PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 24 Mei Zondagsbrief 24 Mei
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Sonneberg uit Ede
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Marco Haakmeester Zang Lydia en Eelke Stigter

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA, Oeganda, Nieuwe kansen voor straatkinderen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Het is goed voor u, dat Ik heenga
Werkelijk, het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de Pleitbezorger (Trooster, Helper) niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem jullie zenden. 8. Wanneer Hij komt zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9. zonde – dat ze niet in Mij geloven, 10. gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, 11. oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.

Op de Hemelvaartsdag gedenken we dat Jezus Zijn plaats als Koning heeft ingenomen. Daarna bidden de leerlingen eendrachtig om de vervulling van Gods belofte, de komst van de Heilige Geest. Het werk van de Geest is bemoedigend en vertroostend voor de leerlingen. Voor de wereld is het werk van de Geest confronterend; Hij stelt de wereld in het ongelijk en daarmee schuldig. Tegelijkertijd geeft de Geest daarmee richting aan het getuigenis van Jezus’ volgelingen.
De Geest maakt duidelijk wat zonde is, namelijk ‘dat ze in Mij niet geloven’. Zonde is niet alleen dat je Gods geboden aan je laars lapt; de diepste nood en verlorenheid is de weigering om je te laten roepen de stem van de Goede Herder Jezus Christus. Mensen leven – met al hun goede en slechte daden – ‘in zonde’ zolang ze niet door Jezus thuisgebracht zijn bij de Vader! Het hart van de verkondiging is niet de oproep om ‘een beetje beter te gaan leven’, maar de oproep tot geloof in Jezus Christus.
De Geest maakt duidelijk wat gerechtigheid is, namelijk ‘dat Ik naar de Vader ga’. Volgens de wereld blijkt uit Jezus’ dood Zijn uiteindelijk onmacht. Jezus’ opstanding en hemelvaart bewijzen echter Zijn overmacht én het feit dat de Vader Hem in het gelijk stelt. God laat het recht  zegevieren! Dat is de grondslag voor de verkondiging – de proclamatie – van de verlossing door de gemeente. Tenslotte maakt de Geest duidelijk ‘dat de overste van deze wereld geoordeeld is’. Aan het kruis heeft Jezus in onze plaats het oordeel gedragen; Hij heeft ons voorgoed bevrijd uit de macht van zonde, ongeloof en schuld. Jezus vervult Gods heilsplan én vonnist daarmee ‘de overste van deze wereld’. Dat vonnis staat onherroepelijk vast. Dat maakt het getuigenis van de gemeente in de wereld dringend: Laat u behouden door het geloof in Christus!

Medeleven
We bidden voor de zieken thuis. We denken aan Diny Vink. We noemen ook zuster Mensink, broeder Jan Dreves en Lykele de Leeuw. Zuster Letteboer is erg zwak, maar vol vertrouwen op de Heer. We leven mee met de familie Veldhuis, die voor extra zorg tijdelijk van Swanehof verhuisd is naar Hoog Schuilenburg.

Belijdenis en doop
We zijn er buitengewoon dankbaar voor dat zeven mensen te kennen hebben gegeven openbare belijdenis van hun geloof te willen doen. Hun namen zijn: Eelke Stigter, Marileen Pas, Naomi Voort, Marieke Voort, Erik Winters, Sharona Braakman en Marijke van der Struik. Sharona en  Marijke zullen dan ook de Heilige Doop ontvangen.

Als geen gegronde bezwaren worden ingediend zullen belijdenis en doop plaats vinden op zondag 7 juni in de morgendienst. Eelke Stigter hoopt september belijdenis te doen. Op 7 juni kunnen er rond de dertig personen in de kerk bij zijn. We zijn er dankbaar voor dat de dienst uitgezonden kan worden – en dat op die manier gemeenteleden, familieleden en vrienden getuige kunnen zijn.

De avondmaalsviering is op zondag 14 juni. Ds. M. Péschar hoopt in deze dienst voor te gaan; in Hollandscheveld heeft hij al eens een avondmaalsviering meegemaakt waarbij gemeenteleden thuis aan de viering deelnamen.

