PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 3 december 2017 Zondagsbrief 3 december 2017
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Van Ark uit Wapenveld
Ouderling van dienst: Theo Ettema en vanavond: Aart Kroeskamp
Organist: Jan Noordijk en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester en vanavond: Jacob Dogger
Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: ds Perk uit Nijverdal

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Elsinga in een open dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Plaatselijke instellingen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska, Jeltje en Annemarie
Oppasdienst: Chantal en Danique

Koffieschenken volgende week: mevr. Hindriksen, mevr. V.d. Leij en mevr. Wesselink
Overleden in 2016/2017
Onderstaande broeders en zusters herdachten we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Jezus zegt: “Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven”.

 
Johan Tuller 10 jan 1933 21 nov 2016
Antonia (Toos) Holsbrink-Kloosterboer 13 mei 1935 30 nov 2016
Jenneken Hendrika Olthof-Stegehuis 3 apr 1946 5 dec 2016
Aaltje Dekkers-Gombert 19 feb 1930 14 dec 2016
Gerritdina Hendrina Oosterveld-Hammink 6 apr 1929 24 dec 2016
Zwaantje Westendorp-Meilink 11 feb 1925 24 dec 2016
Gerritjen Cornelia de Olde-Kollenveld 19 jan 1923 25 dec 2016
Hendrika Anna Baars-Steenhuis 4 okt 1931 5 jan 2017
Cornelia Nijman-Moerman 15 mei 1924 21 jan 2017
Roelof Botter 30 jun 1944 24 jan 2017
Nelie Hendrika Kleinbrinke-van Rheenen 15 jan 1926 2 feb 2017
Elli Rotman Schlehhuber 27 feb 1942 19 feb 2017
Geertruida Krabshuis-ten Hove 29 mrt 1949 8 mrt 2017
Jan Willem Brinks 2 jan 1928 23 mrt 2017
Hendrik Protzman 20 jul 1935 19 apr 2017
Lammertje Ek-Kroeskamp 29 aug 1917 27 apr 2017
Maria Jannetje Santman-van den Berg 2 dec 1944 7 jun 2017
Marienus van Baaren 7 jan 1946 29 jun 2017
Hendericus Rozemuller 1 jul 1933 20 sep 2017
Reijer Bollema 8 jul 1939 28 sep 2017
Geertruida Beunk-Rotman 26 mei 1935 18 okt 2017
Meeleven
Van de zieken noemen we broeder Oosterhof die verblijft in de Koppel. We denken aan broeder en zuster Zwinselman; zr. Zwinselman ligt nog in het ziekenhuis. Zr. Schooten is na een val opgenomen in het ZGT. We leven ook mee met Erika v.d. Vis en broeder Janssen. Jannie de Leeuw zal deze week een behandeling ondergaan vanwege nierstenen.

Nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad heeft Bonne Oosterhuis benoemd als (wijk)ouderling en Dinant Kramer als ouderling-scriba. De bevestiging van Bonne en Dinant zal plaatsvinden D.V. zondag 10 december in de morgendienst.
Henk Oosterveld hoopt het pastorale werk in het Nijrees (wijk 2) voort te zetten als pastoraal werker.

Open dienst
Zondag 10 december is er ’s avonds een Open Dienst. Het thema van de dienst luidt: “Waar zie jij naar uit?” en de lezing is uit Mattheus 25:1-12. Daarin gaat het over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Zijn we klaar voor de komst van de bruidegom? Is ons leven gericht op de komst van Zijn Koninkrijk? Vanaf 18.30 uur is er koffie of thee!

Jarigen
De volgende gemeenteleden hopen hun verjaardag te vieren in de maand december. Allen van harte een fijne dat en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
1 dec J.J. Bos
2-12 Sasbrink / G.H.
4-12 Kort / R.
6-12 Menger / J.
12-12 Hinnen / J.A.B.
12-12 Rutgers / J.J.
13-12 Visch / B.
16 dec T.J. Liefers - Zwagerman
16 dec W. Tuller - Harbers
21 dec F.R. Schoemaker - Boerrigter
21 dec J.G.J. Werning
23 dec J.W. Karsten - Kotten
24 dec B.E.J. Knoop
29 dec F.A. Weijer
30 dec J. Slotboom - Winkel
31 dec J. Soeterbroek
   
Kroonjarigen in december:
2 dec 1937 P.L. Jongerden - Volwerk
6 dec 1942 H.J. Werning - Uilenreef
24 dec 1947 H.J. Oosterveld
27 dec 1947 J. Dogger


