PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 14 Maart Zondagsbrief 14 Maart
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Jan Willem Timmerman, zang Eelke, Betsie en Erik

Koster: Marco Haakmeester
Vanavond om 19.00 geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: open dienst ds. Perk

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Binnenlands diaconaat ondersteuning diaconaat in arme regio’s in NL
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor Edwin Brughuis en voor Herman Jansen. Leo Vink is inmiddels weer thuis; gelukkig sloegen de medicijnen aan!

Stille week
Dit jaar zijn er weer vespers/ ‘stille momenten’ in de stille week. U kunt deze bijwonen in de kerk, maar ook thuis meebeleven via de livestream of kerkdienst gemist. De aanvang is steeds 19.30 uur.
René Schipper zal de vespers op de maandag en de dinsdag leiden. Albert Jansen de woensdagavond; Aart Kroeskamp de donderdagavond. Het thema is ‘mensen rondom Jezus’. Wat beleefden de discipelen, Simon van Cyrene, de mensen rond het kruis van Jezus? En wat betekent dat voor ons?

Revolutie
In de tijd van de reformatie was er nogal wat te doen over de Wederdopers, die in 1534 Munster de macht grepen. Jan van Leiden riep Munster uit tot het Nieuwe Jeruzalem. Alle wederdopers moesten naar Munster trekken om daar het Laatste Oordeel af te wachten. Er vonden daar allerlei misstanden plaats en men probeerde vanuit Munster ook in Amsterdam in handen te krijgen. Het liep uit op een groot drama. Niet alleen vanwege de misstanden; ook vanwege de wreedheden bij het herstel van het gezag.

In artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat daarom: “Hierom wijzen wij de Wederdopers en andere oproerige mensen af en in het algemeen allen die overheden en magistraten verwerpen en de rechtsorde omver willen werpen door het invoeren van gemeenschap van goederen en die de goede zeden, die God onder de mensen ingesteld heeft, verstoren”.

In onze tijd maken radicale complotdenkers het bevoegde gezag verdacht en roepen ze op tot revolutie. Activisten schromen niet om mensen met naam en toenaam te betichten van satanische kindermoorden. Zonder enig bewijs (ondanks de suggestieve video’s op internet). Enkele van deze complotdenkers noemen zich ‘wedergeboren christen’. Dat is geen reclame voor de kerk!
Overigens zijn er veel revolutionaire bewegingen. Niet zelden monden vreedzame protesten door stenengooiers en hooligans uit in veldslagen met de politie. En wat te denken van de ‘ondermijnende criminaliteit’ waarbij de onderwereld doordringt in de samenleving? De wortel van het revolutionaire denken is dat de mens zich niet meer onderwerpt aan Gods gezag en daarom de overheid niet meer ziet als een instelling van God. De Franse revolutie (1789) predikte niet alleen ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’, maar ook ‘ni Dieu, ni maître’ (geen God en geen meester; de mens is eigen baas). Daar ligt de kiem van revolutie en chaos.

De Bijbel noemt de overheid een instelling van God. Daarom zijn christenen ‘anti-revolutionair’ en gezagsgetrouw. God Zelf bekleedt het hoogste gezag. Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Dat is de kritieke grens van het overheidsgezag. Komende week mogen we stemmen. We bidden om Gods leiding bij het uitbrengen van onze stem. En om volksvertegenwoordigers die God als de hoogste Heer eerbiedigen.

Wie gaan er naar de kerk? L-Z
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Laten we ons best blijven doen om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
  • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 21 maart; 2 april, 4 april, 18 april, 2 mei, 13 mei (hemelvaart), 16 mei, 30 mei; enzovoort
  • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 14 en 28 maart; 2 april, 11 april, 25 april, 9 mei, 13 mei (hemelvaart), 23 mei, 6 juni; enzovoort.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas
De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.
Catherinus Elsinga

Getuigenis oproep.

Enkele keren per jaar is er in de avonddienst een gebeds- en getuigenisdienst. Het is een voorrecht om met anderen te delen wat het voor jou betekent: het volgen van Jezus. Vaak ga je al heel lang naar de kerk en ken je de Bijbelverhalen.
Het is mooi om te vertellen wat voor een uitwerking de Bijbelse waarheid voor jou is. Hoe is je geloof wandel?
We zijn samen onderweg. Getuigenis wil niet zeggen dat we heel spectaculaire verhalen moeten vertellen.

