PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 25 Februari 2018 Zondagsbrief 25 Februari 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Peschar uit Hollandscheveld
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis en vanavond: Aart Kroeskamp
Organist: Marco Haakmeester en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger en vanavond: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: Drs. Leeflang uit Veenendaal
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Woudenberg uit Westerhaar

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diverse diaconale doelen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Jessica en Astrid
Oppasdienst: Tiny & Lisette
Koffieschenken volgende week: fam. Fierkens
 

Meeleven
Zuster Zwinselman ligt in het ZGT en is de laatste weken zwakker geworden. Broeder Zwinselman zal wellicht volgende week woensdag een darmoperatie ondergaan. Verder noemen we broeder Ribberink, Natasja Smith, die verblijft in De Hoop in Dordrecht, broeder J. Dreves, broeder Hansen, broeder Janssen en zuster Sasbrink.

Iets meenemen voor voedselbank?
Op zondag 11 maart is er Kliederkerk. Het thema is: Genoeg om uit te delen!
Bij de verwerking van het thema zijn er producten nodig die aan de Voedselbank geschonken kunnen worden. Zou u of jij volgende week zondag 4 maart iets mee willen nemen dat geschikt is voor de Voedselbank? Te denken valt aan houdbare producten als rijst, pasta, houdbare melk, koffie, thee, conserven met groenten of potten saus voor bij de pasta.
De kinderen geven dat vervolgens in een creatieve verwerking aan de voedselbank. Zo leren de kinderen wat het is om te delen. Op zondag 4 maart (’s morgens en ’s avonds) staat Jenny Kroeskamp bij een tafel in de kerk/de hal om de boodschappen in ontvangst te nemen. We hopen speciaal dat alle kinderen van de kerk en uit de wijk, maar ook ouders met de opa’s en oma’s erop zondag 11 maart bij zijn. Er zijn heel wat volwassenen die geen (jongere) kinderen hebben. Vanzelfsprekend horen ook zij erbij! Samen zijn we het gezin van de Heer.

Wijkavond
Op woensdag 21 maart hielden we vanaf 19.30 uur een wijkavond, waarop we met elkaar nadachten over ‘missie en money’. Hoe bouwen we aan de gemeente en zorgen we er tegelijkertijd voor dat de financiën op orde blijven? Hoe maken we van de financiële uitdaging een kans? Vrijwel iedereen kon wel instemmen met een financiële actie in de maand mei. Vervolgens is van gedachten gewisseld over de tweede dienst. Allerlei suggesties werden gedaan. Sommigen opperden ‘één keer per maand een open dienst’ te houden; anderen voelde voor een alternatieve invulling door een zangdienst, een gebedsdienst, ruimte voor getuigenissen, een leerdienst, enz. Verder hebben we een verkenning gedaan voor de toekomst van de gemeente op wat langere termijn. Uitgangspunt daarbij is het behoud van de identiteit van de gemeente en ‘een eigen plek in de wijk’. Open verhoudingen tot de PGA en andere kerken blijven van belang. Diverse vormen van samenwerking kunnen helpen onze missie ook in de toekomst waar te maken. Al met al een vruchtbare gedachtewisseling waarmee de kerkenraad aan de slag kan gaan.

Werk kerkelijk bureau
Op de wijkavond kwam ook de afdracht voor ‘centraal’ aan de orde. Dat is terecht. Maar laten we niet uit het oog verliezen dat er bijvoorbeeld door het kerkelijk bureau ook heel wat werk verzet wordt. Denk aan de ledenadministratie (via de LRP) en aan de financiële administratie met elle ‘rompslomp’ die er bij komt, de ondersteuning van de actie kerkbalans. En verder worden er door AK en CvK centraal natuurlijk ook wat kosten gemaakt. Degenen die zich inzetten om al die arbeid goed te doen hebben ook recht op waardering voor wat ze doen tot opbouw van de gemeente.

Buurtpastor 1 keer per maand
Het stadspastoraat van LINKT is iedere dinsdagmorgen aan de Touwbaan 58 van 10.00 – 12.00 uur. Ik hoop daar ook regelmatig beschikbaar te zijn voor het pastoraat.

Dat betekent dat het buurtpastoraat in onze wijk minder vaak nodig is. Voortaan is de buurtpastor iedere derde donderdag van de maand van 9.00 uur – 10.30 uur in De Ontmoeting. Dan zijn Agnes de Lange en ik beiden aanwezig. Zoals in voorgaande zondagsbrieven is aangegeven kan dan ook voorbede gevraagd worden in verband met ziekte.