Catherinus Elsinga

Voorzitter Algemene Kerkenraad
Eind dit jaar stopt de heer A. (Aart) Ek als ouderling van wijkgemeente De Ontmoeting. Dit heeft als consequentie dat hij per 1 januari 2018 het voorzitterschap van de Algemene Kerkenraad (AK) zou moeten neerleggen.
De AK wil echter graag met Aart Ek als voorzitter doorgaan en heeft daarom in de vergadering van 5 oktober 2017 unaniem besloten om Aart te benoemen, c.q. te verkiezen als ouderling met bepaalde opdracht (Ord. 3.6.5). Concreet zal dit betekenen dat Aart Ek per 1 januari 2018 als boventallig lid deel zal uitmaken van de AK.
De AK verzoekt hierbij aan de Protestantse Gemeente Almelo haar goedkeuring te verlenen voor deze benoeming met het oog op de bevestiging. Inmiddels heeft Aart Ek aangegeven zijn benoeming te aanvaarden.
Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van dhr. Aart Ek kunnen worden ingebracht door de leden van de PGA en dienen uiterlijk binnen 5 dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de Scriba van de Algemene Kerkenraad () te worden ingediend.
Volledigheidshalve: in het eerstvolgend nummer van Kwintet is bovenstaande berichtgeving eveneens opgenomen. Omwille van een eensluidende reactietermijn wordt binnen de procedure het volgende gehanteerd: 5 dagen ná publicatie in deze zondagsbrief.

Namens de Algemene Kerkenraad,
Adriaan Pas, scriba

Collecte
Instellingen plaatselijk. De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Schuldhulpmaatje helpt mensen met problematische schulden om deze weg te werken en grip te krijgen op hun financiën. Voor het goed opleiden van maatjes is veel geld nodig. Present Almelo is een ‘makelaar’ in vrijwilligerswerk die een brug probeert te slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligers-werk biedt Present de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, voor de zieken in de gemeente, voor ons land en de wereld om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden. Als er iemand is die gebed voor mensen of voor andere zaken hebben voor de bidstond, kunnen dat doorgeven aan: Theo Ettema. of Tel. 0546 826727.
Kopij mailen naar voor donderdag 17.00 uur

Kerst workshop
Op woensdagavond 13 dec. geeft Alex (Bloemkado) een workshop in de Ontmoeting.
De kosten zijn 15. -- euro en de koffie is gratis.
Iedereen mag zich opgeven maar let op, er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar.
Opgave:
We hopen op een gezellige avond en een mooi creatief resultaat!

“Hands on voor een (t)Huis” - Diaconaal project i.s.m. Stichting Help Oost Europa
Een tussenstand – de afgelopen weken hebben we opnieuw de nodige giften mogen ontvangen. De teller is in 2 weken tijd met maar liefst ruim € 1250,- opgehoogd naar een bedrag van € 4.750,-
Wat is het mooi dat u blijft geven, wat is het mooi dat daardoor de bouw van het nieuw huis mogelijk is. Inmiddels zijn er ook acties door jongeren gepland. Zij zullen van zich laten horen in de maanden januari, februari en maart.
Helpt u, help jij ook mee? In gebed en met financiën? Dit laatste kan eenvoudig via bankrekeningnummer NL 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo, o.v.v. projectnr. 84266 (bouwen huis). Bij vragen over het project kunt u altijd Dinant Pas benaderen via

Lichtjestocht (5)
Denkt u nog aan de glazen potjes voor de Lichtjestocht? We hebben er nog heel veel nodig. En ook vanmorgen kunt u en jij je nog aanmelden bij Louise Hemstede voor verschillende “vacatures” als vrijwilliger zowel op de voorgrond als zanger als acteur als op de achtergrond bij bijvoorbeeld de techniek en de catering. -wordt vervolgd-

Volkskerstzang 2017
De Activiteiten Commissie NOACH organiseert dit jaar de traditionele Volkskerstzang op vrijdag 15 december 2017. Medewerking wordt dit keer ook weer verleend door het koor ‘De Oostvaarders’. De vleugel wordt bespeeld door Hans Visschedijk en de organist zal Eef Westenberg zijn..
In de samenzang worden populaire liederen als: “ Komt allen tezamen” en “Nu zijt wellekome” gezongen. De volkskerstzang zal ongeveer 60 minuten duren. Na afloop zal er een vrije gift worden ingezameld als bijdrage in de kosten.

In de hal van de kerk zal er een verkooppunt zijn van handgemaakte felicitatie- en wenskaarten (soms ware kunststukjes). De opbrengst hiervan zal voor 100% ten gunste zijn van de bouw van het huis in Roemenië. Zie de info hieronder.
Komt allen tezamen op deze Volkskerszang 2017.