Vertel maar gewoon wat het christelijk geloof voor jou betekent.
Waarom wil je een volgeling van Jezus zijn?
Wij denken dat er wel broeders en zusters zijn die een kort getuigenis willen geven. Wij zoeken jou!
Laat ons weten als je iets moois van je geloof met ons wil delen.
Heel makkelijk zeg je misschien: dat kan ik niet, dat durf ik niet, wat zullen de mensen ervan zeggen.
Je krijgt kracht en hulp van de Heilige Geest als je opstaat!
Wij willen graag getuigenissen horen van mensen uit onze eigen gemeente.
Je mag het ook opschrijven en iemand laten voorlezen.
Help ons mee het goede wat God geeft te delen.
Contactpersonen: Jacob Dogger/ Theo Ettema/ Corien Stigter.

Collecte
KIA Binnenlands diaconaat ondersteuning diaconaat in arme regio’s in NL In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zonodig financieel.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten 14 maart 2021
  • Groei en verdieping van ons geloofsvertrouwen
  • Gemeenteleden die rouwen om de dood van een geliefde
  • Verkiezingen
  • Ondernemers die getroffen worden door de corona-crisis
  • Vervolgde kerk, speciaal de bescherming van vrouwen en meisjes
Kidzzcorner

Verrassing voor de leiding van de kindernevendienst
Deze week heeft Corien Stigter ons persoonlijk verrast. Ook namens de gemeente heeft zij ons een leuke attentie gegeven met een mooie kaart als blijk van waardering. Bedankt hiervoor!

Paasproject: Jezus gaat ons voor

Ook al zijn wij nog thuis, wij kunnen samen aan dit project werken. Het miniproject thuis zat bij de zondagsbrief van 14 februari. Elke zondag komt er een nieuw werkboekje. Voor elke dag van de week is er iets leuks wat past bij de “Ik ben...” uitspraak die er die week centraal staat. Er staan leuke opdrachten in zoals proefjes, puzzels, uitleg bij het Bijbelgedeelte, enz. Elke week weer wat anders!

Doe je met ons mee? Je mag een foto van een opdracht die jij hebt gemaakt naar ons sturen.
Dan beleven wij dit project echt samen! Stuur je foto naar mariskawagenvoort@gmail.com.

Uitleg paasproject
In de projectverbeelding staat een weg centraal. Het bestaat uit 8 platen die stapsgewijs naast elkaar komen te staan. Langzaam wordt er dan een weg zichtbaar. Op elke plaat is een landschap te zien. Dit landschap laat een locatie/situatie zien uit het leven, waarin juist datgene wat Jezus benoemt hard nodig is. Een weg in allerlei omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht. Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, licht, bescherming, een stevige basis. Hij wijst ons de weg, zodat we nu al vooruit kunnen kijken naar onze hemelse bestemming. Jezus leert ons voortuitkijken, omdat Hij de opstanding en het leven is. Jezus leeft en wij mogen door Hem en met Hem onze levensweg gaan.
We luisteren op weg naar Pasen naar zeven uitspraken van Jezus die beschreven worden in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus maakt met een beeld duidelijk wie Hij is. Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben ...’

Projectthema: Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:1-13)

De week heeft het hard gestormd. Dat zien wij ook op deze afbeelding. We zien hoe de bladeren door een harde storm uit de boom worden geblazen. Als we op reis zijn en het hard waait is het moeilijk om je richting te bepalen. Onbewust volgen we de kracht van de wind en lopen met de wind mee. Wil je tegen de harde wind in, dan moet je je inspannen, dat vraagt veel. Als Jezus zijn discipelen vertelt dat Hij zal gaan sterven schrikken de discipelen erg. Het begint te stormen in hun leven. Ze weten niet meer welke kant ze op moeten gaan. Jezus stelt hen gerust. Hij zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg die je bij God brengt. Alleen Ik leer jullie de waarheid. Alleen als je gelooft in Jezus, in de weg die Hij ging door het lijden en de dood heen, zul je voor altijd leven.
In de cirkel van de locatie-aanwijzer is een kompas te zien. De naald van het kompas wijst tijdens de reis de weg aan die we moeten gaan. Ook al stormt het en blaast de wind hard, de naald blijft de weg aanwijzen.
Uit: Vertel het Maar Uit het werkboekje: De Bijbelverhalen en verwerkingen laten ons zien hoe Jezus ons de weg wijst naar de waarheid. Gods waarheid is dat wij gelukkig leven, als we Hem volgen. Lied: Meer en meer – Hemelhoog 384
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.