PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 3 Januari Zondagsbrief 3 Januari
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Post uit Wierden
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Noordijk , zang Henny, Mathilda en Dinant

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: open dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: instellingen plaatselijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Veel Heil en zegen gewenst voor het jaar 2021
 
De eerste vraag in een leerboekje van de kerk (de Heidelbergse Catechismus) luidt: “Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven?”
Het antwoord is kort samengevat: “Dat is het eigendom ben van Jezus Christus!”. In onze oren klinkt dat vreemd. Van nature zijn we liever eigen baas. Dat lijkt veiliger: je houdt zelf de controle over je leven.
O ja? Hoeveel ‘controle’ hebben we eigenlijk? Leert het afgelopen jaar ons niet, dat de wereld er in een oogwenk totaal anders uit kan zien? Zijn we uit eigen kracht opgewassen tegen de machten die ons omringen en de verleidingen die ons belagen?
De Catechismus vertolkt een prachtige geestelijke les. Beschutting voor tijd en eeuwigheid is er alleen bij Jezus, ook in anno Domini 2021. Hij heeft Zijn leven gegeven om ons te verlossen en Hij waakt over ons. Vandaag en morgen en tot in eeuwigheid.
Daarom nemen we ons voor Hem te dienen alle dagen van het nieuwe jaar. Moge Hij u en jou zegenen en verrassen met vreugde.

Overleden
Op zaterdag 26 december is van ons heen gegaan broeder Maarten Duiven op de leeftijd van 86 jaar. Zijn adres was Hanzelaan 104 en hij ontving al enige tijd zorg in het Meulenbelt. De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis vindt plaats zaterdag 2 januari om 11.30 uur in De Ontmoeting. U kunt de dienst volgen (en thuis een kaarsje aansteken). Verbinding via kerkdienst gemist en https://www.twitch.tv/jvtwitch68. We bidden om Gods troost en nabijheid voor Mieke, de kinderen en de kleinkinderen. (volgende week een ‘in memoriam’)

Bediening van de doop
Op D.V. 10 januari 2021 zal in de morgendienst de doop bediend worden aan Manuel Gerard Zeeman, zoontje van Henri en Tanya Zeeman, De havik 57.

3 januari online-dienst
Vanwege de corona-risico's is besloten dat ook de dienst op 3 januari alleen online zal zijn. Er zullen dus geen "gewone" kerkgangers in de kerk zijn, alleen medewerkers. De ontwikkelingen zijn niet goed te voorzien. Als het nodig is passen we het beleid aan en informeren u via de zondagsbrief.

Het valt op dat de kerkgangers zich erg goed aan de maatregelen houden. Dat is bemoedigend. Zo wachten mensen als vanzelf even op elkaar bij het uitgaan van de kerk. Op die manier is het veilig om kerkdiensten te blijven houden.
In principe gaan we vanaf zondag 10 januari weer verder zoals in de afgelopen tijd en kan ieder 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Bij de avonddiensten is iedereen welkom. Wel een extra aanbeveling om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
 
  • A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 10 en 24 januari; 7, en 21 februari; 7 en 21 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 17 (H.A.) en 31 januari; 14 en 28 februari; 14 en 28 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.
Catherinus Elsinga

