PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 7 januari 2018 Zondagsbrief 7 januari 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Erna Veninga en vanavond: Maaike Wesselink
Organist: Jan Noordijk en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester en vanavond: Ben Hemstede
Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: Dr. Borst uit Sleen

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Lammers uit Beekbergen
Om 19.00 uur: drs. Weeda uit Deventer

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: plaatselijke instellingen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Wilma en Esther
Oppasdienst: Wilma en Eelke

Koffieschenken volgende week: Fam. Teekens
Zegeningen delen
Paulus schrijft in 2 Korinthiërs 9 over een financiële actie voor de kerk in Jeruzalem. Opvallend is dat hij die inzameling aanduidt als een ‘zegen’. “Zorg ervoor dat de door jullie beloofde zegen klaarligt als een zegen”. Bij een zegen denken we in de regel aan woorden: ‘de HERE zegene u’. Maar hier blijkt dat je ook kunt zegenen met je geld!

Hoe dat werkt? Paulus schrijft: “Bedenk dit: Wie karig zaait, zal karig oogsten; wie in zegeningen (overvloedig) zaait, zal in zegeningen (overvloedig) oogsten”. De financiële gift kan dus het karakter van een zegen hebben. Als dat gebeurt deel je iets goeds; er komt iets van de HERE God in mee!

Er is ook een belofte aan verbonden. Als je zegen deelt, wórd je zelf van Godswege gezegend. Wie anderen zegent met wat hij van God ontvangen heeft, hoeft er niet over in te zitten dat hij niks overhoudt. Hij mag erop vertrouwen dat God hem op zijn beurt zal zegenen. Maar hoe krijgt je gift het karakter van een zegen? Volgens Paulus doordat je van harte geeft en niet omdat je onder druk gezet bent. God heeft de blijmoedige gever lief!

Zo komen we op de vraag die in heel de Bijbel centraal staat: Hoe zit het met onze liefde? Voor God, voor Zijn gemeente, Zijn werk? Hoe is het gesteld met onze liefde voor de naaste? Is die warm en hartelijk? Of moet ze aangevuurd worden? De actie kerkbalans vormt een gelegenheid om te zegenen met je geld. Wilt u bidden om een overvloedige liefde, zegen en een goede actie kerkbalans?
Meeleven
Zr. Mensink is weer thuis uit het ziekenhuis, maar nog erg vermoeid. Broeder de Rhoo,  is voor revalidatie in Eugeria. Broeder Zwinselman  heeft een operatie ondergaan in Enschede en is inmiddels weer thuis. Zijn behandeling is echter nog niet afgerond. Zuster Zwinselman wordt verzorgd op de afdeling van het Meulenbelt in het ZGT. We leven mee met de familie de Leeuw en met broeder Janssen en zijn vrouw, die herstelt van een oogoperatie. We denken ook aan de andere zieken thuis.

Open FOCUS avond – aanstaande woensdag
Jezus roept ons Hem te volgen. Maar hoe doen we dat in ons dagelijks leven? Hoe maken we de vertaalslag van de Bijbel naar de omgeving waar we leven en werken?
A.s. woensdagavond 10 januari 2018 is er een Open FOCUS avond
in onze kerk. Koffie en thee: 19.45 uur.
Wil je eens proeven wat FOCUS inhoudt en hoe we werken met het materiaal? Weet je dan van harte welkom! Als je wilt kun je mee gaan doen met een kring. Of materiaal voor persoonlijk of gezinsgebruik meenemen. De FOCUS-kringen hebben tot Pasen 5 avonden gepland waarop ze met elkaar doorpraten aan de hand van het FOCUS-materiaal.
Wanneer en waar? Dit kunt u allemaal ontdekken a.s. woensdagavond. We hopen van harte dat veel gemeenteleden met ons mee gaan op deze ontdekkingstocht!

Je kunt a.s. woensdagavond niet, maar wilt toch meedoen?
Wie mee wil doen met een FOCUS-groep kan contact opnemen met Henk Oosterveld. Hij zoekt met
je naar een geschikte groep. T. 814971;
Je kunt ook thuis – alleen of in gezinsverband – meedoen. Meld je bij Louise Hemstede. Zij heeft
materiaal beschikbaar. T. 642891;

Gebed voor FOCUS
Het FOCUS-traject gaan we in afhankelijkheid van de Here God. Daarom is gebed essentieel. Ben je
bereid om regelmatig voor FOCUS te bidden? Dan kun je het – als je wilt – doorgeven aan Albert
Jansen. In de hal van de kerk ligt een gebedsbrief.
Catherinus Elsinga

Oliebollen
De opbrengst van de oliebollen actie van de stichting heeft het mooie bedrag van €445, -- opgeleverd.
Dank aan de bakkers en andere helpers.
Oud papier
Denkt u aan de inzameling van het oude papier de 4e zaterdag van de maand?

