PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 14 Juni Zondagsbrief 14 Juni
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Peschar uit Hollandscheveld
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Jan Willem Timmerman, zang Emmy Sigjorgo en Erna Veninga

Koster: Ben Hemstede

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Sonneberg uit Veessen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN, Hulp aan dorpsgeloofsgemeenschappen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Belijden en lijden
Nog even over de kamerling uit Ethiopië. Hij werd getroffen door een tekst uit Jesaja 53 “Als een lam werd hij ter slachting geleid; als een lam dat
stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open...” Filippus legt uit dat dit over Jezus gaat. Maar het zegt ook iets over wie Jezus volgt. Belijden betekent ook lijden. Kees van Ekris vertelt in het Nederlands Dagblad over een student in Indonesië.  “Ze kwam van de Molukken. Haar vader was daar vermoord, en ze wilde na haar studie terug om daar predikant te zijn! Ik weet nog dat ik tegen haar zei: ‘Joh, blijf hier! Wat heb je daar te zoeken?’ Je moet niet zo bang zijn Kees, zei ze toen. En ze ging terug. Haar afstudeerscriptie schreef ze over de ‘lijdende knecht’ uit Jesaja 53. Haar vraag was: hoe kan ik het lijden dragen en aanvaarden en tegelijk hoop uitstralen? Dat heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt.”  Hoe kan ik het lijden dragen en aanvaarden en tegelijk hoop uitstralen? Wat voor antwoord zou de kamerling uit Ethiopië daarop gegeven hebben? Wat is ons antwoord? Het is belangrijk dat we ons daarop bezinnen.
Er zijn circa 260 miljoen christenen die om hun geloof worden vervolgd. In het noorden van Afrika wint de radicale islam terrein. In India rukt extremistisch-nationalistisch hindoeïsme op. China voert de controle op de kerken op; daar hangen camera’s in kerkzalen. In Latijns Amerika lijden kerken als ze hun stem
verheffen tegen drugskartels. God brengt door zijn Geest Filippus en de kamerling uit Ethiopië bij elkaar. Als de kamerling tot Jezus geleid is haalt diezelfde Geest ze weer uit elkaar. Maar de kamerling vervolgt zijn weg met blijdschap. Wat is het geheim van zijn vreugde?

Viering Heilig Avondmaal
Zondag is er gelegenheid om, parallel aan de viering in de kerk, thuis het avondmaal mee te vieren. In de kerk zijn tussen de twintig en dertig personen. Ben Hemstede is koster en geeft aan waar ieder kan gaan zitten. Let ook op de ‘looproute’.
Bij de viering van het avondmaal wordt voor de wijn gebruik gemaakt van bekertjes. Ds. Péschar zal ieder uitnodigen brood en wijn tegelijkertijd op te halen. Op zijn aangeven kunnen zowel in de kerk als thuis eerst het brood en vervolgens de wijn genoten worden.
Het is belangrijk dat we ons op deze ontmoeting met de Heer bij het avondmaal goed voorbereiden. Praktisch door thuis alles tijdig klaar te zetten, zodat we in rust aan de viering mee kunnen doen. Het is ook belangrijk tijd voor bezinning te nemen en gebed. Onszelf de spiegel voor te houden, schuld te belijden en onze hoop te vestigen op Gods beloften en op de Heer die voor ons is gestorven en opgestaan.

Medeleven
We bidden voor de zieken thuis. We denken aan Diny Vink (Jasmijnstraat). Zij heeft een behandeling tegen de pijn gehad. We leven mee met Jan Dreves, Henk Oosterveld, die een operatie zal ondergaan en met Lykele de Leeuw die op 16 juni naar Assen hoopt te gaan voor begeleiding. We dragen de zieken op aan de Here onze God.

Geboorte
Erik en Diny Winters zijn blij en dankbaar met de geboorte van een jonge zoon. Hij kreeg de naam Micha – Wie is als de HEER? Moeder en zoon maken het goed. Als ik me niet vergis is de kleine Micha in het ziekenhuis geboren. Van harte gelukgewenst. We prijzen de Heer voor dit nieuwe mensenkind en we bidden dat hij opgroeit tot vreugde van zijn ouders en dat hij zijn hemelse Vader zal leren vertrouwen en eren.

Bloemengroet
Vanaf juni wordt vanuit de kerk de bloemengroet weer gebracht. Dank aan degenen die dat regelen!

