PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 3 April 2018 Zondagsbrief 3 April 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer en vanavond: Erna Veninga
Organist: Jan Noordijk en vanavond: Marco Borkent
Koster: Marco Haakmeester en vanavond: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: Ds. De Kok
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Prins uit Daarle
Om 19.00 uur: ds. Kranen uit Vriezenveen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconale ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annet en Jeltje
Oppasdienst: Nel en Chantal
Koffieschenken volgende week: fam. Schultink
De HEER is waarlijk opgestaan, Halleluja!

Opgewekt omwille van onze rechtvaardiging...
In Romeinen 4 zegt de apostel Paulus over Jezus, onze Heer: “Hij, die werd prijsgegeven (overgeleverd) om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging”. Paulus maakt duidelijk dat het kruis en de opstanding van Jezus bij elkaar horen. Jezus’ sterven en zijn opstanding raken óns bestaan.
Jezus werd namelijk door God prijsgegeven aan het lijden en de dood omwille van óns. Hij vertegenwoordigde ons. Zo droeg Hij het oordeel over onze zonden aan het kruis.
Jezus werd ook door God opgewekt. God stelt Jezus, die Zelf geen zonde kende, in het gelijk. Hij krijgt vrijspraak. De dood kan en mag Hem niet vasthouden. Hij die zijn leven gaf voor de zijnen ontvangt een nieuw leven dat zijn glans ontleent aan de liefde waarmee Hij Zijn offer bracht. Wij leven dikwijls beneden onze stand. Het nieuwe leven van Jezus mag ons bestaan nu al kleur en toekomst geven. Ons persoonlijk leven en ons gemeenteleven. Hij is immers opgewekt om onze (meervoud) rechtvaardiging! Laten we niet bezwijken voor de verleiding mee te gaan in het stramienvan het kwaad. De Heer wil ons daar bovenuit tillen. Laat het gebeuren! Dan wordt het paasFEEST!

Réveil
Op deze eerste Paasdag wordt u het Paasnummer van Réveil aangeboden. Vol met bemoedigende artikelen over de Opgestane Heer.

Meeleven
Broeder Ribberink is inmiddels weer thuis. We leven mee met Natasja Smith die verblijft in De Hoop in Dordrecht en de zieken thuis.
Aanstaande woensdagavond om 19.30 uur hopen we in een kleine kring thuis met Frouwkje Jansen te bidden. Frouwkje zal dan ook de zalving voor de zieken ontvangen. Frouwkje is ernstig ziek, maar onder vindt ook Gods nabijheid en vrede. Samen met haar en Albert vestigen wij
onze hoop op de Opgestane Heer. Hij is onze Heiland en Heelmeester. Wie dat wil, kan woensdagavond ook thuis in gebed meeleven.

In memoriam
Op 15 maart is Hennie Mooij – ten Hoeve op de leeftijd van 86 jaar in zorgcentrum ‘Het Weggeler’ overleden. Hennie is geboren in Den Ham. Ze is getrouwd met Jan Mooij en woonde jarenlang in de Kolkstraat. Het echtpaar kreeg geen kinderen. Hennie verzorgde de huishouding en Jan werkte als technicus bij de PTT. Ze hield van gezelligheid en het maken van kleding. Jan en Hennie waren gelovige mensen. Ze vonden het fijn om naar de Grote Kerk te gaan. Na het overlijden van Jan in 2013 ging Hennie’s gezondheidssituatie achteruit. Ze werd opgenomen in het Weggeler en heeft hier een mooie tijd gehad omringd door de liefdevolle verzorging van de medewerkers en vrijwilligers. Typerend voor haar leven was de tekst bovenaan de rouwkaart: ‘Er is een geschiedenis van stille goedheid en vriendschap geschreven door kleine gewone mensen’. In de uitvaartdienst op 22 maart hebben we Psalm 139: 1 – 12 gelezen. Dat er Iemand is die jou beter kent dan je jezelf kent, die jou niet laat vallen op momenten waarop je twijfelt of wanhoopt aan jezelf. Wij zijn in vertrouwde handen, die ons niet laten vallen. Het is goed. Moge dit een troost zijn voor de mensen die haar hebben gekend.

Ds. Rienke Vedders - Dekker

Het tweede blok FOCUS
Titel van het tweede blok is ‘dichtbij Jezus leven’. In de toelichting daarop staat: “Veel mensen spreken vooral over Jezus Christus in de
voltooid verleden tijd. In het licht van Pasen mogen wij steeds meer leren denken en spreken over Jezus in de tegenwoordige tijd: Hij is
bij ons. “Wat betekent het dag in dag uit te leven met Jezus en te luisteren naar Zijn stem?”
Binnenkort hopen we het materiaal te ontvangen. De verspreiding loopt via Henk Oosterveld. Wie het niet via de FOCUS-groepen krijgt, kan het bij Henk bestellen. E-mail:

Samen naar de FOCUS avond in Amersfoort
Op 24 April van dit jaar is er in Vathorst in Amersfoort ’s avonds een FOCUS-avond voor gemeenten die deelnemen aan het FOCUS-traject. Nadere informatie komt in de zondagsbrief. Op deze avond staan het gebed en de ontmoeting van gemeenten met elkaar op het programma. We moedigen u/jou aan om aan deze avond deel te nemen. Je kunt je opgeven bij Henk Oosterveld.