Jubileum
Op 29 mei hopen Harry en Linie de Vries te vieren, dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Het spijt hun natuurlijk dat ze dat niet uitgebreid kunnen vieren, maar ze willen wel via de zondagsbrief de gemeente hierbij betrekken en hun dank aan God uitspreken. Met hen zijn we  dankbaar voor Gods genade en trouw en dat heet Harry en Linie zo lang gegeven is elkaar en anderen lief te hebben en te dienen. We zijn ook dankbaar voor hun plek in de gemeente. Samen Gods zegen en nog goede jaren toegewenst!

BOOST – 2e Pinksterdag
Het BOOST-festival op de 2e Pinksterdag kan helaas niet doorgaan. Maar u kunt wel op de tweede Pinksterdag de livestream
bijeenkomst van het festival meemaken. Voor iedereen, in het bijzonder voor de jongeren! Te volgen via het gebruikelijke kanaal voor onze erediensten. (zie onder) Ook te volgen via www.facebook.com/boostgospelfestival of zoek BOOST Gospel Festival op bij YouTube.

De Ontmoeting door de week
De link is https://www.twitch.tv/jvtwitch68/videos ; de rechtstreekse link is deze week: https://www.twitch.tv/videos/625757073

Kinderprogramma Henkie-show
Voor de kinderen is er dagelijks een prachtig programma met poppenkast, Bijbelverhalen, enzovoort. Prachtig om kinderen op deze manier vertrouwd te maken met de Bijbel. Het heet de ‘Henkie-show’ en is verhuisd naar: https://www.dehenkieshow.nl/

Erediensten
Gelukkig kan ieder thuis aan de dienst deelnemen, want hij wordt op twee manieren uitgezonden: via www.kerkdienstgemist.nl, ; met beeld https://www.twitch.tv/jvtwitch68 We vragen de Heer of Hij ons door de Geest de verbondenheid met Hem en met elkaar wil doen ervaren.

Wijkkas via nummer PGA!
Mooi dat we deel kunnen nemen aan de collecte! Een attent gemeentelid wees erop, dat de wijkkas staat onder een banknummer van de PGA.
U kunt dus een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling. U maakt bijvoorbeeld € 7,50 over en vermeldt: zondag 29/3 diaconie € 2; wijkkas € 2-; IZB: € 2,-; boodschappenmand: € 1,50 (vermeld bij ieder doel het bedrag)

Gebedspunten
  • We prijzen de Heer voor degenen die openbare belijdenis hopen te doen en de doop ontvangen. We bidden om een goede voorbereiding daarop en een vreugdevolle dienst.
  • We danken voor het feit dat het coronavirus zich niet uitbreidt en dat de maatregelen versoepeld kunnen worden. We bidden dat de kerk een goede manier vindt om met deze overgangssituatie om te gaan.
  • We danken voor het kerkgebouw en het werk dat wordt verzet om het er mooi uit te laten zien.
  • We danken dat de Geest waait waarheen Hij wil! We danken voor het BOOST-festival en dat jong en oud daar iets van mee kunnen beleven via de livestream uitzending.
  • We prijzen God voor de natuur. We belijden dat we schuldig staan tegenover de Schepper door onze manier van omgaan met Zijn schepping. We bidden om voldoende regen voor de planten en dieren.
  • De zieken, thuis en in het ziekenhuis. De ouderen en anderen die een kwetsbare gezondheid hebben.
  • De regerering. Dat er goede, verantwoorde en rechtvaardige maatregelen genomen worden om mensen die in de knel komen door de corona-crisis te helpen.
  • We bidden dat de kracht van het evangelie ondervonden wordt door hen die isolement of andere moeiten ervaren en de HERE aanroepen.
  • Wijsheid en inzicht om beleid uit te zetten voor de toekomst van de gemeente De Ontmoeting.
Catherinus Elsinga

Van de diaconie
De gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt de een ze meer dan de ander. Wie deze crisis zéker voelen, zijn mensen in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Door de verplichte lockdowns kunnen ze niet werken. En geen werk betekent geen geld en dus geen eten. De verhalen uit deze landen zijn hartverscheurend. Mensen komen om van de honger. Ongekend wat hier gebeurt!

Kerk in Actie zet zich in om deze nog onbekende, stille coronaramp te voorkomen. We ondersteunen kerken over de hele wereld die opstaan om mensen te helpen. De komende maanden hebben we 1,2 miljoen euro nodig voor voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest kwetsbare mensen. Een enorm bedrag, dat we alleen samen met u kunnen realiseren. U kunt helpen door een gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Help een stille coronaramp voorkomen'. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Collecte
KiA, Oeganda, Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte.

