid om de zonden te vergeven. Dat is een ongelooflijk voorrecht in een wereld die ‘op slot’ zit door de knellende, angstaanjagende macht van de zonde. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? God dóet het door de mond van zijn apostelen! En wij mogen in aansluiting op het fundament dat de apostelen hebben gelegd diezelfde bevrijdende boodschap van vergeving laten klinken in de wereld! Daarmee stelt de gemeente de wereld ook voor de onontkoombare beslissing wel of niet te geloven in Jezus als de levende en wederkomende Heer. Dat is de ernst van de slotwoorden ‘wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend’. Bewust of onbewust dringt het tot de buitenwereld door dat men zich niet ‘neutraal’ kan verhouden tot de Heer en Zijn gemeente. Het is vóór of tègen; vandaar ook de nauwelijks verhulde vijandschap rondom de gemeente en in de media. Zwaarwegender is echter de vrede die de Levende Heer schenkt in en aan zijn gemeente. Hij leeft! Halleluja! Zegt het voort!

Wie gaan er naar de kerk? A-K
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Laten we ons best blijven doen om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
  • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 4 april, 18 april, 2 mei, 13 mei (hemelvaart), 16 mei, 30 mei; enzovoort
  • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 11 april, 25 april, 9 mei, 13 mei (hemelvaart), 23 mei, 6 juni; enzovoort.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl,; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal
zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Aanvraag gemeente van Bijzondere Aard
De kerkenraad heeft aan het Breed Moderamen van de Classis het verzoek gedaan tot de vorming van een gemeente ‘van Bijzondere Aard’. (Net zoals bijvoorbeeld de Bethel-kerk in Enschede.) Dat is nodig om als gemeente De Ontmoeting te blijven bestaan. Voor de praktijk van het gemeente-zijn maakt het weinig verschil. Een gemeente BA is een zelfstandige protestantse gemeente met een eigen identiteit voor geheel Almelo. De samenwerking met de andere protestantse (wijk)gemeente(n) loopt dan niet meer via een Algemene Kerkenraad (AK), maar via een overlegorgaan. Verder worden bij een gemeente BA leden uitsluitend ingeschreven op eigen verzoek. De leden moeten dus zelf aangeven lid te willen blijven van De Ontmoeting. De kerkenraad zal de leden daartoe te zijner tijd in de gelegenheid stellen.
Dinant Kramer

Collecte
KIA, Zuid-Afrika, toekomst voor kansarme kinderen
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei.
Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten
Dank voor het offerlam Jezus Christus.
Dat het ware paasfeest bekend wordt in ons land.
Toekomst van De Ontmoeting.
Vorming van een goede regering over ons land.

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage Diaconie 2021
U heeft afgelopen week de brief ontvangen waarin wij naar een bijdrage voor de Diaconie hebben gevraagd. Helaas is er door een typefout een nummer in het genoemde bankrekeningnummer foutief overgenomen. Het juiste bankrekeningnummer is NL51RABO0301303738 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Almelo
Uw Diaconie

Kidzzcorner
Paasproject: Jezus gaat ons voor

Uitleg paasproject

In de projectverbeelding staat een weg centraal. Het bestaat uit 8 platen die stapsgewijs naast elkaar komen te staan. Langzaam wordt er dan een weg zichtbaar. Op elke plaat is een landschap te zien. Dit landschap laat een locatie/situatie zien uit het leven, waarin juist datgene wat Jezus benoemt hard nodig is. Een weg in allerlei omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht. Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, licht, bescherming, een stevige basis. Hij wijst ons de weg, zodat we nu al vooruit kunnen kijken naar onze hemelse bestemming. Jezus leert ons voortuitkijken, omdat Hij de opstanding en het leven is. Jezus leeft en wij mogen door Hem en met Hem onze levensweg gaan. We luisteren op weg naar Pasen naar zeven uitspraken van Jezus die beschreven worden in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus maakt met een beeld duidelijk wie Hij is. Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben ...’

Projectthema: De opwekking van Jezus (Johannes 20:1-23)
Aan het einde van de brug is een stad te zien, de poort geeft toegang tot de stad in het licht. Een heerlijke plaats waar de zon schijnt en het goed is.
Het graf is leeg. De levende Heer roept Maria bij haar naam. Nu weet ze het: Hij is het. Hij is gestorven en opgestaan. Zijn woorden zijn waar: Jezus is het leven. Later verschijnt Jezus ook aan Petrus en de anderen. Ook hun brengt Hij vrede. Ook zij herkennen Hem. Jezus heeft de weg opgemaakt naar de Vader naar een HEER-lijke toekomst. Door de opstandig van Jezus mogen we weten: Je mag leven door Hem. We mogen samen uit kijken naar de Hemelse stad.
Jezus heeft voor ons een brug geslagen over de dood heen naar het eeuwige leven. Ook jij kunt leven, vandaag en altijd, door Hem. Als je gelooft, zie je dat.
Jezus leeft en wij met Hem.

Uit: Vertel het Maar

Lied: De steen is weg – Elly en Rikkert


Van de leiding van de kindernevendienst
In de afgelopen week hebben wij de kinderen verrast met een tasje
met een kaartje, iets lekkers daarin en een kwartetspel om zelf in
elkaar te knutselen. Heel veel plezier ermee!

Wij wensen u en jou gezegende Paasdagen!

Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.