PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 29 April 2018 Zondagsbrief 29 April 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Adriaanse uit Beerzerveld
Ouderling van dienst: Theo Ettema en vanavond: Theo Ettema
Organist: Marco Borkent en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester en vanavond: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: Ds. Fernhout uit Daarle
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Heusinkveld uit Daarle
Hemelvaartsdag om 10.00 uur ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: wijkdiaconie t.b.v. stichting Trud
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska en Astrid
Oppasdienst: Jessica en Risanne
Koffieschenken volgende week: fam. Battjes
In memoriam Frouwkje Margriet Jansen-Assink
Op woensdag 18 april is Frouwkje Jansen naar haar Heer gegaan. 64 jaar oud mocht zij worden en vele jaren lang mocht ze samen optrekken met Albert – en later met de kinderen Mathijs en Saskia, Maaike, Elsbeth en Klaas, Peter en Sarien en de kleinkinderen Hidde, Noortje en
Tijn. Op maandag 23 april vonden de dankdienst voor haar leven en de begrafenis plaats.
Frouwkje was enkele jaren onderwijzeres; na haar huwelijk wijdde ze zich van harte aan de opvoeding van de kinderen en aan het werk in dienst van de Heer. Tijdens de dienst vertelde Albert iets over Frouwkje’s betekenis binnen het gezin en de ontwikkeling van Frouwkje’s gaven. Belangrijk daarbij waren de deelname aan Youth for Christ, de beweging Aglow, de Réveilweken, die bijdroegen aan hun gezamenlijke geestelijke leven, en het pastorale werk in Saron en in de gemeente.
Frouwkje was een vrouw die dicht bij de bron leefde. “Want bij U is de bron van het leven” stond op de rouwkaart. Die bron is God, die in Jezus komt en spreekt en redt en heelt in een gebroken wereld. Mensen die drinken uit die bron kunnen anderen tot zegen zijn. Jezus zegt: “Stromen van fris en zuiver water zullen uit je binnenste vloeien”. Dat was zichtbaar in Frouwkje: ze deelde in naam van de Heer wat ze zelf ontving. In gesprekken, door liefde, door echt te luisteren, liefdevolle aandacht en door gebed in de verwachting van het werk van de Heer. In de kring van het gezin – maar ook veelvuldig daar buiten.
De verwachting van de Heer geeft het meeleven met anderen een geweldige diepte en kracht. De hoop op de Heer maakte dat Frouwkje de moeiten toevertrouwde aan de Heer. Ze kon loslaten om te leven, vreugde te scheppen, het goede te genieten. De klaprozen zien bloeien. Leven door de Geest is leven in hoop. Vandaar die onwankelbare hoop bij Frouwkje dat God kan genezen ook als medische behandeling niet meer helpt. En dat het perspectief en de toekomst open blijven ook wanneer de weg
anders is dan je verlangt of verwacht.
Paulus schrijft in Romeinen 8: “De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen...” Namelijk van een heerlijkheid die getekend is door de liefde van Jezus. Frouwkje zal enorm gemist worden. We bidden dat de Heer Albert door Zijn Geest zal sterken en leiden.

Meeleven
Natasja Smith is verhuisd naar een plek in Westerhaar waar ze begeleiding ontvangt.  Zuster J. de Jong-Appelmelk heeft op 23 april een heupoperatie ondergaan, die goed is verlopen. Inmiddels os ze weer thuis. We noemen ook voor Gerda Kloosterboer en broeder Henk van Dijk uit Vriezenveen, die is opgenomen in Villa de la Porte.

FOCUS avond Amersfoort
Vier mensen zijn naar de FOCUS-avond in Amersfoort geweest. Een prachtige avond waarin ds. Ron van der Spoel ons bepaalde bij het gebed. “Durf concreet te bidden” bond hij ons op het hart. “Wat wilt u dat Ik u doen zal?” vraagt Jezus. Een vrouw vertelde dat er in haar gemeente 20 jaar gebeden was om jongeren en jonge gezinnen. Nu kwamen ze in groten getale! Gemeenten die met FOCUS bezig waren ontmoetten elkaar en we baden voor elkaar.

Vakantie
Deze week hopen wij met vakantie te zijn. Indien nodig kan contact opgenomen worden met de wijkouderling of de scriba Dinant Kramer.

Avonddiensten
De kerkenraad heeft – in aansluiting op de gemeenteavond eerder dit jaar – besloten om de avonddiensten in de maanden juni, juli en augustus te laten vervallen met uitzondering van de avonddienst op de avondmaalszondag (17 juni) en de Open Diensten (24 juni). Voor de maanden september tot mei werkt de kerkenraad aan een nieuwe invulling van de avonddienst. Daarbij wordt gedacht aan diensten van gebed/getuigenis; zangdiensten; leerdiensten (bijv. thema’s van ALPHA);  vesper / gebruik kerkomroep.
Schriftlezing, zang en gebed zijn onderdelen van iedere dienst. Voor elke vorm van dienst zijn twee mensen verantwoordelijk. De diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. We hopen zo dat de avonddiensten inspirerend zullen zijn en de gemeente erdoor gezegend wordt. Ook in deze diensten verlangen we God de eer te brengen die Hem toekomt!

Voor jong en oud
Om te noteren – als je niet naar Opwekking gaat – dan is er in de buurt een prachtig festival. http://boostgospelfestival.nl/ 21 mei in Den Ham!