Verjaardagen
In de maand maart hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren.
Schaap / S.
Toeters - Nieuwenhuis / E.P.
Mw. Kloosterboer / G.B.H.
Dreves - Lambers / A.P.
Brouwer / H.J.
Mw. Post / H.M.
Hondebrink - van de Riet / H.G.J.
Gelden / M.L.G.
Achterkamp - Brink / J.H.
Oostende - Brouwer / A.
Podt / H.

Kroonjarigen in de maand maart zijn:
Mw. Henstra / T.
Voschezang / V.
Menger - Richter / L.
Keuken / J.B. van de
Hindriksen - de Jager / G.H.
Westerhoff - van den Poll / A.
Eppink / A.G.

Alle jarigen wensen we een feestelijke dag toe en een gezegend nieuw levensjaar.

FOCUS-gezin
Het FOCUS materiaal biedt ook gezinnen de gelegenheid om thuis mee te doen. Je zou een tafelgesprek kunnen houden over Lucas 5:17-26. Daar gaat het over de genezing van een verlamde man die door zijn vrienden op een bijzondere manier bij Jezus gebracht wordt. Jezus is ‘onbereikbaar’ op de gewone manier. Hij wordt omgeven door een opeen gepakte massa. Daarom laten de vrienden de verlamde zakken door een gat in het dak! Bij het zien van het geloof van de vrienden zegt Jezus’ tegen de verlamde: ‘Uw zonden zijn u vergeven’.

Vragen:
1. Vind je het niet wat brutaal dat de vrienden een gat in het dak maken?
2. De vrienden hebben er álles voor over om hun vriend bij Jezus te brengen. Verlang jij ook mensen uit je omgeving bij de Heer te brengen? Hoe kan dat verlangen in je hart groeien?
3. Op welke manier kun je vandaag iemand van wie jij houdt bij Jezus brengen?

Vakantie
Deze week hebben wij vakantie (tot en met 3 maart). Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot de scriba Dinant Kramer of uw wijkouderling.

Catherinus Elsinga

40-dagentijdcollecte,
Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat, Schuldhulpmaatje.
Uit de schulden. Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de Kinderopvangtoeslag kwam ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje dat mij helpt’, vertelt een moeder uit Amsterdam. Kerk in Actie nam met andere kerken en christelijke organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatjes. Kerk in Actie zet de collecteopbrengst in om nog meer plaatselijke gemeenten te stimuleren een schuldhulpmaatjesproject te starten en zo de opdracht van God tot het dienen van hun naaste in nood op actuele wij ze vorm te geven, zodat mensen weer schuldenvrij kunnen leven.

Teken de petitie ‘Ze zijn al thuis’ van Kerk in Actie voor een ruimer kinderpardon.
Als kerken staan we voor barmhartigheid en rechtvaardigheid. ‘In het vluchtelingenbeleid zien we dat te weinig terug’, zegt Karel Jungheim, specialist vluchtelingenzaken binnen de Protestantse Kerk. Ook de kinderombudsman wijst erop dat terugkeer van kinderen die hier langer dan vijf jaar gewoond hebben ontwrichtend en schadelijk voor hen is. Velen van hen
spreken bijvoorbeeld de taal niet en zijn geworteld in de Nederlandse maatschappij. Terugkeer betekent voor hen verhuizing naar een voor hen vreemde maatschappij. Kerk in Actie roept de kerken en hun gemeenteleden op te bidden voor deze kinderen en de petitie te ondertekenen. Dat kan via de website www.kerkinactie.nl/zezijnalthuis waar tevens
aanvullende informatie te vinden is.

Namens het College van Diakenen (CvD), Henk Nijhuis.

“Hands on voor een (t)Huis” - Diaconaal project i.s.m. Stichting Help Oost Europa
Een tussenstand – De laatste stand van de inzameling, per de 17e februari is € 5.847,57
Elke keer dat we een nieuwe tussenstand melden is de meter opgelopen. Bijna € 6.000,- mogen we noteren inmiddels. Maar we zijn er nog niet: een kleine badkamer en voorzieningen in de keuken zullen nog aangelegd moeten worden.
Samen met de jongeren van ‘Hands On’ zijn we daarom een Tikki€ actie gestart. Via Whatsapp kunt u een Tikki€-uitnodiging ontvangen om een bedrag over te maken via mobiel bankieren op uw smartphone. Eenvoudig, snel, gemakkelijk en ook leuk om de nieuwste technieken te gebruiken. Probeer het een keer uit! Kijk achter in de kerk, bij de foldertafel of het folderrek naar de Tikki€ invulformulieren. Laat alleen uw mobiele nummer achter om een Tikki€ uitnodiging te ontvangen. Geen Tikki€ formulier te vinden? Vraag één van de jeugdwerkers hier naar. Zij zorgen er ook voor dat de formulieren bij het juiste adres terecht komen. Toch liever gebruik maken van een overschrijving? Dat kan eenvoudig via bankrekeningnummer NL 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo, o.v.v.  projectnr. 84266 (bouwen huis). Bij vragen over het project kunt u altijd Dinant Pas benaderen via