Kerkdiensten vanaf juli
We zijn er dankbaar voor dat het vanaf juli weer verantwoord is om met meer mensen naar de kerk te gaan. Er is een ‘protocol’ uitgewerkt in aansluiting op dat van de Protestantse kerk. Daarbij zijn de voorschriften omtrent hygiëne, ventilatie, onderlinge afstand en dergelijke verwerkt. Met gebruik making van de nieuwe zaal kunnen we in totaal 87 mensen een plek geven. Er is een indeling gemaakt van de gemeente, zodat ieder een keer in de veertien dagen naar de kerk kan gaan. We hopen dat de andere gemeenteleden via kerkdienst gemist en de livestream verbinding aan de dienst deelnemen.

Vakantie
De komende drie weken (tot zondag 5 juli) hopen wij vakantie te hebben. Voor dringende zaken kunt u een beroep doen op onze scriba Dinant Kramer of op uw wijkouderling.

Enkele belangrijke punten
 • In de weken met een even weeknummer (5 juli; 19 juli; 2 augustus, 16 augustus; 30 augustus; enzovoort)zijn de letters A t/m K en in de weken met oneven nummers (12 en 26 juli; 9 en 23 augustus; enzovoort) zijn de letters L t/m Z uitgenodigd om de kerkdienst te bezoeken.
 • Gemeentezang is voorlopig niet (of beperkt, neuriën of met mondkapje) mogelijk, maar er zijn drie solisten die voor de zang zorgen.
 • Degenen die een kwetsbare gezondheid hebben wordt in overweging gegeven de dienst via de live-stream mee te maken. Degenen die gebruik maken van de autodienst en toch naar de kerk willen komen, wordt verzocht dat kenbaar te maken.
 • Bij de deur wordt ieder welkom geheten en geïnformeerd of er corona-gerelateerde klachten zijn.
 • In de hal staat ontsmettingsmiddel klaar. Het gebruik van de toiletten wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • Vanaf 9.15 uur zijn de gemeenteleden welkom; ze worden begeleidt naar hun plek; verzocht wordt om de jas mee te nemen naar de zitplaats.
 • Kinderoppas en kindernevendienst beginnen weer vanaf september.
 • Bij het verlaten van de kerk zijn ook de nooddeur in de kerk en de uitgang bij de consistorie open.
Het is wel even wennen en dat ‘afstand houden’ voelt onnatuurlijk, vooral in een warme gemeente als De Ontmoeting. Maar het is niet anders. Op dit moment doen we elkaar goed door voorzichtig te zijn. ’t Is even wennen, maar het komt vast goed!
In het protocol staan meer aanwijzingen. Let daarom op degenen die verantwoordelijkheid dragen voor een goed verloop. Verantwoord handelen niet in regels te vatten; het vergt een zorgzame houding. Laten we proberen ons loyaal aan de afspraken te houden. We bidden dat de ontmoeting met elkaar en met de Heer intens, ongedwongen en vol vreugde vorm krijgt!

De Ontmoeting door de week
De link is https://www.twitch.tv/jvtwitch68/videos ; de rechtstreekse link is deze week: https://www.twitch.tv/videos/645887074
De komende weken is er geen ‘ontmoeting door de week’, omdat we met vakantie zijn.

Kinderprogramma Henkie-show
Voor de kinderen is er dagelijks een prachtig programma met poppenkast, Bijbelverhalen, enzovoort. Prachtig om kinderen op deze manier vertrouwd te maken met de Bijbel. Het heet de ‘Henkie-show’ en is verhuisd naar: https://www.dehenkieshow.nl/

Erediensten
Gelukkig kan ieder thuis aan de dienst deelnemen, want hij wordt op twee manieren uitgezonden: via www.kerkdienstgemist.nl, ; met beeld https://www.twitch.tv/jvtwitch68
We vragen de Heer of Hij ons door de Geest de verbondenheid met Hem en met elkaar wil doen ervaren.

Wijkkas via nummer PGA!
Mooi dat we deel kunnen nemen aan de collecte!
U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Gebedspunten
 • We bidden voor de vervolgde kerk. We denken aan de christenen in China, die steeds meer gecontroleerd worden, terwijl het uiten van het geloof wordt bemoeilijkt of verhinderd.
 • We bidden om een ontspannen en loyale houding in het omgaan met de regels in verband met het corona-virus.
 • We danken dat de Geest waait waarheen Hij wil! We bidden dat de Heer Zich openbaart en mensen roept tot het eeuwige leven. En dat we als gemeente Zijn instrument mogen zijn.
 • We bidden om rust in de vakantieperiode; dat we echt bijkomen en nieuwe kracht opdoen in het contact met de Heer.
 • We dragen het volk Israël op aan de Heer en bidden om vrede voor Jeruzalem.
 • De zieken, thuis en in het ziekenhuis. De ouderen en anderen die een kwetsbare gezondheid hebben.
 • We bidden om Gods leiding voor de Protestantse kerk van Almelo. Dat er openheid zal zijn bij de AK voor goed overleg met onze wijk. Dat het nieuwe beleid tot opbouw van de gemeente zal zijn en dienstbaar aan de verkondiging van het evangelie in onze stad.
Catherinus Elsinga

