PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 3 Februari 2019 Zondagsbrief 3 Februari 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Borst uit Sleen
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Jan Noordijk :
Koster: Henk de Roo

Vanmiddag om 15.30.00 uur is er Kliederkerk
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Wiekenraad uit Uelsen
Om 19.00 uur: Ds. Van de Griend (Open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: kerk in actie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Betsie en Astrid
Oppasdienst: Chantal en Tanya
Koffieschenken volgende week: Mw. Spijkerman en dhr. Compagne
Meeleven
In onze voorbede denken we aan zuster Mensink, broeder Jansen, die uitslag kreeg van onderzoeken en veel klachten heeft. Zuster Neurink is als ik dit schrijf nog in het ziekenhuis. We leven mee met broeder en zuster Schooten. Broeder Schooten is erg verzwakt de laatste weken. Onze enige troost in leven en in sterven is, dat we het eigendom zijn van onze trouwe Heiland Jezus Christus (zondag 1).

Overlijden
Op woensdag 30 januari is van ons heengegaan broeder Johannes Veenhuizen, Seringenstraat 18. Broeder Veenhuizen mocht 79 jaar oud worden. De dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 5 februari aanstaande om 13.00 uur in uitvaartcentrum Vredehof.

De tweede dienst
Vanmiddag is er Kliederkerk om 15.30 uur; 10 februari: Open dienst; 17 februari: geen dienst (vakantie); 24 februari: Gebed- en getuigenisdienst; 3 maart: leerdienst; 10 maart: Open dienst; 17 maart: zangdienst. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

Kliederkerk 3 februari
De Zaaier zaait. Wat komt er boven? Kliederkerk vanmiddag om 15.30 uur. We beginnen met creatieve activiteiten om het thema te verkennen. We luisteren naar Gods Woord en we eten samen. Kinderen en
volwassenen zijn welkom!

Open dienst 10 februari
Thema: ‘Vreemdeling, ooit kom je thuis’; voorganger: ds. W. van der Griend. Muzikale begeleiding: Testify!

Bevestiging ambtsdragers
Op 17 februari zal D.V. de bevestiging plaats vinden van Henk Oosterveld als ouderling en Meitty Ernst als diaken. Dit indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend. We zijn er dankbaar voor dat Henk en Meitty bereid zijn het ambt op zich te nemen. Inmiddels heeft broeder A. Kroeskamp afscheid genomen als ouderling en voorzitter van de kerkenraad. We hebben in de kerkenraad afscheid genomen en hem bedankt voor de wijze manier waarop hij in de afgelopen tijd leiding heeft gegeven (!) We zijn er dankbaar voor dat hij als pastoraal werker het pastorale werk in kwartier 7 zal voortzetten. Helaas kan hij er de 17e februari niet bij zijn.

Turks-Nederlandse samenkomst 16 februari
‘Wij zouden verloren gegaan zijn als wij het ‘Licht’, onze HEERE Jezus niet hadden gekend’. Die woorden staan op de uitnodiging voor de Turks-Nederlandse samenkomst op D.V. zaterdag 16 februari. Er zal dan van 15.00 – 17.00 uur in onze kerk een samenkomst zijn waarin Turkse christenen samen bidden, zingen en Gods Woord horen. Vanaf 13.00 uur ontmoeten zij elkaar. Bij de uitgang van de kerk liggen een aantal Turks-Nederlandse uitnodigingen voor deze bijeenkomst. Deze kunt u meenemen om uit te delen aan bekenden of buren van Turkse afkomst. Het is wonderlijk om te zien hoe de Heer door Zijn Heilige Geest moslims aanraakt en brengt tot de belijdenis van Jezus als hun Heer. En het is een bijzonder voorrecht dat wij als gemeente daarin een rol mogen vervullen en er getuige van mogen zijn. We zijn er blij mee dat Turken en Armenen elkaar in onze kerk ontmoeten rond een open Bijbel in de wekelijkse Bijbelstudie. Zij zijn bijzondere getuigen van onze Heer door hun ‘eerste liefde’ en bewogen getuigenis. Inmiddels zijn er ook plannen om eenmaal in de veertien dagen met Turkse christenen bijeen te komen op de zondag.

9 maart 2019: Meet and Eat met vluchtelingen!
Stichting Present organiseert zaterdag 9 maart een “Meet and Eat”; samen aan tafel met vluchtelingen.
Aanmelding: voor maandag 4 maart via www.presentalmelo.nl/meet-eat, of: alie.dijkstra@presentalmelo.nl T: 06-14294984

De jarigen van de maand februari
De volgende broeders en zusters hopen deze maand hun verjaardag te vieren.

Smelt - Bruins / 1-2
Temmink / R. 1-2
Duiven - Mulder / M.A. 3-2
mw. Reinders / F.A. 6-2
Schuurhuis - Kosters / H.F. 6-2
Stegeman - Elferink / D.J. 13-2
Steen - ter Haar / M.J. 15-2
mw. Brouwer / J. 17-2
Hendriks - Fokkens / D. 21-2
Schoonebeek - te Brake / E. 24-2
Timmerije / G.A.  27-2

De kroonjarigen van deze maand zijn:
Bolkesteijn / J.  5-2 70
Oortman - Spek / H.W. 13-2 80
Horst - Veldhuis / A.M. ter 22-2 75
Duiven / M. 27-2 85

Alle jarigen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.
Catherinus Elsinga

Collecte
KiA, werelddiaconaat, watersnood Bangladesh
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven
miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na
overstromingen.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Kun je nog zingen? Zing dan mee met ons kerkkoor “Credo Cantabile”
O.l.v. Marjan Klaasen, vaste begeleider Han Kolthof
Repetities: Elke donderdagavond (m.u.v. de schoolvakanties) van 20.00 tot 22.00 uur
In de Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352, Almelo
Meer informatie: Website: www.credocantabile.nl.

Kidzzcorner

Thema: Trouwe Mordechai en jaloerse Haman (Esther 2: 19 – 3:15)

Mordechai doet zijn werk zo goed mogelijk. Dat verwacht God van hem. Daarom aarzelt hij niet als hij toevallig hoort over het vreselijke plan van twee lijfwachten van de koning. Hij vraagt Ester om de koning te waarschuwen. Ook weigert Mordechai om voor Haman te knielen. Dit maakt Haman woedend. Hij denkt alleen aan zichzelf. Niemand mag hem in de weg staan! Als blijkt dat Mordechai een Israëliet is, wil Haman, die een hekel aan dat volk heeft, meteen alle Israëlieten iets aandoen. Goed en kwaad staan scherp tegenover elkaar. En wie van de twee zal winnen? Je zou denken: Haman, maar God is er ook nog. Hij beloont het goede en beschermt wie Hem trouw is.

Extra bijbelgedeelte: Psalm 1 (Wie het goede doet is een als een boom die vrucht draagt. Wie het kwade doet, is als een dorre boom. Die wordt gekapt)

Uit: Vertel het Maar

Kinderlied:
Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God: Hemelhoog 388
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.