Uitslag bezwaar
Op 29 december ontving onze scriba bericht van het Classicale College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen (CCBG) over het bezwaar tegen de besluiten van de AK inzake ‘Loslaten en Opnieuw beginnen’.
Het bezwaar is ingediend op 23 oktober. Het CCBG laat zich leiden door een brief die de AK naderhand gestuurd heeft, nl. op 5 november. Daarin stelt de AK dat er nog geen besluit genomen is
en de instelling van de werkgroepen slechts de voorbereiding is van een besluit dat later genomen wordt. Aangezien alleen tegen een besluit bezwaar gemaakt kan worden concludeert het CCBG dat het bezwaar van De Ontmoeting ‘niet ontvankelijk’ is. Dat is geen afwijzing; het betekent enkel dat het bezwaar (nu) niet ‘in behandeling’ genomen kan worden.
Wel wijst het CCBG in reactie op de zorgen van De Ontmoeting nadrukkelijk op de bevoegdheden van de wijkkerkenraad: “Voorts wijst het College erop dat de wijkgemeente in de Kerkorde wordt gezien als de eigenlijke gemeente. Dat komt ook tot uitdrukking in Ordinantie 2-4-9 en Ordinantie 4-7. De onderwerpen die in deze bepalingen worden genoemd behoren derhalve tot de besluitvormende bevoegdheid van de wijkkerkenraden, tenzij de wijkkerkenraden die heeft toevertrouwd aan de AK. Dat zal dan vastgelegd moeten zijn in een regeling als bedoeld in Ordinantie 4-8-5.”
Kortom, de wijkgemeente is de eigenlijke gemeente en de wijkkerkenraad bepaalt het beleid. Het moderamen betreurt dat het bezwaar niet ontvankelijk verklaard is; we zijn blij met de helderheid die geboden wordt omtrent de bevoegdheden van de wijkkerkenraad. Vanzelfsprekend wordt de uitslag nog besproken in de kerkenraad.

Dinant Kramer

Collecte
College van Diakenen, instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied in Almelo. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Maar denk ook aan de vrijwilligers die gevangenen in de Karelskamp begeleiden, zoals St. Next en Exodus.

Actie Kerkbalans 2021
Beste gemeenteleden,
De Actie Kerkbalans 2021 gaat op 16 januari van start met als thema “Geef voor je Kerk” en duurt tot en met 30 januari.
Ook voor onze wijkgemeente is deze actie van groot belang.
Binnen de Protestantse Gemeente Almelo zijn de wijken verantwoordelijk voor de eigen begroting en geldwerving. We geven óm onze wijkgemeente. We worden er gezegend en bemoedigd.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u en jij. We willen graag dat “De Ontmoeting” aanwezig is en blijft in de buurt, dat we elke zondag kerkdiensten kunnen blijven houden, de gemeente pastoraal kunnen bewerken en dat de predikant beschikbaar blijft voor de wijk en voor het missionaire werk.
Voor deze en andere activiteiten is uw financiële steun hard nodig. Doet u ook dit jaar weer mee !!
Namens de kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad van De Ontmoeting

NB: Het geld wordt niet gebruikt voor diaconale projecten daar zijn andere geldstromen voor zoals een diaconale actie in maart.

Ventilatie
U zult er nog niet veel van hebben gemerkt, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt en voorbereidingen getroffen om een ventilatiesysteem aan te leggen.
Hierdoor wordt de lucht op een verantwoorde manier afgezogen en ververst. Dat geldt natuurlijk niet alleen nu maar ook straks in de zomer.
Een en ander kost natuurlijk veel geld, en uw bijdrage is natuurlijk van harte welkom op het bekende rekeningnummer van de stichting.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de oneven weken voor de zieken en op de even weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
  • Gemeentebestuur, politie, Boa’s
  • Allen die direct met corona te maken hebben: in familie- of vriendenkring of via medisch werk
  • Vluchtelingen wereldwijd
  • Integratie statushouders
  • Ons persoonlijk leven en kerkelijk leven in 2020: dank en verootmoediging 2021: bidden om realistische verwachtingen en voornemens, en hoop op grond van de beloften van onze God. Vgl. de woorden van Psalm 90
Kidzzcorner 3 januari 2021

Marcus 1: 1-8 Johannes de Doper

Waar kunnen we water voor gebruiken? Jullie kunnen vast heel veel dingen noemen Waar zou het water van de Jordaan voor gebruikt worden in de tijd van Johannes de Doper. Voor het wassen van kleding en de mensen zelf, om de planten op de akkers water te geven, ook om te drinken. Johannes doet nog iets in de Jordaan. Hij doopt mensen. Eerst roept hij hen op anders te gaan leven, want Gods Koninkrijk komt. Na hem komt immers de Messias, die veel belangrijker is.
Wie dat probeert mag zich laten dopen. Zijn zonden worden afgewassen. Maar ook verdrinkt hij zijn oude leven door kopje onder te gaan, hij begint opnieuw met Gods hulp. Schoonmaken en opnieuw beginnen, dichtbij God.

Lied: God kent jou
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.