PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 20 December Zondagsbrief 20 December
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Rene Schipper, zang Maaike, Eelke, Jan en Bonne
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst

1e kerstdag gaat voor ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Theunisse
Om 19.00 uur:

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KN, Missionair, Verspreiding van kerstboodschap
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
Door de corona-maatregelen kunnen mensen in een isolement terecht komen. We bidden dat de Heer laat zien wie onze aandacht en liefde behoeft. Enkele gemeenteleden hebben corona opgelopen, onder hen Mieke Duiven. We danken voor degenen die herstel ontvingen; we bidden om genezing voor de zieken.

Uitgenodigd voor deze dienst: degenen met de achternamen A tot en met K
In verband met de lock-down hoeft er – gezien het aantal mensen dan aan de diensten deelneemt – geen verandering in het beleid rond de kerkdiensten te komen. Wel een extra aanbeveling om de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen. Vooral het ‘afstand houden’ vergt steeds weer aandacht.

Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
  • A tot en met K. Op 20 en 31 december; 10 en 24 januari; 7, en 21 februari; 7 en 21 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Kerst 25 december, zondag 27 en 31 december; de zondagen 3, 17 (H.A.) en 31 januari; 14 en 28 februari; 14 en 28 maart; enzovoort  gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Goede vragen
Afgelopen zondagavond werden er mooie vragen gesteld naar aanleiding van de preek over Mattheus 24:36-51.

1. In vers 36 staat: “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.” Een voor de hand liggende vraag is: “Hoe kan het nu dat zelfs de Zoon dat niet weet? Hij is toch één met de Vader? En het gaat toch over Zíjn wederkomst?”

Toch heeft Jezus Zelf er kennelijk geen moeite mee, dit geheim bij de Vader te laten. Liefde en vertrouwen kenmerkt de verhouding tussen de Vader en de Zoon. De Vader zal het openbaren op Zijn tijd! Wellicht hangt het ook samen met Jezus’ nederige positie als mens tussen de mensen. Nu het tijdstip niet aan de Zoon geopenbaard wordt, blijft het ook ons onbekend. Waarschijnlijk kan dat ook niet anders. Immers ook óns gebed om Jezus’ komst en ónze verkondiging van het evangelie zijn van invloed op de tijd waarop de Heer terugkomt.

2. Iemand merkte op, dat we bij alle kritiek op ‘complotdenkers’ niet moeten vergeten dat er ook echte complotten kunnen zijn. Dat klopt. Denk maar aan het boek Esther in de Bijbel. Haman smeedde een complot tegen de Joden! Later zouden de nazi’s in Duitsland datzelfde doen. We kunnen ook denken aan het complot tegen Jezus zelf. De duivel werkt zijn plannen graag in het verborgene, in de duisternis, onder de dekmantel van leugen en bedrog uit. En het is alleen maar goed om de werken van de duisternis te ontmaskeren! Anderzijds moeten we geen vijanden creëren waar ze helemaal niet zijn. Dat leidt tot valse beschuldigingen, ongefundeerd wantrouwen of zelfs paniek. Soms komen er bedreigingen uit voort, bijvoorbeeld aan het adres van parlementariërs.

Het komt er dus op aan onderscheid te maken tussen ‘echte complotten’ en ‘bedachte complotten’. Belangrijk is dat we rust zoeken bij onze Heer. Bij Hem zijn we veilig. Verder hebben we onderscheidingsvermogen en wijsheid nodig. De Heer wijst de weg door Zijn Woord en Geest.

Kerstwandeling met filmpjes!

Dit jaar geen lichtjestocht. Jammer! Maar er is wel een kerstwandeling voor jong en oud met filmpjes over het kerstverhaal.
Naar aanleiding van de lock-down
  • Vanwege de lock-down kan de wandeling niet in groepen gedaan worden. Gezinnen kunnen samen wandelen. Maar voor de anderen geldt: hooguit met twee personen (op 1,5 m afstand). Start aan de Valduif 1.
  • Eveneens vanwege de lock-down bieden we nu ook de mogelijkheid om de route thuis te starten. Klik op de link www.kerstwandeling2020.nl/start dan kom je op het eerste filmpje. Na enkele minuten komt het volgende filmpje. Zo gaat de reis vanzelf verder. Je kunt de link natuurlijk ook doorgeven aan je buren of vrienden. Die kunnen dan hun eigen kerstwandeling doen!
  • Maar je kunt ook naar de Valduif 1 komen en daar de reis starten!
Hoe werkt het? Neem je mobieltje mee. Op de Valduif ligt een route. Die volg je. Tijdens de route kun je op verschillende plekken een QR-code inscannen. Dan krijg je het filmpje van die plek te zien. Zo ‘reis je mee’ met Jozef en Maria!
Waar start de wandeling? De wandeling start aan de Valduif 1 in de schuur achter huis (dus even omlopen; voel je vrij!). Op het eind van de wandeling kom je weer terug op de Valduif.
Wanneer? Je kunt starten tussen 16.00 uur en 19.00 uur op 24, 25, 26 of 27 december. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar er is wel een collecte voor een goed doel.
Hoe lang is de wandeling? Naar onze inschatting ongeveer een uur.

