PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 21 januari 2018 Zondagsbrief 21 januari 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema en vanavond: Corine Stigter
Organist: Rene Schipper en vanavond: Rene Schipper
Koster: Ben Hemstede/ Jacob Dogger en vanavond: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: ds. Wiekenraad uit Uelsen
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Klein Kranenburg uit Wezep
Om 19.00 uur: ds. De Jong uit Vriezenveen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Oecumene
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!
3e collecte (Avondmaalscollecte) is bestemd voor het project van de ZWO

Leiding Kindernevendienst: Risanne en Jeltje
Oppasdienst: Tiny en Chantal
Koffieschenken volgende week: fam. Podt
 

Meeleven
Broeder J. Dreves onderging al enige tijd onderzoeken. De familie Dreves kreeg de uitslag dat er sprake is van prostaatkanker. De komende week zal duidelijk worden op welke wijze de behandeling van deze ziekte plaats zal vinden.
We leven mee met broeder en zuster Zwinselman. Zuster Zwinselman wordt verzorgd op de afdeling van het Meulenbelt in het ZGT. We denken ook aan broeder Hansen (Renvogel) en aan de familie de Leeuw. Broeder Janssen ondergaat momenteel bestralingen; gelukkig gaat het goed met hem. We bidden om Gods nabijheid en innerlijke vrede door de Heilige Geest voor hen die ziek zijn. We mogen ook bidden om Gods genezende werk naar lichaam, ziel en geest.

In memoriam Betty Wesselink-Hilbink
Op 11 januari is van ons heengegaan zuster Albertha Aaltina (Betty) Wesselink-Hilbink, Bornerbroeksestraat 66, woning 26 op de leeftijd van 79 jaar. De begrafenis vond plaats op woensdag 17 januari na een dienst in ons kerkgebouw.
Zuster Wesselink is geboren in Steenwijksmoer. Na haar huwelijk is ze met haar man komen wonen in Almelo. Ze kregen twee kinderen, Ida en Bertho en later drie kleinkinderen. Zuster Wesselink was zorgzaam, behulpzaam, dienstbaar, belangstellend en betrokken. Ze heeft samen met haar man veel voor de kinderen en kleinkinderen betekend.
Door lichamelijke gebreken kon ze de laatste jaren niet meer naar de kerk komen. Maar ze was zeer betrokken bij de gemeente en heeft verschillende perioden het ambt van diaken in het Nieuwland vervuld. In 2005 kwam haar man Bertus Wesselink te overlijden en dat was zwaar voor haar. Ze putte troost en kracht uit Gods Woord
en het gebed. Jezus was voor haar de ‘Vaste rots van mijn behoud’. Moge deze trouwe Heer de kinderen en kleinkinderen zegenen en troosten.

Aktie kerkbalans
De komende weken gaan weer heel wat gemeenteleden op pad om de enveloppen bij u aan te bieden. In de begeleidende brief vindt u informatie over de extra inspanning die dit jaar nodig is.
Én ook een nieuwe folder met een overzicht van de activiteiten. In vertrouwen op onze Heer werken we verder aan de opbouw van Zijn gemeente. Dankbaar dat we als Zijn kinderen ook Zijn instrumenten en Zijn medewerkers mogen zijn. U kunt degenen die rondgaan helpen door het bedrag tijdig in te vullen en de envelop klaar te leggen.  Wilt u bidden om een overvloedige liefde, een rijke zegen en een goede actie kerkbalans?

Kliederkerk start op 11 maart
De eerste kliederkerk hopen we te houden op zondag 11 maart. De aanvang van de dienst is 15.30 uur en heeft een bijzondere opzet. Het thema is ‘Genoeg om uit te delen’ naar aanleiding van de geschiedenis waarbij Jezus met vijf broden en twee vissen een hele
menigte mensen te eten geeft. We beginnen met een creatief gedeelte, waarbij niet alleen de kinderen maar ook
volwassenen op een creatieve manier aan de slag gaan met het thema. Vervolgens wordt het verhaal verteld en uitleg gegeven. We maken daarbij gebruik van wat kinderen en volwassenen gemaakt hebben. We nemen tijd om te bidden. Tenslotte is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een eenvoudige maaltijd met soep en een broodje. We hopen speciaal dat alle kinderen van de kerk, maar ook hun ouders met de opa’s en oma’s erbij zijn. Natuurlijk zijn ook kinderen uit de wijk of uit andere kerken van harte welkom!

