PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 31 december 2017 Zondagsbrief 31 december 2017
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Peschar uit Hollandscheveld
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink en vanavond: Albert Jansen
Organist: Jan Noordijk en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger en vanavond: Jacob Dogger
Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: ds. Hazeleger uit Ommen

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Borst uit Sleen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: instellingen plaatselijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska, Jeltje en Jessica
Oppasdienst: Stefi en Rens

Koffieschenken volgende week: fam. De Lange
Veel heil en zegen in 2018
De lieflijkheid van de HERE, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat. (Psalm 90:17).
De ‘oudejaarspsalm’ eindigt met een gebed om Gods vriendelijkheid. De teksten die daaraan voorafgaan maken duidelijk dat die ‘liefelijkheid’ van God niet vanzelfsprekend is. In de Psalm komt de vergankelijkheid van de mens aan de orde en Gods toorn vanwege het kwaad van de mens. “Wie kent de kracht van uw toorn?”
In het gebed om Gods liefelijkheid zegt de dichter niet: “Wij hebben toch ook wel goeie kanten…” Of: “Onderhand zijn we wel genoeg gestraft”. Hij doet een beroep op God Zelf: “Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw glorie over hun kinderen”. Blijkbaar houdt die glorie in dat er een einde is aan Gods toorn en dat die plaats maakt voor Gods vriendelijkheid. En dat Hij het bestaan van de mens, het werken, liefhebben en dienen, in zijn handen neemt.
Het motief voor Gods liefde en het heil dat wij verwachten ligt in Gods eigen hart – in Zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Dáárom is en blijft Hij een toevlucht, van generatie op generatie.

Meeleven
Zr. Mensink is opgenomen in het ziekenhuis in Almelo. Broeder de Rhoo is in Eugeria voor revalidatie. Broeder en zuster Oosterhof zijn weer thuis. We denken aan broeder en zuster Zwinselman en broeder Janssen. Jan Santman is thuis voor revalidatie na operatie aan zijn knie. We leven ook mee met de andere zieken thuis.

Meedoen met FOCUS
In de afgelopen weken gaven we al regelmatig wat informatie over FOCUS.
Een tweejarig project voor de hele gemeente. Met de FOCUS op de Heer
getuige zijn midden in het gewone dagelijkse leven.
We werken er op drie manieren aan:
  •  In FOCUS-groepen (vergelijkbaar met de Gemeente Groei Groepen)
  • Tijdens de erediensten
  • We gaan er thuis mee aan de slag
We denken dat ons getuigenis als gemeente versterkt wordt wanneer veel gemeenteleden
meedoen met FOCUS.
Wie mee wil doen met een FOCUS-groep kan contact opnemen met Henk Oosterveld.
Hij zoekt met je naar een geschikte groep. T. 814971;
Je kunt ook thuis – alleen of in gezinsverband – meedoen. Meld je bij Louise Hemstede.
Zij heeft materiaal beschikbaar. T. 642891;

Gebed voor FOCUS
Het FOCUS-traject gaan we in afhankelijkheid van de Here God. Daarom is gebed essentieel.
Ben je bereid om regelmatig voor FOCUS te bidden? Dan kun je het – als je wilt – doorgeven
aan Albert Jansen. In de hal van de kerk ligt een gebedsbrief.

Kerk en balans
De brieven en de folders voor de actie kerkbalans zijn weer klaar gemaakt. Om het komende jaar de uitgaven in balans te doen zijn met de inkomsten zal er een beroep op onze liefde voor de gemeente worden gedaan. Samen de schouders eronder, het is echt nodig én mogelijk! Rust en genoeg
financiële ruimte zijn bovenal een geschenk van de Heer. Wilt u in uw gebed denken aan de actie kerkbalans van de gemeente?

Jarigen in de maand januari
De volgende gemeenteleden wensen we een goede verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe!
3 januari J. Neurink - Hofman
3 januari J.W. Eshuis
6 januari G.J. Schuurhuis
6 januari A.J. Rotman
8 januari H.J. Fikkert
9 januari H.A.J.W. Neurink
11 januari J.H. ter Horst
16 januari J.G. Letteboer - Kuiters
16 januari G.J. Hondebrink - Versteeg
21 januari F. Arendshorst - Brunink
21 januari A. Hansen
24 januari W. van Oosterom
26 januari L.A. Smelt
30 januari G. Kruize - van der Zee
Kroonjarigen  
14 januari 1948 (70) J. Dreves
19 januari 1938 (80) S.G. Steen
Allen van harte gelukgewenst!

Catherinus Elsinga

Collecte Instellingen plaatselijk.
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Schuldhulpmaatje helpt mensen met problematische schulden om deze weg te werken en grip te krijgen op hun financiën. Voor het goed opleiden van maatjes is veel geld nodig. Present Almelo is een ‘makelaar’ in vrijwilligerswerk die een brug probeert te slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Kerstmusical
Van de kerstmusical is door Aad van der Valk een leuke video gemaakt en deze is te bekijken via You Tube of via het fotoalbum op deze website.
Dit zijn de links waarmee u ze kunt vinden op youtube:
https://youtu.be/QhWgBjRo4TM
https://youtu.be/5RJrtfcWVSI
Hartelijk dank aan Aad voor het verzorgen van deze mooie films!

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, voor de zieken in de gemeente, voor ons land en de wereld om 19.30 uur.
Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.
Als er iemand is die gebed voor mensen of voor andere zaken hebben voor de bidstond, kunnen dat doorgeven aan: Theo Ettema. of Tel.0546 826727.

Kidzzcorner
Kerstproject 2017: 'Gegrepen door Gods liefde'.
Het kerstproject 2017 staat in het teken van Gods liefde. In het Bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona; hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Ninevé, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Ninevé getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct.
Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Ninevé. Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Ninevé, te verlossen van de zonde.
De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Toch heeft de geboorte van Gods Zoon weinig waarde, als we niet vooruit kijken naar het moment dat Hij voor onze zonden zal sterven aan het kruis en na drie dagen weer zal opstaan op de Paasmorgen.

Voor in de kerk staat een titelbord. Elke zondag tot aan het einde van dit jaar komt hier een symbool te hangen. Dit symbool is gemaakt van materiaal wat te maken heeft met het leven
om en rond de zee omdat de zee in de verhalen over Jona zo belangrijk is.

Zondag 31 december: Mattheüs 12:38-45: Zie jij Gods liefde?
Jezus is in gesprek met de Farizeeën. Ze willen een teken, een bewijs zien. Dan verwijst Jezus naar Jona. Jona zat drie dagen in de vis. Daar ontdekte hij dat Hij Gods redding nodig had. Jezus verwijst in dit Bijbelgedeelte naar zijn dood en opstanding. Jezus is meer dan Jona. Jezus is de Messias, de Redder. Uit liefde voor zijn Vader en voor de mensen in de wereld zal Hij sterven aan het kruis en na drie dagen opstaan. Alleen door Hem kan er redding plaatsvinden.
Het symbool van Kerst, de reddingsboei heeft pas echt zin als deze verbonden is met het anker, het teken van hoop. Hoop door het werk van Jezus: het lijden en opstaan dat we mogen vieren met Pasen. Een anker geeft houvast, biedt zekerheid en vraagt om geloof. Dit anker is gemaakt van hout uit de zee, hout gevuld met Zijn liefde. Hout dat wijst naar de kribbe en van het kruis.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een
gezegende dienst en Heil en Zegen voor het komend jaar.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.