PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 22 Juli 2018 Zondagsbrief 22 Juli 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Den Goeijen uit Den Ham
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconale ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska en Niels
Oppasdienst: Nel en Esther
Koffieschenken volgende week: Mevr. Spijkerman en de heer Compagne
Verlenging aanstelling ds C.B. Elsinga

Beste gemeenteleden,
Het is u bekend dat de wijkkerkenraad samen met de IZB vorig jaar gestart is met het werven van fondsen om het missionaire projectplan inclusief het Focustraject met ds Elsinga als trajectbegeleider voor 0.2 fte gedurende drie jaren (tot 1-1-2021) te realiseren. Hiervoor was nodig ca. € 60.000. Helaas is dit niet gelukt. Er zijn ca €35.000 aan toezeggingen van gemeenten en fondsen binnengehaald. Afvaardigingen van de AK, het CvK, de IZB, de WKR De Ontmoeting en ds Elsinga zijn overeengekomen dat het missionaire werk inclusief het Focustraject toch doorgaat. Daarvoor is naast de vaste aanstelling van 0.6 fte nu 0.1 fte extra werktijd beschikbaar. Tevens hebben de partijen in het kader van het Missionair Partnerschap de intentie uitgesproken te streven naar een eenmalige verlenging van 3 jaar (tot 1-1-2024) van het missionaire project “Focus/Huis waarin Uw vrede is.”

In de overeenkomst met ds Elsinga is vastgelegd dat hij een aanstelling heeft van:
0.6 fte (vast) + 0.1 fte = 0.7 fte tot 1-1-2024 Daarnaast heeft ds Elsinga in het kader van het pioniersplan LINKT een aanstelling voor 3 jaar (tot 1-10-2020) van 0.2 fte. We zijn dankbaar en blij dat ds Elsinga zijn contract heeft verlengd en dat we als missionaire wijkgemeente hem als herder en leraar in ons midden mogen hebben.
Namens de WKR De Ontmoeting en met vriendelijke groet, Aart Kroeskamp

Diaconale ondersteuningen.
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Kennismaken
Afgelopen week hebben we als bestuur kennis gemaakt met de mensen uit Hasselt die ons komen helpen met het plein. Het gaat om 2 echtparen met hun kinderen en een aantal tieners. Samen hebben ze er ontzettend veel zin in om met de klus te beginnen, ze komen vrijdag de 3e aan en zullen dan ook die zondag erna in de dienst zijn. Hetis natuurlijk wel prettig als we ook vanuit de gemeente hen zullen helpen, Prachtig dat zulke initiatieven nog bestaan.

Gezocht
Stoere mannen/vrouwen die niet bang zijn voor vuile handen.
De werkzaamheden vinden plaats van 3-9 augustus en omvatten het leeghalen van het kerkplein.
Werktijden in overleg
Beloning: de dank van de hele gemeente
Aanmelden bij het bestuur van de Stichting de Ontmoeting
 
Ontmoeting Veraantwoording giften 2e kwartaal 2018
Verjaardagsfonds Wijkkas Pastoraadsfonds
april 87,00 Fam. S. 50,00    
mei 107,50 Fam. S. 30,00    
juni 78,92 Fam. S. 30,00    
    Fam. E. 20,00    
    Fam. B. 10,00    
    Fam. S. 30,00    
           
  273,42   170,00   0.00

We willen alle gevers van harte bedanken namens de wijkkerkenraad.
Veel activiteiten in onze wijkgemeente worden door deze giften mogelijk gemaakt!

Kidzzcorner

Thema: Samen met Israël (Efeziërs 2:11-22)

In Genesis 12 lezen we hoe het volk Israël begint. God roept Abraham. Hij zal een zoon krijgen en worden tot een groot volk, ergens ver weg, in een vreemd land. En in dat volk zal eens de Verlosser geboren worden. Abraham luistert naar God en gaat op weg. Dat is geloven: vertrouwen op wat God belooft en gewoon doen wat Hij zegt. Later wordt in Israël Jezus geboren. Hij is Gods Zoon en geeft ons wat God heeft beloofd: een nieuw leven.

De Vader van de Here Jezus is de God van Israël. Aan het volk van Abraham heeft God de Vader beloofd dat de Messias bij hen op aarde zal komen. De eerste christenen (met Pinksteren in Jeruzalem) waren joodse mensen. Horen niet-Joden zoals de Efeziërs er wel bij? Ja, zegt Paulus, ze horen er helemaal bij. Ze zijn geen vreemden, maar burgers van Gods Rijk. God wil Heer zijn van de hele wereld, Hij geeft zijn Zoon voor iedereen. Hij laat iedereen delen in de beloften aan Israël. Zo groot is zijn liefde. Israël en de andere volken, alle mensen die in Christus geloven, mogen samen de kerk vormen.
 
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.