PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 • Relevante kerkordeartikelen
Ordinantie 2.5.5. Gemeente van bijzondere aard (optie wijkgemeente van bijzondere aard weg gelaten).
Het breed moderamen van de classicale vergadering kan – op verzoek en ten behoeve van leden van de kerk die in een bijzondere situatie verkeren en gehoord de kerkenraden van de betrokken gemeenten – deze leden samenbrengen in een gemeente van bijzondere aard.
In deze (wijk)gemeente worden leden uitsluitend ingeschreven op hun eigen verzoek.
Voor deze gemeenten gelden – voor zover in de orde van de kerk niet anders is bepaald – dezelfde regels als voor andere gemeenten.

Ordinantie 2.8.6. Splitsing van een gemeente

De kerkenraad van een gemeente kan besluiten de gemeente te splitsen

 • nadat de leden van de gemeente en in een gemeente met wijkgemeenten de wijkkerken-raden, de gelegenheid hebben gehad hun mening kenbaar te maken en

 • indien de te vormen gemeenten in staat geacht mogen worden de in de kerkorde aangegeven taken van een gemeente te verrichten.

Indien het een geografische splitsing betreft, stelt het breed moderamen van de classicale vergadering het grondgebied (de grenzen) van de nieuwe gemeenten vast. Indien het een niet-geografische splitsing betreft, behoeft het besluit tot splitsing tevens goedkeuring van het breed moderamen van de classicale vergadering.

De nieuwe toelichting op de kerkorde schrijft daarover: “De keuze voor een zelfstandige gemeente wordt gemaakt om te voorkomen dat er te veel spanningen ontstaan. ‘Beter goede buren dan twistende huisgenoten.’

Ordinantie 2.10.5. Verdeling van het vermogen

Bij de vorming van een nieuw onderdeel van de kerk dat rechtspersoonlijkheid toekomt wordt - mits dat onderdeel eerder onzelfstandig deel uitmaakte van een rechtspersoonlijkheid bezittend onderdeel - krachtens het besluit tot vorming van het zelfstandige onderdeel, een deel van het vermogen van het voor de vorming van het nieuwe onderdeel reeds bestaande onderdeel, overeenkomstig een beschrijving, verkregen door het nieuwgevormde onderdeel op de wijze zoals aangegeven in artikel 2:334a e.v. Burgerlijk Wetboek.


A. Gemeente van bijzondere aard
 1. Het Breed Moderamen van de classis kan hiertoe besluiten op verzoek van de leden van een gemeente (i.c. De Ontmoeting). Mogelijk is om dit te combineren met een besluit tot een niet geografische splitsing door de AK (zie Ord. 2.8.6. laatste regel).

 2. De Ontmoeting wordt een zelfstandige gemeente BA naast de ‘Stadskerk’.

 3. Contact en samenwerking met de ‘Stadskerk’ lopen via een overlegorgaan (platform).

 4. De grenzen van De Ontmoeting vallen samen met die van de ‘Stadskerk’ (heel Almelo).

 5. Voordeel (zowel voor ‘De Ontmoeting’ als voor de ‘Stadskerk’) is dat er geen extra bestuurslaag (AK, CvK, CvD) nodig is. Dat scheelt bestuurlijke druk, menskracht en financiën. Iedere gemeente heeft een eigen CvK en CvD.

 6. Leden van de gemeente moeten zelf aangeven lid te willen worden van De Ontmoeting. Leden van elders komen via de LRP eerst binnen bij de ‘Stadskerk’. Op hun verzoek kunnen ze lid worden van de gemeente van bijzondere aard.

 7. Indien er sprake is van een splitsing wordt een regeling getroffen voor de verdeling van de ‘middelen’ (Ord. 2.10.5). Bij de vorming van een gemeente BA zonder een besluit tot splitsing zal in de regel op grond van een moreel appel een billijke verdeling van het vermogen plaats vinden.

 8. De Ontmoeting verzorgt zelf de boekhouding en de ledenadministratie. (Evt. wordt overlegd dat samen met de ‘Stadskerk’ te doen).

 9. Pastoraat. Bij een gemeente BA komen verpleeghuizen (Het Weggeler, De Koppel, Het Nieuwland) en – op den duur een groter deel van - de niet-meelevende leden in de wijk bij de ‘Stadskerk’.

B. Twee (geografische) Protestantse Gemeenten
 1. De AK kan hiertoe besluiten; het BM van d CV stelt de grenzen vast (dezelfde als de huidige wijkgrenzen).

 2. Dan wordt ‘De Ontmoeting’ een Protestantse Gemeente naast de ‘Stadskerk’. Er zijn dan in Almelo twee Protestantse gemeenten, ieder met een eigen identiteit.

 3. Contact en samenwerking met de andere Protestantse gemeente lopen via een overlegorgaan (platform).

 4. De grenzen van De Ontmoeting vallen samen met die van de huidige wijkgemeente.

 5. Voordeel (zowel voor ‘De Ontmoeting’ als voor de ‘Stadskerk’) is dat er geen extra bestuurslaag (AK, CvK, CvD) nodig is. Dat scheelt bestuurlijke druk, menskracht en financiën. Iedere gemeente heeft een eigen CvK en CvD.

 6. Degenen die nu lid zijn van De Ontmoeting blijven dat. De leden komen via de LRP rechtstreeks binnen.

 7. Er wordt regeling getroffen voor de verdeling van de ‘middelen’ (Ord. 2.10.5).

 8. De Ontmoeting verzorgt zelf de boekhouding en de ledenadministratie. (Evt. wordt overlegd dat samen met de ‘Stadskerk’ te doen).

 9. Pastoraat. Bij een geografische splitsing blijven verpleeghuizen (Het Weggeler, De Koppel, Het Nieuwland) en de niet-meelevende leden in de wijk bij de Ontmoeting.

 • Verschillen

De verschillen tussen A. en B. opties zijn niet zo groot.

 • Wat punt 4 betreft: De Ontmoeting kan zich bij A. richten op de hele stad en is bij optie B. verantwoordelijk voor de eigen wijk. Binnen de Protestantse kerk is perforatie echter steeds gebruikelijker. Dat maakt het verschil betrekkelijk.

 • Wat punt 6 betreft:

  1. Bij A loopt de ledenadministratie iets meer door elkaar. Nieuwe leden komen via de ‘Stadskerk’ naar ‘De Ontmoeting’.

  2. Optie A kan betekenen dat actieve leden die nieuw binnen komen bewust kiezen voor De Ontmoeting, terwijl niet-meelevende leden vaker lid blijven van de ‘Stadskerk’.

 • Wat punt 7 betreft:

  1. Bij een splitsing vindt er een verdeling van het vermogen plaats overeenkomstig Ord. 2.10.5.

  2. Bij de vorming van een gemeente BA zonder splitsing, zal in de regel een billijke verdeling van het vermogen plaats vinden op grond van een moreel appel.

 
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.