Uitnodiging voor de vrouwencontactgroep.
Op maandag 15 januari om 19.30 beginnen we weer met de vrouwencontactgroep.
De volgende avond is 29 januari.
Op maandag 12 februari is er een open avond samen met Hadassa. Iedereen is welkom, (ook heren.!)
M Den Dikken zal dan iets laten zien en vertellen over de zigeuners in Israël.
Hartelijke groeten van Jannie Kramer, Jannie de Leeuw en Tiny Elsinga.

ALPHA-CURSUS
Op donderdag 18 januari hopen we weer te starten met een Alpha-cursus. Het enthousiasme bij het alpha-team is groot. Voor u, die al jaren in De Ontmoeting komt is de Alpha-cursus misschien “gewoon” geworden, maar we hopen, dat u ons enthousiasme deelt en er nog eens over na wilt denken wie u kunt uitnodigen voor deze cursus. Soms kunt u iemand overhalen door samen met die buurman, vriend of collega mee te doen. Ook voor mensen, die hun hele leven al in de kerk komen is de Alpha-cursus opbouwend en verfrissend. Aanmelden, inlichtingen, suggesties bij Bonne Oosterhuis (828150) of Henk Oosterveld (06 51614751). Ook wil ik u in herinnering brengen, dat we mensen zoeken om af en toe te koken. U kunt u hiervoor aanmelden bij Nel Oosterhuis.

Dankwoord
Langs deze weg wil ik de gemeente hartelijk danken voor het medeleven dat wij de afgelopen periode
hebben ondervonden.
De belangstelling, en als klapstuk de bloemen en de groeten van zondag jl., hebben ons goed gedaan.
Mede namens mijn echtgenote wil ik gaarne onze erkentelijkheid hiervoor uitspreken.
R.G.A. van Rheenen.

Seminar ” Als muren vallen”
Op de zaterdagen 27 jan.,17 febr., 17 maart en 7 april kunt u deelnemen aan dit seminar met als onderwerp AFWIJZING: van God, van jezelf, angst voor afwijzing en afwijzing van anderen. De dagen worden gehouden in de bovenzaal van Ichthus Vrije Baptistengemeente te Wierden, Jacobsonstraat 8a van 10.00 tot 16.00 uur. Lunches, koffie/thee wordt u gratis aangeboden, wel vragen we een bijdrage in de kosten, indien mogelijk. Opgave en meer informatie kan tot uiterlijk 20 januari bij( of telefonisch op 06-10480251 (ook Ans)

Collecte: Instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present.

Kidzzcorner
De leiding van de kindernevendienst wenst u/ jou veel Heil en Zegen toe voor 2018!
Thema: Op de weg blijven (Marcus 1: 9-13)

Een autoweg is stevig en vlak. Je kunt er fijn op rijden. Maar let wel op de lijnen, anders raak je van de weg en kan het helemaal mis gaan. Vandaag horen wij hoe Jezus zowel bemoedigd wordt als op de proef gesteld. God de Vader laat Jezus de weg zien. Door de doop weet Jezus dat Hij Gods Zoon is. Gods stem geeft Hem moed. Hij hoort bij zijn doop uit de hemel de stem van zijn Vader die Hem aanwijst als Messias. Jezus kan vol vertrouwen op weg gaan. Jezus is Gods Zoon en zeker van zijn liefde. Zijn Vader laat Hem niet alleen. Maar dan wordt Jezus op de proef gesteld door de duivel, wel veertig dagen lang! De duivel probeert het Jezus moeilijk te maken.
Wil Jezus wel Gods Zoon zijn en helemaal op zijn Vader vertrouwen? Blijft Jezus op Gods weg? Gelukkig wel!

Jij mag een kind van God zijn; je bent gedoopt. God gaat met je mee. Maar wil jij echt op zijn weg blijven, binnen de lijnen van Gods woorden?

Extra Bijbelgedeelte: Hosea 14:10-11
Rechtvaardigen gaan veilig op de weg van de HEER; wie zich verzet komt ten val.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.