Collecte
PKN, Hulp aan dorpsgeloofsgemeenschappen

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk-en- leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kidzzcorner

Thema van vandaag: God woont hier (Exodus 25:10-22 en 26:31-37)

Als je op school bent, mag je dan zomaar de kamer van de directeur in lopen? Of als je op het gemeentehuis bent, mag je dan zomaar de kamer
van de burgemeester binnenlopen? Nee, dat mag niet! Misschien heeft de directeur belangrijk bezoek, misschien zit de burgemeester te vergaderen en kan hij niet gestoord worden. Bij de directeur klop je eerst op de deur en wacht totdat hij open doet. En bij de burgemeester moet je eerst een afspraak maken met de man of vrouw die zijn agenda bijhoudt.

Vandaag lezen we in de Bijbel over de Ark. Dat is een mooie grote houten kist gemaakt van duur hout en bekleed met goud. Er staan twee gouden engelen op. Er komt een aparte kamer met schitterende gordijnen. Daar komt de Ark in te staan. Die kamer heet het Heilige der Heiligen. Het Heilige der Heiligen is de kamer van God alleen. Eén keer per jaar mag de hoogste priester één keer naar binnen. Verder mag niemand daar komen, zelfs de priesters niet. Dit is Gods tent, de tabernakel. In de rest van de tabernakel mogen de priesters wel komen en de gewone mensen mogen tot op het plein komen. God zegt: bij die Ark woon Ik tussen de Israëlieten.

Zo bouwen de Israëlieten een huis voor de HEER. De HEER kiest een woonplaats tussen zijn volk, dichtbij hen. Maar God is niet één van hen. Hij is zo groot en machtig. De gewone mensen van het volk moeten op eerbiedige afstand blijven. De Israëlieten mogen wel met God praten, ook al komen ze niet bij de Ark. De HEER hoort hen ook en geeft via Mozes en de priesters antwoord.
Maar een bezoek bij God moet nooit iets gewoons worden, maar heel bijzonder en eerbiedig blijven.

Toch wil de HEER ook in jouw hart komen wonen, dichtbij. Hij is groot en machtig, maar Hij wil dicht bij jou zijn. Zet je hart maar voor Hem open en vraag of Hij er zijn woning wil maken.

Lied: Van A tot Z (Hemelhoog 621)
Wist je dat...
In verband met Corona wordt al het materiaal voor het tweede kwartaal gratis beschikbaar gesteld voor gebruik thuis. Het is daarom vrij te downloaden en te gebruiken tijdens deze crisis. Kijk op de website: www.vertelhetmaar.nl.

Van de kindernevendienst:

Heb jij iets moois gemaakt of ben je iets tegen gekomen wat jij met ons wilt delen? Je mag dit sturen naar: mariskawagenvoort@gmail.com.

Enkele leden van de kindernevendienst ( KND)hebben opgezegd vanwege persoonlijke omstandigheden , maar dit werk moet wel
doorgaan ! Kinderen zijn heden en toekomst van de kerk De kindernevendienst is dringend op zoek naar mensen die mee willen doen in ons rooster.
Zo eens in de 6 weken ga je met de kinderen naar de grote zaal en vertelt het bijbelverhaal, zorgt voor een verwerking of doet een leuk spel wat past bij het thema. Je hoeft het niet alleen te doen. We gebruiken de methode “vertel het maar” , daar zitten de verhalen in en de verwerkingen en ook spelsuggesties worden gedaan. Het water staat ons tot aan de lippen
Kom doe mee.. Je wilt de kinderen laten delen in je geloof,, daar groei je zelf ook van.
En het is erg leuk om te doen!

KOM OVER EN HELP ONS!
Jessica heeft namens de KND de kinderen pas een mooie Bijbel gegeven, waarmee ze erg blij zijn.

Na de zomervakantie willen we de kindernevendienst weer echt opstarten als de omstandigheden het toelaten. Tot die tijd zullen we met de filmpjes de kinderen bereiken.

Spreek gerust iemand van de kindernevendienst aan: Jessica ,Lisette, Annemarie, Mariska en Betsie
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.