Corona
Ook in Syrië zijn de eerste officiële besmettingen geconstateerd. Het land wat nu al 9 jaar leidt onder een bloedige burgeroorlog, is absoluut niet opgewassen tegen een grootschalige corona-uitbraak. Er is maar 1 ziekenhuis waar coronapatiënten kunnen worden opgevangen en in het hele land zijn maar 4 beademingsapparaten. Ook de landen waar veel Syrische vluchtelingen heen zijn gegaan vormt corona een groot probleem.

Waar in Libanon bijvoorbeeld de situatie rondom de verspreiding van het coronavirus eerst licht werd opgenomen, is dat nu wel veranderd. Er gelden ook in dit land strenge maatregelen. Iedereen moet ook hier zoveel mogelijk vanuit huis werken. De Palestijnse Burgerbescherming desinfecteerde straten en pleinen in de vluchtelingenkampen in Libanon, waarvan één vlak bij de hoofdstad Beiroet. We vragen u om voor al deze mensen, ook in de vluchtelingenkampen, te bidden en met hen mee te leven. Als u ook wilt bijdragen kan dat op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Help een stille coronaramp voorkomen'
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.

Nieuw project SHOE in samenwerking met de diaconie van de PGA
U weet het vast nog wel: in 2017/2018 hebben we met elkaar de nodige financiële middelen bijeengebracht voor het bouwen van een huis voor de familie Ardelean in het plaatsje Buteni in Roemenië. Met hen gaat het goed, gezamenlijk hebben we voor hen het verschil kunnen maken. Om dankbaar voor te zijn. Nu willen we opnieuw voor een familie een huis bouwen. Voor de familie Cret uit het plaatsje Sarbi, zo’n 35 kilometer ten noordoosten van de stad Oradea.

Het is een familie van 11 personen: vader, moeder en 9 kinderen (in de leeftijd 1,5 tot 16 jaar). Onze lokale contactpersoon Tavy Pantis omschrijft hen als volgt: “De familie Cret is een groot gezin met 9 kinderen. Ze zijn een arm en eenvoudig gezin. Veel mensen ver-/beoordelen hen omdat ze veel kinderen hebben. Ze hebben geen maandelijks inkomen, vader werkt dag in dag uit in het dorp, moeder heeft geen baan. Het huis waar ze nu wonen is erg oud en staat op instorten. Vanwege dit risico probeerde de vader een nieuwe kamer (4x4m) te bouwen waar hij zijn gezin naar toe kan verplaatsen voor het geval het huis uit elkaar zou vallen, maar het lukte hem alleen om een fundering voor de muren aan te leggen. Het huis waar ze momenteel wonen heeft 1 kamer en 1 keuken. Toen ik ze voor het eerst bezocht begreep ik dat ik iets voor ze moest doen.”
De lokale vrijwilligers die in 2017/2018 het huis voor de familie Ardelean hebben gebouwd willen nu graag aan de slag voor de familie Cret. Deze groep kwam destijds voor het eerst bij elkaar en zijn enthousiast en geïnspireerd geraakt om zich voor hun naaste in te zetten. Ze stellen hun vrije tijd opnieuw ‘om niet’ beschikbaar om voor de familie Cret aan de slag te gaan! En de maatregelen in verband met de corona-crisis vormen geen belemmering meer om te kunnen bouwen. En dankzij een gift is de aanleg van de fundering inmiddels gestart.
De kosten voor het materiaal zijn begroot op € 15.000. Zowel in Roemenië als ook in Almelo willen we de nodige acties starten om dit bedrag bij een te brengen. Zodat we hiermee het materiaal lokaal kunnen inkopen en zo ook de lokale bedrijven ondersteunen. Helpt u mee om een nieuw huis voor de familie Cret te realiseren? Een éénmalige of periodieke bijdrage kan overgemaakt worden naar NL51RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Project fam Cret te Roemenië’. Via de nieuwsbrieven willen we u met enige regelmaat in de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang. En ook via onze website www.helpoosteuropa.nl is dit te volgen.
Namens Stichting Help Oost Europa, Dinant Pas

Kidzzcorner

Van de kindernevendienst:

Afgelopen zondag heb ik een mooie foto van Vino ontvangen.
Vino heeft een hele mooie staf van Mozes gemaakt.
(Verwerking van zondag 3 mei jl.)
Ik was ervan onder de indruk. Goed gedaan!
Heb jij ook iets wat jij aan ons wilt laten zien? Je mag dit sturen naar: mariskawagenvoort@gmail.com.