LINKT AGENDA
Het Pakhuis, Touwbaan 58 in Almelo. De agenda van LINKT voor de maand mei ziet er als volgt uit:
LINKT-stadpastoraat: iedere dinsdag van 10.00 uur – 12.00 uur. Voor wie behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek waarin echt naar je geluisterd wordt.
LINKT-Pleisterplaats. 9 mei van 17.30uur – 19.30 uur. Koffie/ thee, broodjes en soep + een goed gesprek over een actueel onderwerp.
LINKT-bijeenkomst. Zondag 13 mei 13.30 – 15.00 uur. We zoeken de ontmoeting met God en met elkaar. Op zo’n manier dat mensen met verschillende achtergronden zich welkom weten. Weet je welkom en neem je vrienden mee!

Bevestiging 13 mei
Het ligt in de bedoeling dat in de morgendienst van zondag 13 mei Aart Ek bevestigd wordt als ouderling ten behoeve van de PGA als geheel. Hij zal als boventallig lid deel uit maken van de Algemene Kerkenraad (AK) en dus geen deel uitmaken van de wijkkerkenraad. Binnen de AK zal hij de taak van voorzitter op zich nemen. Veel wijsheid toegewenst!
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie in de wijk, t.b.v. de eigen wijkdiaconie.
De opbrengst van deze collecte - die dit jaar voor de tweede keer wordt gehouden - kan besteed worden naar inzicht van de wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk te ondersteunen of een project waar de wijk bij betrokken is! Door onze diaconie is gekozen de opbrengst van deze collecte ten goede te laten komen van de stichting Trud

GEZOCHT KOSTER
Enkele maanden geleden is Ben Hemstede gestopt als koster van onze gemeente. De andere drie kosters Henk de Roo, Jacob Dogger en Marco Haakmeester hebben sindsdien de taken van Ben overgenomen.
Maar men wil graag een vierde koster terug hebben omdat eenieder daarmee maar 1 zondag in de maand hoeft te kosteren.
Bovendien is het ook makkelijker bij vakanties en eventuele ziektes.
Dus als je het leuk lijkt neem dan contact op en ga eventueel het gesprek aan.
Als mededeling verder nog dat Marco Haakmeester op dit moment fungeert als “hoofdkoster” en dus het aanspreekpunt is voor een ieder als het gaat over de kosterstaken en eventuele zaken het gebouw aangaande. Voor de verhuur en beschikbaarheid van het gebouw blijft u contact opnemen met onze beheerder Petra Kamp. Namens de kerkenraad Dinant Kramer

Seniorenreisje op 7 juni.
Ook dit jaar hebben we weer een reisje gepland voor en met de senioren. We gaan met de bus, via een mooie route, naar Enschede. In Enschede gaan we de Joodse Synagoge bezoeken, waar we een rondleiding en uitleg krijgen. Dit is voor heel veel mensen een unieke gelegenheid om deze Synagoge ook van binnen te gaan bekijken. Daarna gaan we ergens gezellig eten. Binnenkort krijgt u de uitnodiging, maar noteer alvast deze datum in de agenda. Donderdag 7 juni, vertrek om 13.30 uur! We hopen op een grote opkomst. De organisatie

Inspiratie-bijeenkomst.
Waar denkt u aan bij 'doeners van hoop'? Eén van deze doeners kreeg de vraag hoe ze het volhield om te werken in een oorlogsgebied en antwoordde: "Wij zijn christenen, wij moeten hoop geven, wij moeten hoop doen!"
Ook Mary uit India is één van hen. Ze werkt voor SAVE. Die kinderen uit de fabrieken haalt, er voor zorgt dat ze weer naar school kunnen en dat het armoedeprobleem in gezinnen wordt opgelost. SAVE beïnvloedt de politiek en geeft duizenden kinderen een kans op een beter leven. Het is de organisatie die ook wij in Almelo steunen. Mary komt naar Nederland speciaal om u te ontmoeten. Ze is hier op zaterdag ochtend, 26 Mei in Borne.
Het adres: de Potkaamp naast de Oude Kerk: Potkampstraat 11, 7622EM Borne.
Het programma duurt van 10 tot 13 uur. U kunt zich opgeven via de webpagina www.kerkinactie.nl/doenersvanhoop
Hier vindt u ook meer info over het programma.
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.

Verantwoording giften 1e kwartaal 2018 Stichting de Ontmoeting.
 
  Januari febr. Maart  
23.1 500,00      
24.1 6,50      
29.1 30,00      
08.02   120,00    
19.02 incasso’s   410,00    
21.02   6,50    
26.02   500,00    
28.02   30,00    
21.03     6,50  
28.03     30,00  
28.03     100,00  
Totaal 536,50 1066,50 136,50 totaal 1e kwartaal 1739,50.

Alle gevers heel hartelijk dank. Nel Oosterhuis, penningsmeester.

Kidzzcorner
Thema: De ark van Noach: een duidelijke waarschuwing (Genesis 6:5-22)

God is boos over de verkeerde dingen die de mensen doen, de hele aarde is zondig. God heeft er spijt van dat Hij haar schiep. Dit was niet Zijn bedoeling. Hij wil de wereld onder water zetten. En toch overwint zijn genade.

Want Noach is rechtvaardig. Daarom wil God Noach en zijn familie en veel dieren redden. Daarom moet Noach aan het werk. God geeft Noach opdracht om een ark te bouwen. De bouw van de ark, die ongetwijfeld lang duurde, is een test voor het vertrouwen van Noach in God. Omdat hij volhoudt tot de ark klaar is, wordt hij gered. Maar de ark is ook een waarschuwing voor de goddeloze mensen om hem heen. Ze zien dat de ark gebouwd wordt en horen van Noach waarom. Ze kunnen God nog om vergeving vragen en hun leven
veranderen.

Geloven in God is niet makkelijk, zeker als anderen ermee spotten en het onzin vinden. God helpt jou en jij doet gehoorzaam wat Hij zegt. Daar mag je je altijd aan vasthouden. Want jij bent Gods kind.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.