Vacatures Schuldhulpmaatje
In 2013 is de ‘Stichting Budget op Orde Almelo’ opgericht. Zij werkt onder de naam ‘Schuldhulpmaatje Almelo’(SHM). Al vele ‘maatjes’ zijn opgeleid om hulpvragers te begeleiden bij hun administratie, waardoor betalingen op tijd kunnen worden verricht. Zinvol en dankbaar werk. De oorsprong van Schuldhulpmaatje ligt bij de kerken en het College van Diakenen ondersteunt het werk van de stichting dan ook van harte. Door het vertrek van 2 bestuursleden is er een vacature ontstaan voor de functie van voorzitter en van penningmeester. Ook is er een nieuwe functie vacant te weten een bestuurslid die een schakel is tussen bestuur en coördinatoren.
Interesse of wilt u nadere informatie? Bel of mail naar Dinant Pas, tel.nr. 06-22235964. Email:

De profielen van de vacante functies zijn in te zien op de website van SHM en wel via deze link:
http://www.shmalmelo.nl/images/documenten/Functieprofielen_BOOA_versie_1.pdf
Tevens zijn ze te benaderen via de menu optie ‘downloads’ op de website www.shmalmelo.nl

Kidzzcorner
Kerstproject 2017: 'Gegrepen door Gods liefde'.
Het kerstproject 2017 staat in het teken van Gods liefde. In het Bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona; hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Ninevé, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Ninevé getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct.
Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Ninevé.
Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Ninevé, te verlossen van de zonde.
De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Toch heeft de geboorte van Gods Zoon weinig waarde, als we niet vooruit kijken naar het moment dat Hij voor onze zonden zal sterven aan het kruis en na drie dagen weer zal opstaan op de Paasmorgen.

Voor in de kerk staat een titelbord. Elke zondag tot aan het einde van dit jaar komt hier een symbool te hangen. Dit symbool is gemaakt van materiaal wat te maken heeft met het leven om en rond de zee omdat de zee in de verhalen over Jona zo belangrijk is.

Zondag 3 december: Jona 1: Begrijp je Gods liefde?
Jona is Gods profeet. Hij moet de boodschap van God aan mensen overbrengen. Maar Jona wil niet naar Ninevé gaan. Hij wil de mensen in deze stad niet waarschuwen. Jona gehoorzaamt niet. Hij vlucht weg voor de opdracht, weg voor God. Maar Jona vergeet dat zijn touw en het touw van Gods liefde met elkaar verweven zijn, omdat hij die liefde moet overbrengen. God laat Jona en Ninevé niet los; uit liefde heeft God geduld. Ook ons touw en dat van God zijn met elkaar verweven als we in God geloven. God heeft geduld met ons. Net als met Jona.
God laat ook ons niet los, daarom heeft Hij zijn Zoon gezonden, om de wereld een nieuwe kans te geven.
Het symbool van de scheepsknoop is als teken van Gods verbinding en geduld, waarop wij mogen vertrouwen.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting”
een gezegende dienst.
 

Uitnodiging kerstviering
Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de kerstmiddag van wijkgemeente ‘De Ontmoeting’. Deze kerstmiddag wordt gehouden op zaterdag 16 december aanstaande in ons kerkgebouw aan de Hoornbladstraat 29A.
De kerstviering zal in het teken staan van Gods grote trouw en liefde voor ons. Dit willen we samen vieren door te zingen, te bidden en te luisteren naar Zijn woord. Er wordt door de kinderen van de nevendienst met een aantal gemeente leden een kerst-musical gegeven. De muzikale medewerking wordt door leden van de band verzorgd. Het belooft een fijne en bijzondere samenkomst te worden voor jong en oud.
Vanaf 15.30 uur bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie/thee en een lekkernij. Om 16.00 uur begint de kerstviering, deze zal tot ongeveer 17.00 uur duren. Daarna is er gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een kop soep en een broodje (tot 18.00 uur). Als u alleen de kerstviering van 16.00 uur tot 17.00 uur wilt bijwonen dan is dit natuurlijk ook mogelijk.
Graag willen we uiterlijk 11 december weten op hoeveel personen we kunnen rekenen met het eten. Wilt u daarom onderstaande strook invullen en inleveren. Dit kan bij één van de onderstaande personen of in de gouden doos bij de ingang van de kerk.
Wij hopen u allen te ontmoeten op deze fijne en gezellige middag. Wilt u nog iemand uitnodigen voor deze kerstviering, dan is diegene natuurlijk van harte welkom. Zou u dit dan op onderstaande strook aan willen geven.
Namens de kindernevendienst en de diaconie van ‘De Ontmoeting’.
Contactpersonen:
Jessica Vossebeld Ben Hemstede 06 - 38610836 0546 - 642891

OPGAVESTROOK kerstviering 16 december 2017
Naam :_____________________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________
Telefoonnummer:_____________________________
Aantal personen:______________________
Wilt u gebruik maken van de autodienst, neemt u dan contact op met Harry de Vries tel: 0546 – 828 201
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.