Uit de kerkenraad: de tweede dienst
De kerkenraad bezint zich in aansluiting op de gemeente avond op de tweede dienst. De kerkenraad vindt het waardevol dat de gemeente twee keer per zondag de gelegenheid heeft bijeen te komen. De deelname is echter relatief gering, terwijl er wel vrij hoge kosten zijn. De Open Diensten wil de kerkenraad graag handhaven. Verder wordt gezocht naar mogelijkheden om de tweede dienst een andere invulling te geven. Als mogelijkheden zijn genoemd:
1. Gebedsdienst/ getuigenisdienst;
2. ALPHA-dienst/ leerdienst;
3. Zangdienst (ingetogen/ praise);
4. Vesper/ Themadienst met gebruik van kerkomroep.nl (beeld)
Omdat de deelname aan de tweede dienst in de zomermaanden juni, juli en augustus soms erg gering is, wordt overwogen de tweede dienst in deze maanden te laten vervallen.

Uit de kerkenraad: financiële actie in mei
In aansluiting op hetgeen besproken is op de gemeenteavond heeft de kerkenraad besloten een financiële actie voor de wijkkas te houden in de maand mei. Op deze manier hopen we als gemeente het jaar 2018 zonder verlies af te kunnen sluiten. In de kerk is het niet zoals in de wereld, het draait niet om het geld, maar om het Koninkrijk.
Anderzijds moeten we ook nuchter vaststellen dat de financiën wel een noodzakelijke randvoorwaarde zijn voor het functioneren van de  gemeente. Samen de schouders er onder!

Catherinus Elsinga

Diaconale ondersteuningen.
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering door bijvoorbeeld een renteloze lening. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

“Hands on voor een (t)Huis” - Diaconaal project i.s.m. Stichting Help Oost Europa
Van 17 tot en met 26 maart is er vanuit de Stg. Help Oost Europa een bezoek gebracht aan Roemenië. En daarbij is uiteraard ook het bouwproject bezocht. Het is indrukwekkend om te zien wat er in het afgelopen half jaar allemaal gebeurd is. De jonge en zieke Florin heeft in het nieuwe huis één van de kamers in gebruik genomen zodat hij veilig, droog en warm kan wonen. Het huis is nog niet helemaal klaar voor de rest van de familie. Daar wordt nog hard aan gewerkt. Wat opgevallen is, is de uitstekende kwaliteit van de gebruikte materialen en de kwaliteit van de bouw. Met betrekking tot een tussenstand: de stand per de 27e maart is maar liefst € 6.400,-. Ons streefbedrag is € 7.000,- Er zijn nog diverse acties gepland of in de maak om dit streefbedrag te halen. Waaronder  de ‘verkoop van lekkers’ op de zondagen 1 en 8 april bij De Bleek, een autowas-actie bij De  Ontmoeting en een collecte bij de Pniël. Blijft u, blijf jij helpen? Dit helpen kan met gebed en met financiën. Dit laatste kan eenvoudig via bankrekeningnummer NL 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo, o.v.v. projectnr. 84266 (bouwen huis). Bij vragen over het project kunt u altijd Dinant Pas benaderen via

Taizéviering NOACH
Op zondag 8 april 2018 om 10 uur is er weer een Taizéviering in NOACH. Thema voor de viering is: Het is en blijft Pasen! Het koor Together is er natuurlijk weer bij voor de veelstemmigheid van het zingen en Frank den Bakker bespeelt de vleugel. Franks dochter, Elianne, doet ook mee met haar viool. Van harte welkom namens de werkgroep, Henriët Veenstra-Looms

Kidzzcorner

Paasproject 2018: 'De nieuwe schepping'.
Voor in de kerk staat de projectplaat. Op de projectplaat zien we een deel van de wereld verbeeld. Daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. We trekken vergelijkingen met dingen die we in de schepping (de wereld) zien en de dingen die tot stand  omen door wat Jezus zegt en doet. Vandaag wordt het laatste stukje van de plaat toegelicht: de projectplaat is nu af!

Zondag 1 april: Johannes 20:1-10 en Genesis 1:1-5
Projectthema: Leven in Gods licht
De nieuwe schepping- Jezus leeft in Gods licht


THEMA: Jezus leeft, er is licht
INZOOMEN OP DE: HUIZEN EN DE LUCHT
Uit de huizen straalt het licht. Net zoals wij mogen stralen vanwege het goede nieuws van Jezus’ opstanding. In de lucht zien we de wolken wegtrekken, het duister is verjaagd, het Licht overwint. God geeft ons het leven met Hem, de wereld zal veranderen! Worden zoals die zolang  eleden bedoeld is.

UITLEG HUISJE:
Bij dit huisje zijn de luikjes en de deur nog dicht, het is er donker. Er kan geen licht naar binnen of naar buiten. Het graf van Jezus is ook donker en gesloten. Afgesloten voor het leven. Maar dat blijft niet zo. Het graf gaat open want Jezus leeft! God zelf verbreekt de stilte en roept Hem tot het leven. Het licht breekt door! Open de ramen en deuren. We mogen leven in zijn Licht. Laat het naar binnen en naar buiten stromen in onze huizen, geef het door en straal het uit dat Jezus Leeft!

OM TE ONTHOUDEN:
God roept het licht- Jezus leeft! En wij met Hem! De nieuwe schepping is begonnen!

Bij de uitgang ontvangt u van ons een Paaspresentje. Namens de leiding en kinderen van de Kindernevendienst wensen we u fijne Paasdagen!

Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.