Eljakim
U kunt ook dit jaar weer die ontzettend lekkere ontbijtkoeken bestellen met de opbrengst waarvan we het werk van Wouter en Herma ondersteunen. Het geld wordt gebruikt om voor de kinderen een dagje uit te organiseren. Dit is voor deze kansarme kinderen altijd weer een onvergetelijke gebeurtenis. De koeken kunt u bestellen bij Bonne en Nel Oosterhuis of Henk en Ineke Oosterveld. Prijs 3 voor 6 euro, 1 koek voor 2,50 euro. U kunt over het werk in Brazilië binnenkort meer horen. Wouter en Herma zijn een paar weken in Nederland en op 15 maart is er een meet and greet in Het Castello. Aanvang 19.30 uur, koffie en thee vanaf 19.00 uur.

Update verbouwing
Eerst was het te nat en nu vriest het..........., dat horen we om ons heen, maar een goede fundering is van essentieel belang ! Met een blik op de planning en weeronline moeten we concluderen dat we de aanvangsdata van D.V. 26 febr. moeten opschorten i.v.m. een koudefront. Wanneer iemand vragen heeft, zou hij/zij deze willen stellen aan een van de Stichtingsleden? Zij kunnen u van de juiste informatie voorzien en zo komt er geen onnodige ruis op de lijn.

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, voor de zieken in de gemeente, voor ons land en de wereld om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.
Als er iemand is die gebed voor mensen of voor andere zaken hebben voor de bidstond, kunnen dat doorgeven aan: Theo Ettema. of Tel. 0546 826727.

Uitnodiging seniorenmiddag
We willen u van harte uitnodigen voor een gezellige middag.
Spreker is Gerrit Kraa hij vertelt ons over de Twentse taal.
Rienke Vedders-Dekker neemt een sportleraar mee en geeft ons tips om fit te blijven.
De datum 8 maart donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00.
Ik geef mij op:
Naam:
Aantal personen.
U kunt het briefje inleveren bij de diaconie of Jacob Dogger.

Kidzzcorner

Spaarproject kindernevendienst:
Zoals jullie weten sparen wij elke zondag voor een goed doel. Nu hebben wij ervoor gekozen om Eelke te steunen met haar schoolproject in Roemenië. Help je mee met sparen?

Paasproject 2018: 'De nieuwe schepping'.

Voor in de kerk staat de projectplaat. Op de projectplaat zien we een deel van de wereld verbeeld. Daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. We trekken vergelijkingen met dingen die we in de schepping (de wereld) zien en de dingen die tot stand komen door wat Jezus zegt en doet. Elke zondag tot aan eerste paasdag wordt er na afloop van de kindernevendienst een label met het betreffende voorwerp en een om te onthouden tekst opgehangen.

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst bij de projectplaat te gaan kijken.

Zondag 25 februari: Marcus 9: 2-10 Projectthema: Houvast voor onderweg
De nieuwe schepping-een bemoediging onderweg


THEMA: Houvast voor Jezus
INZOOMEN OP DE: WEG EN DE AARDE
De weg is een teken van in beweging zijn. Langs de weg zijn er allerlei dingen die hoop geven. De landbouwgrond die klaar ligt om beplant te worden en allerlei gewassen belooft. De vissen in het levengevende water. Het water dat planten helpt groeien. God wil in het leven altijd moed geven, juist ook als het moeilijk is! Hij helpt je om te zien wat je nodig hebt, net zoals zijn Vader aan Jezus geeft wat Hij nodig heeft.

UITLEG LICHTJE:
God geeft Jezus moed om vol te houden door Mozes en Elia, samen met hen staat Jezus in Gods licht en ontvangt door hen
bemoediging en kracht om de moeilijke weg te gaan. Ook wij mogen bemoedigd worden door Gods licht. Een beetje zoals
een lampje vasthouden in het donker. Met het lampje in je hand zie je waar je lopen kunt, waar je heen kunt gaan. Hou je
maar net zo vast aan Gods woorden die je steeds opnieuw hoop willen geven in het leven.

TE ONTHOUDEN:
God bemoedigt ons met zijn Licht om hoopvol te blijven onderweg.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.