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.
Catherinus Elsinga

Collecte
PKN, Missionair, Verspreiding van kerstboodschap
Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met ‘Daarom Kerst’ biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap. Zo zijn er de ‘Daarom Kerst’-cd’s, speciaal bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld buren of vrienden, en hen uit te nodigen voor een kerstviering. Ook zijn er via Zingenindekerk.nl en Korenindekerk.nl door het hele land laagdrempelige kerstconcerten. Collecteer mee voor de ontwikkeling van deze materialen en activiteiten, zodat zoveel mogelijk mensen het goede nieuws van Kerst horen.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de Zoals zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten zondagsbrief 20 december 2020
  • Dank voor de dichters en musici van onze Advents- en Kerstliederen
  • Dat in onze Kerstsfeer en –viering Christus zelf centraal mag staan
  • Bestrijding van het corona-virus: wijsheid, zelfbeheersing, geduld en een goed gebruik van de vaccins die gemaakt worden
  • Voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de brandhaarden van onze wereld, o.a. Armenië en Ethiopië
  • Laten we ook bidden voor landen in Afrika waar IS (of organisaties die eraan gelieerd zijn) veel slachtoffers maakt onder christenen in Nigeria, Congo en Mozambique.
Kidzzcorner
Vandaag is het vierde advent. Alle adventskaarsjes gaan nu branden. Wij gaan verder met kerstproject van Vertel het Maar!

Kerstproject: Ik zie toekomst in jou


In de adventstijd, leven we toe naar de komst van de Verlosser. Hij komt naar ons toe! Hij is onze toekomst! Omdat God toekomst ziet voor de wereld! Hij zet zijn plan voor een hoopvolle toekomst in werking. Hij stuurt zijn engelen, boodschappers die Hem dienen, om zijn plannen bekend te maken aan mensen. Hij wil hen laten meewerken aan een hoopvolle toekomst. Hij ziet toekomst in ons! Hoe goed is het om Gods perspectief te leren kennen voor deze wereld. Om te ontdekken hoe engelen Gods boodschap weerspiegelen, hoe ze dienstbaar zijn aan God. Hem in alles dienen tot zijn eer. Ze zijn er om Gods boodschap te reflecteren en uit te stralen. Gods liefde weerkaatst door hen naar de wereld.

In de projectverbeelding zien we dat terug in de achterwand, die alles weerspiegelt, reflecteert en van alle kanten laat zien.

Projectthema: Spiegel van geloof
Thema van vandaag: Engelen helpen ons in Jezus Christus te geloven (Hebreeën 1:1-7 en 13-14)

EIGENTIJDS KIND


We horen vandaag over engelen, wie ze zijn, waar ze leven, hoe ze God dienen en hoe God hen inzet om mensen op aarde te helpen geloven. Zij weerspiegelen
Gods trouw en hulp. Je hoort wel eens dat iemand tegen een ander zegt: jij bent een engel. Het betekent zoiets als: jij zegt of doet iets heel goeds. Letterlijk betekent het: jij laat mij iets van Gods goedheid zien.

In de afgelopen weken hebben we gehoord hoe de engel van God een boodschap bracht Zacharias, Maria en Jozef. Weten jullie nog welke boodschap zij te
horen kregen? Zacharias -Gods plan met de wereld vertellen Maria - Gods liefde voor Maria zichtbaar maken Jozef - Jozefs gedachten bijsturen

In de brief aan de Hebreeën wordt verteld over het werk van engelen. Ze zijn er om Gods boodschap te brengen over Jezus, die in Bethlehem geboren wordt. Engelen zijn knechten van God die op pad worden gestuurd om mensen te helpen om in Christus te geloven. Zij mogen uitleggen hoe God hen redt door de Here Jezus, het Kind in de kribbe. Engelen zijn dus niet belangrijker dan mensen, wel anders.
Engelen leven bij God in de hemel en dienen Hem daar, mensen zijn op aarde en geloven hier in Hem.

Lied: Advent is kijken naar wat komt – cd We zoeken een ster
 
Mededeling van de Kindernevendienst:
In verband met de afgekondigde maatregelen van het RIVM heeft de
leiding helaas moeten besluiten het kinderfeest van vanmiddag NIET door
te laten gaan.

 

Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
 
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.