LINKT gaat van start op 14 februari
Sinds 1 oktober 2017 is onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Almelo een ‘pioniersplek’ van start gegaan onder de naam LINKT. Na een inspirerende en intensieve voorbereidingstijd gaan de activiteiten van LINKT-Almelo officieel beginnen op 14 februari bij de eerste LINKT-pleisterplaats. Naast andere genodigden is de burgemeester dan onze eregast.

Hij leidt het ‘tafelgesprek’ in!
Naast onze wijkgemeente participeren de wijkgemeenten Pniël en de Grote kerk actief in het pioniersteam. Dat bestaat uit Rob en Agnes de Lange, Henk Meier, Adriande Uspessij en Catherinus Elsinga.

LINKT Almelo start met drie activiteiten:
LINKT Stadspastoraat
LINKT Pleisterplaats en
LINKT Bijeenkomsten.
Jij wordt uitgenodigd om mee te doen en er samen met ons vorm aan te geven. Kom langs, schuif aan! positief en ontspannen. Je mag gewoon jezelf zijn.

Toerusting FOCUS

Aanstaande maandagavond is er in onze kerk toerusting voor de leiders van de
FOCUS-kringen. Aanvang 20.00 uur in ons kerkgebouw.

Catherinus Elsinga

Collecte
Zondag voor de eenheid, Verschillende kerken, één Lichaam.
Vandaag is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor de Oecumene. Centraal staan de ruim 1200 internationale en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit de hele wereld. SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning met o.a. toerustingscursussen voor kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselijke Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt. Zoals in Zeist, waar de Assyrische Kerk van het Oosten onderdak vond in de
Noorderlichtkerk. De opbrengst van de collecte is voor het werk van SKIN en voor andere oecumenische initiatieven in Nederland.

De Avondmaalscollecte is voor ons project.
“Tegen kinderarbeid in India”.
Veel kinderen die op het platteland opgroeien helpen hun ouders op het land of in het huishouden. Af en toe helpen kan geen kwaad, maar als kinderen daardoor (delen van het jaar) niet meer naar school kunnen, dan is er sprake van kinderarbeid. Het komt vooral voor bij ouders die niet opgeleid zijn en op korte termijn aanvulling op hun inkomen nodig hebben. Kinderen stoppen met school om voor deze aanvulling te zorgen. Als kinderen met school stoppen ondernemen de scholen en de overheid meestal geen actie. Bij schooluitval speelt bovendien mee dat de Indiase samenleving steeds individualistischer wordt. Grootouders, buren en dorpsleiders zijn minder dan voorheen betrokken bij de opvoeding van kinderen. Sinds 1998 zet CASA zich in tegen kinderarbeid en helpt de organisatie kinderen terug naar school. Volgens CASA is ieder kind een geschenk van God en een aanwinst voor de samenleving. Omdat de inkomsten van kinderen die teruggaan naar school wegvallen, ondersteunt CASA hun ouders om extra geld te verdienen. Ze krijgen bijvoorbeeld geiten, zodat ze melk en kaas kunnen verkopen. Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.

Opbrengst zendingsbussen
De opbrengst van de zending bus voor IZB/GZB-periode 10 sept – 31 december 2017 is 502,89 Euro. Dit bedrag wordt gelijk verdeeld.

Oud Papier
Volgende week zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur bent u weer welkom aan de Bornerbroeksestraat 455 om uw papier te brengen. De opbrengst is bestemd voor het in stand houden van de predikantsplaats.

Samen bidden voor recht in de wereld

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De
Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij.

