PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 29 December 2019 Zondagsbrief 29 December 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga (ivm ziekte ds. Borsje)
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Marco Haakmeester
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst
Oudejaarsavond 19.30 ds. Wassenaar uit Hellendoorn
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie, plaatselijke ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ineke en Marjolein
Oppasdienst: Eelke en Astrid
Koffieschenken volgende week: Mevr. Heetebreij en mevr. Steenhuizen
In memoriam Volken Voschezang
Op dinsdag 17 december is van ons heengegaan broeder Volken Voschezang. Broeder Voschezang mocht de hoge leeftijd van 96 jaar bereiken. De afscheidsdienst en de begrafenis vonden plaats op maandag 23 december. De dienst werd geleid door ds. L.H. Voschezang, die stilstond bij Psalm 89 en de woorden “‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden”.
Van kinds af aan was broeder Voschezang ondernemend én toonde hij besef van verantwoordelijkheid. Verder had hij een grote belangstelling voor geschiedenis, met name kerkgeschiedenis en de geschiedenis van Duitsland. Zijn gaven zijn ongetwijfeld het meest ervaren in de kring van het gezin, in het leven met zijn geliefde vrouw, van wie hij in 2010
afscheid moest nemen, en in het optrekken met de kinderen en kleinkinderen.
Zijn besef van verantwoordelijkheid kwam naar voren toen hij zijn vader uit Duitsland haalde op het einde van de oorlog. Later zette hij zich als lid van de Hervormd-Gereformeerde groepering in voor de opbouw van de Hervormde gemeente in Almelo. Hij werkte onder andere mee aan het Samen op Weg proces in onze stad. De gemeente is dankbaar voor zulke
steunpilaren.
Hij hield van een goed gesprek, deelde zijn kennis en wijsheid en bleef zeer goed op de hoogte van wat zich in de wereld en in de kerk afspeelde. Dit ondanks zijn hoge leeftijd en het feit dat hij slechtziend was. Trouw nam hij deel aan de eredienst en bracht hij samen met de gemeente de HERE de lof voor zijn goedertierenheid.
Die lof mag, op verhoogde toon, tot in eeuwigheid klinken in het nieuw Jeruzalem. Moge de HERE de kinderen, kleinkinderen en de andere familieleden troosten en zegenen met Zijn goedertierenheid, Zijn in Christus geopenbaarde liefde en trouw.

In memoriam Wolfgang Knipps
Op woensdag 18 december is van ons heengegaan broeder Wolfgang Knipps. Hij is vijfenzeventig jaar oud geworden.
De laatste jaren werd zijn gezondheid minder en had hij last van een vorm van dementie. Dat moet lastig voor hem geweest zijn; hij hield namelijk van orde en structuur. ‘Eerst nadenken, dan pas iets zeggen.’ Dat typeerde hem.
Vanuit dat gezichtspunt was het bijzonder dat hij als Duitser naar Nederland kwam en trouwde met Ineke Schipper. De liefde heeft grote kracht. Ze trouwden met elkaar en kwamen in Almelo te wonen. Ze vulden elkaar aan en hebben een gelukkig huwelijk gehad. Met hun twee kinderen en twee kleinkinderen Kevin en Kay. Knipps verlangde niet terug naar Duitsland. ‘Altena is een mooie plek, maar niet om te wonen’. Via de Nachtegaalstraat en de Maardijk kwam het gezin te wonen aan de Tollensstraat 1. Dat werd de vertrouwde plek. Lange tijd werkte Wolfgang Knipps in de bouw. Eerst bij zijn schoonvader, later bij Groothuis. Tussendoor werkte hij nog enkele jaren in Duitsland. Toen de bouw te zwaar werd, zocht hij zelf werk bij Soweco, waar ze hem goed konden gebruiken.
Wat is het geheim van het leven? Wolfgang Knipps drukte dat misschien wel het makkelijkst uit in het meezingen van een lied, zoals het ‘Stille nacht, heilige nacht’. Hij zong het in het Duits mee tijdens een televisieprogramma.
Tijdens de dienst hebben we stil gestaan bij Psalm 23. De HERE is mijn Herder. Moge Hij zijn herderlijke zorg uitspreiden over zuster Knipps, de kinderen en kleinkinderen.

