PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 20 Januari 2019 Zondagsbrief 20 Januari 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Rene Schipper
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een leerdienst:
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Plette uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: Leerdienst.

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
3e collecte is de avondmaal collecte bestemd voor het project van Z.W.O.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska en Niels
Oppasdienst: Tiny en Chantal
Koffieschenken volgende week: mevr. Hinnen en mevr. L. de Vries
 

Meeleven
In onze voorbede denken we aan zuster Mensink, broeder Jansen, die uitslag kreeg van onderzoeken en veel klachten heeft. We hopen dat zuster Jannie Brouwer binnenkort weer thuis is. We zijn er dankbaar voor dat broeder Veldhuis weer naar huis kon!
Zuster Neurink verbleef enige tijd in het ziekenhuis en hoopt daarna elders enkele weken verder aan te sterken. We leven mee met broeder en zuster Schooten. Broeder Schooten is erg verzwakt de laatste weken. We dragen hem op aan Gods hoede en bidden om de vrede door de Heilige Geest.

In memoriam
Op donderdag 10 januari is van ons heengegaan broeder Johan Albertus Gorel op de leeftijd van 88 jaar. Typerend voor hem waren zorgzaamheid en nauwkeurigheid. Hij noteerde, organiseerde en  regelde. Thuis en in de samenleving, als lid van de oudercommissie van school of als diaken van het Nieuwland. In als werknemer bij de PTT en later bij het Algemene Ziekenfonds Almelo. Al jong verloor hij zijn vader en op twaalf jarige leeftijd ook zijn moeder. Voor een tiener erg ingrijpend! Hij leerde zichzelf te redden en ontwikkelde gelukkig een sterk besef van eigenwaarde. 27 jaar oud - trouwde hij met Jannie Ibbenhorst. Zijn liefde en trouw waren merkbaar toen zij vanwege dementie verbleef in het Meulenbelt en later in het Weggeler. Hij kende en deelde zijn vertrouwen op de Here God, al sprak hij daar niet veel over. Bij het afscheid stonden we stil bij Psalm 121: de Here is de Wachter voor wie bij Hem schuilt – tot in eeuwigheid.

De tweede dienst
Vanavond (ds. van Rhee) – leerdienst (begin week van gebed); 27 januari – afsluiting week van gebed; 3 februari: (15.30 uur) Kliederkerk; 10 februari: Open dienst; 17 februari: geen dienst (vakantie); 24 februari: Gebed- en getuigenisdienst; 3 maart: leerdienst; 10 maart: Open dienst; 17 maart: zangdienst.
De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

Het smaakte voortreffelijk
...op 6 januari. We genoten van een heerlijk ontbijtbuffet, (betaald door stichting De Ontmoeting).
Goed om elkaar zo te ontmoeten. Dank voor de organisatie ervan!

Kerkbalans: Geloof is gratis..... de kerk niet!
Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt.. Maar de nuchtere feiten zijn anders. Een kerk kost geld. Reken maar uit: het salaris van de predikant, de kosten van het kerkgebouw, gas, water, elektriciteit, koffie, papier, kringwerk en missionaire activiteiten van de gemeente.
De kerk, dus ook de wijkgemeente De Ontmoeting krijgt geen subsidie maar kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u en jij.
Daarom wordt ook dit jaar van 19 januari t/m 2 februari de Actie Kerkbalans gehouden.

Het thema van de Actie Kerkbalans is Geef voor je Kerk. Geeft u voor De Ontmoeting zodat de kerk voor de gemeente, voor de buurt en voor de wijk ook in de toekomst een vindplaats van heil kan zijn voor jong en oud.
Namens de kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad van De Ontmoeting
In tegenstelling tot voorgaande jaren lift de diaconie niet mee met deze actie,

Voor diaconale projecten zoals Schuldhulpmaatje en Present wordt in maart een financiële actie gehouden.

Wisselingen kerkenraad
Tijdens de afgelopen kerkenraadsvergadering namen we afscheid van de voorzitter Aart Kroeskamp. Hij droeg het voorzitterschap over aan Aernout Stigter. Ook de vorig jaar afgetreden diakenen Willem Schultink en Nico de Olde werden nog toegesproken. Verder was een van de nieuwe kerkrentmeesters, Gerrit Godeke, aanwezig. We zijn blij met de nieuwe notulist Josine Veltman, die de taak overnam van Marjon Battjes. Marjon heeft het altijd voortreffelijk gedaan! Met dankbaarheid vernam de kerkenraad dat Meitty Ernst bereid is het ambt van diaken op zich te nemen. We hopen te zijner tijd aan te geven wanneer de bevestiging plaats zal vinden.