Vandaag begint de “Week van Gebed” in onze eigen kerk en we nodigen u uit, om vanavond na de kerkdienst en deze week mee te bidden tijdens deze Week van Gebed (21-28 januari 2018). De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

Gebedsbijeenkomsten Week van Gebed in 2018 in Almelo
Zondag 21 jan.: 20.00 uur De Ontmoeting : Hoornbladstraat 29A
Maandag 22 jan.: 19.30 uur De Banier : Hofkampstraat 169
Dinsdag 23 Jan.: 19.30 uur Chr. Ger. Kerk : Hofkampstraat 37-41
Woensdag 24 Jan.: 19.30 uur Levensbron : Apollolaan 1
Donderdag 25 Jan.: 19.30 uur De Bron : Adriaen Brouwerstr. 2
Vrijdag 26 jan. : 19.30 uur De Ontmoeting : Hoornbladstraat 29A
Zaterdag 27 jan. : 19.30 uur Zevende-Dags Adventisten : Oude Deldensestraat 2
Zondag 28 jan. : 19.30 uur Ger. Kerk Vrijgemaakt : Bellavistastraat 26

Lezing Heleen Bernard
Op woensdag 24 januari is er in Westerhaar een lezing met Heleen Bénard, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover zij spreekt is: Profetische Vreugde. De bijeenkomst vindt plaats in het Hervormd Centrum, Hoofdweg 166 in Westerhaar. De aanvang is om 19.45 uur, toegang is gratis. U bent van harte welkom!

Profetische vreugde
Heleen Bénard: “Er gaat geen dag voorbij zonder nieuws over oorlog, geweld, ongerechtigheid. Maar er is ook hoop dat de duisternis plaats maakt voor licht. Een vonk die vuur ontsteekt dat ons kan verwarmen. Het is een prachtig geschenk van boven. In het Joodse geloof wordt dat geschenk gesymboliseerd door de sabbatskaars, die stralend licht geeft in je huis waar dan geen duisternis meer is. Wij als vrouwen zijn nodig om in deze verwarrende wereld dat licht toe te laten en gaan inzien dat Gods altijddurende inzettingen meer dan waard zijn.”

Graag hopen wij u op deze bijeenkomst te ontmoeten.
Neemt u ook uw vrienden en kennissen mee? Iedereen is van harte welkom!

Concert in de Pniëlkerk
Muziekvereniging De Eendracht en Gospelkoor Onderweg geven op zondag 28 januari een concert in de Pniëlkerk in Almelo.
Onder het thema “January Sounds” brengen de groepen een afwisselend programma. Het Groot Orkest van De Eendracht speelt moderne orkestwerken, zoals Fate of the Gods en muziek van Game of Thrones en Coldplay.
Gospelkoor Onderweg zingt Nederlandse Gospel, black-gospel en Praise en worship songs zoals: You are my friend en Ken je mij van Trijntje Oosterhuis.
De groepen brengen ook samen een aantal nummers ten gehore, waaronder Window of Hope.
Het concert begint om 15.00 uur. Vanaf 14.30 gaan de deuren open.

Kidzzcorner
Thema: Jezus volgen (Marcus 2: 13-17)
Wat is belangrijker: leren of spelen? Computeren of iemand helpen? Uitslapen of naar de kerk gaan?

Levi zit bij zijn tolhuis, als Jezus langskomt. Tollenaars zijn vaak rijk, omdat ze de belasting innen voor de Romeinen en nog wat extra voor
zichzelf.
Jezus vraagt Levi Hem te volgen, om te gaan leven zoals God vraagt. Zou Levi zijn geld op willen geven voor een onzeker leven met Jezus?
Ja, want hij begrijpt dat Jezus hem iets kan geven dat hem niet armer, maar rijker maakt: een leven volgens Gods bedoelingen. Levi nodigt
Jezus en zijn leerlingen zelfs uit om te komen eten. De joodse leiders, de Farizeeën, vinden dat vreemd. Tollenaars vroegen te veel belasting aan de mensen en werden er zelf rijk van.
Een nette man als Jezus bemoeit zich toch niet met tollenaars? Jezus legt uit dat Hij juist mensen die het verkeerd doen, wil helpen. Hij wil iedereen Gods liefde geven.

Extra Bijbelgedeelte: 1 Korintiërs 1:4-8
(Paulus maakt duidelijk dat Christus ons in elk opzicht rijk maakt. Hij noemt dan de genade, de gaven van Gods
Geest en Gods trouw, Al die dingen zijn niet met geld te kopen; ze zijn onbetaalbare cadeaus uit de hemel)
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.