Meeleven
Diny Vink zal in januari een operatie moeten ondergaan. Afgelopen maandag hebben we samen met Diny en Leo gebeden en heeft Diny ziekenzalving ontvangen. Met Lykele en Jannie de Leeuw bidden we om een goede behandelplek voor Lykele. We leven mee met degenen die een behandeling ondergaan, zoals broeder Janssen. We denken ook aan de familie Mensink en andere zieken thuis.

Veel heil en zegen toegewenst!
Van harte wensen we ieder een goede jaarwisseling en Gods nabijheid en zegen toe in het jaar 2020. Dank voor alle mooie kaarten en goede wensen!

Bediening van de doop
Volgende week zondag, 5 januari 2020 zal D.V. de doop bediend worden aan Lucas Letteboer, die geboren werd op 21 oktober 2019. We hopen samen getuige te zijn van Gods trouw aan Zijn beloften, uitgebeeld en verzegeld in het sacrament van de heilige doop.

Jarigen
De volgende gemeenteleden hopen in de maand januari hun verjaardag te vieren:

Eshuis / J.W. 3-1
Schuurhuis / G.J. 6-1
Fikkert / H.J. 8-1
Neurink / H.A.J.W. 9-1
Dreves / J. 14-1
Letteboer - Kuiters / J.G. 16-1
Steen / S.G. 19-1
Arendshorst - Brunink / F. 21-1
Hansen / A. 21-1
Smelt / L.A. 26-1

De kroonjarigen zijn in de maand januari:
Linker / H.J. 2 jan 1950 70
Horst / J.H. ter  11 jan 1940 80
Kruize - van der Zee / G.  30 jan 1940 80

We wensen de jarigen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar!
Catherinus Elsinga

Collecte
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen
zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present.

Vacature Preekvoorziener
De kerkenraad is verheugd dat Albert-Jan de Vries bereid is om de taak van preekvoorziener per 1 januari over te nemen van Luuk Smelt, die na vele jaren van trouwe dienst onlangs afscheid heeft genomen. We wensen Albert-Jan daarbij veel zegen en wijsheid toe. Gelukkig zijn er best veel predikanten graag bereid om in onze diensten voor te gaan, maar het blijft toch telkens weer een grote en verantwoordelijke klus om de lijst vol te krijgen. Uiteraard kunt u namen van predikanten aandragen die (bij voorkeur) hier in de buurt wonen en ook in onze gemeente kunnen voorgaan. De lijst met predikanten wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en het aanspreekpunt voor nieuwe namen is dus de
scriba Dinant Kramer.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden,

Kidzzcorner

Lucas 2:33-40

Hebben jullie ook zo’n hekel aan wachten?. Het lijkt  wel of de tijd dan veel langzamer gaat dan als je op school zit of aan het spelen bent. In het verhaal van vandaag wachten Simeon en Hanna al heel lang Misschien hebben zij ook wel eens een moment gehad dat ze twijfelden: God heeft mij beloofd dat ik de Verlosser mag zien, God heeft gezegd dat Hij Israël zal verlossen, maar wanneer? Duurt het nog zo lang? Toch hebben ze volgehouden om te geloven dat God de waarheid heeft gesproken. En ook al duurde het wachten lang, het was niet voor niets. In de tempel mochten ze de kleine Jezus ontmoeten.

Net als jullie zijn ze blij als het wachten voorbij is, ze mogen het nu meemaken.

God gaf nu de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning, Micha had het ons verteld.

couplet:
Simeon omarmt de Koning,
nu is Hij nog kwetsbaar klein, Wereldredder zal Hij heten,
ICHTHUS-vis voor groot en klein.

refrein:
God gaf nu de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning, Micha had het ons verteld.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.