Wist je dat...
In verband met Corona wordt al het materiaal voor het tweede kwartaal gratis beschikbaar gesteld voor gebruik thuis. Het is daarom vrij te downloaden en te gebruiken tijdens deze crisis.
Kijk op de website: www.vertelhetmaar.nl.

Pinksterproject
Vanaf Hemelvaartsdag 21 mei tot aan Pinksteren stoppen wij even met het verhaal van Mozes en het volk in de woestijn. Na Pinksteren gaan wij terug naar dit verhaal en horen wij hoe het verder gaat. Vanaf Hemelvaartsdag staat centraal: God belooft ons vreugde.

Projectthema Hemelvaartsdag: Ik zal met je zijn
Dominee Plette heeft op Hemelvaartsdag verteld dat Jezus als Koninklijke Overwinnaar naar de hemel is gegaan. Die grootheid (heerlijkheid) bereikt Hij door te sterven en op te staan. Dat is al gebeurd.
Hij mag in de hemel op de ereplaats gaan zitten, naast God de Vader. Jezus regeert! Maar lijkt de Here Jezus nu niet heel ver weg? Dominee Plette gaf een mooi voorbeeld:

Als de zon opkomt, dan komt ie ver weg in het oosten op. Dat is ’s morgensvroeg. Dan lijkt het alsof de zon vlak bij de aarde staat, als je daar zou zijn dan lijkt het alsof je hem kunt aanraken, vlak bij ons. Maar midden op de dag staat de zon hoog aan de hemel. Juist dan als de zon ver weg lijkt, voel je de meeste warmte van de zon en zie je veel meer licht. Veel meer dan toen de zon vlak bij de aarde stond. Zo is het ook met de Heere Jezus. Nu Jezus in de hemel is kan Jezus overal zijn op de wereld en geeft Hij met Zijn licht en warmte ons vreugde en blijdschap.

De discipelen hebben zich vast ongelukkig gevoeld toen Jezus naar de hemel ging. Maar Jezus heeft beloofd dat Hij ons nooit in de steek zal laten. Hij zal bij ons blijven. Hoe kan dat? Iedere keer als wij uit de Bijbel lezen of aan ons uit de Bijbel wordt verteld komt Jezus naar ons toe. Hij zoekt ons op. Als wij in Jezus Naam bij elkaar zijn, is Hij bij ons. Dat komt door de Heilige Geest. Dat heeft Jezus beloofd toen hij naar de hemel ging. Zo kunnen wij Jezus beter leren kennen. Ook geeft Jezus ons hoop door te beloven dat Hij zal terugkomen om ook Gods kinderen volmaakt gelukkig te maken. Alle verkeerde en verdrietige dingen zullen dan niet meer bestaan.
Jezus zal dan Koning van heel de aarde zijn.

Projectthema van vandaag: Ik beloof eeuwig leven
Waar bid jij voor? Je denkt dan aan die ander en vraagt God of Hij hen wil helpen, beter maken of troosten. Jezus is nu naar de hemel gegaan. Hij is nu bij God, zijn Vader.

Nu is Jezus in de hemel, bij God, zijn Vader, om zijn werk af te maken. Totdat Hij terugkomt, bidt Hij daar voor ons. Hij denkt aan ons en weet precies wat wij nodig hebben. Jezus vraagt aan God of Hij ons wil helpen dicht bij Hem te blijven, iedere dag. Hij bidt voor ons leven op aarde, nu Hij niet bij ons is. We houden het alleen maar vol, als we als gelovigen dicht bij elkaar en samen dicht bij Hem willen blijven. Jezus bidt of God ons vast wil houden, want volhouden in het geloven blijft moeilijk. Jezus wil graag dat wij eeuwig (voor altijd) mogen leven. Nu, hier op aarde en later in de hemel, in Gods Koninkrijk. Jezus bidt dat we altijd veilig zullen zijn in Gods hand door wat Hij op aarde voor ons deed. Jezus bidt voor jou.

Lied: Diep, diep, als de zee (Hemelhoog 327)
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.