9 maart 2019: Meet and Eat met vluchtelingen!
Stichting Present organiseert zaterdag 9 maart een “Meet and Eat”; samen aan tafel met vluchtelingen.
Meet & Eat in het kort:
Je meldt je aan als gastadres – Stichting Present zorgt voor een goede match – je ontvangt alle
informatie, instructies en tips voor de Meet & Eat avond – op de dag zelf haal je je gasten om 16:00
(let op: dit tijdstip is vervroegd!) op bij het AZC/ woonadres* – thuis ga je samen eten – aan het einde
van de Meet & Eat breng je de gasten weer terug. Uiteraard zorgen wij voor goede begeleiding en
nazorg.
Aanmelding: voor maandag 4 maart via www.presentalmelo.nl/meet-eat, of:
alie.dijkstra@presentalmelo.nl of telefonisch: 06-14294984

LINKT- bijeenkomst zondag 20 januari
Vanmiddag is er een LINKT-bijeenkomst om 13.30 uur, de Touwbaan 58. ‘Onverwachte wendingen’ zijn er zo af en toe in je leven. We lezen in Lukas 5 hoe Jezus zo’n onverwachte wending geeft aan het leven van Petrus. Kan dat jou overkomen? Zou je een verandering willen? Zie je het zitten dat de Heer die teweegbrengt?
LINKT-stadspastoraat in het ‘huis van Lydia’, Grotestraat 185 B. Iedere donderdag van 10.00 uur – 12.30 uur.
Zie ook: www.linkt.life

Kliederkerk 3 februari
De Zaaier zaait. Wat komt er boven? Kliederkerk zondag 3 februari 15.30 uur. We beginnen met creatieve activiteiten om het thema te verkennen. We luisteren naar Gods Woord en we eten samen. Kinderen en volwassenen zijn welkom!
Catherinus Elsinga

Collecte
PKN, oecumene, verbinding kerken wereldwijd
Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

Doe mee aan de Week van Gebed 2019
Recht voor ogen
Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

Vandaag begint de “Week van Gebed” in onze eigen kerk met een dienst en vervolgens loopt de dienst over in de bidstond en we nodigen u uit, om vanavond na de kerkdienst en deze week mee te bidden tijdens deze Week van Gebed (20-27 januari 2019).
De Week van Gebed is er voor iedereen. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Gebedsbijeenkomsten Week van Gebed in 2019 in Almelo
Zondag 20 jan. : 19.00 uur De Ontmoeting : Hoornbladstraat 29A
Maandag 21 jan. : 19.30 uur Chr. Ger. Kerk : Hofkampstraat 37-41
Dinsdag 22 Jan. : 19.30 uur De Bron : Adriaen Brouwerstr. 2
Woensdag 23 Jan. : 19.30 uur De Levensbron : Apollolaan 1
Donderdag 24 Jan. : 19.30 uur De Bron : Adriaen Brouwerstr. 2
Vrijdag 25 jan. : 19.30 uur Ger. Kerk Vrijgemaakt : Bellavistastraat 26
Zaterdag 26 jan. : 19.30 uur Zevende-Dags Adventisten : Oude Deldensestraat 2
Zondag 27 jan. : 19.00 uur De Ontmoeting : Hoornbladstraat 29A
Op beide zondagen beginnen de diensten om 19.00 uur en vervolgens loopt de dienst over in de bidstond.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Oud papier
DV zaterdag 26 januari kunt u weer terecht bij de container aan de Bornerbroeksestraat (fa. Schapers) of bij de aanhanger die staat op het kerkplein. Openingstijden voor de container van 09.00-12.00 uur de aanhanger staat er van 09.00-11.30 uur. Bij de aanhanger graag gebundeld aanleveren of in dozen

Kidzzcorner
Thema: Een Perzische koning (Ester 1)


De Perzische koning is heel machtig. Natuurlijk zegt hij wat zijn dienaren moeten doen.
En zijn dienaren doen wat hij wil, hij is hun baas. Dat betekent: echt alles dat hij wil, gebeurt ook. Er is niemand die de koning tegenspreekt. Soms is dat fijn en leuk: de koning geeft een groot feest voor iedereen. Maar wanneer hij teveel gedronken heeft, denkt koning Ahasveros niet meer goed na. Hij wil opeens dat de koningin komt zodat alle mannen op het feest kunnen zien hoe mooi zij is. Dat is niet netjes van de koning, maar als de koning het wil... dan zegt koningin Wasti nee! Zij wil niet, ook omdat zij zelf een feest voor de vrouwen geeft. Ze heeft gelijk, maar de koning wordt heel boos en zij wordt zwaar gestraft. Zij moet weg uit het paleis, geen koningin meer. De koning is de baas; ook zijn vrouw moet alles doen dat hij zegt. En er is niemand die zegt dat hij het met koningin Wasti eens is en dat de koning zich misdraagt.

Extra Bijbelgedeelte: Matteüs 20:24-28
(Jezus is het beste voorbeeld van een goed gebruik van zijn macht. Hij kan en mag zeggen wat God eist van mensen, maar dat doet Hij niet door zich te laten dienen, maar anderen te dienen.)

Lied: Onder, boven, voor en achter (Hemelhoog 360)
Onder, boven, voor en achter (Hemelhoog 360)
Refrein
Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij!
Onder, boven, voor en achter, God is om mij heen!
Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij!
Onder, boven, voor en achter, God is om mij heen!

Al vlieg ik met het vliegtuig naar een heel ver land,
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand,
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant;
ik ben nooit in mijn eentje, ......want...

Refrein

Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus,
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus,
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus,
God is altijd bij me, ............dus...

Refrein (2x)
God is om heen (2x)
Hoi!
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.