PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 19 november 2017 Zondagsbrief 19 november 2017
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Borsje uit Katwijk aan Zee
Ouderling van dienst: Rene Klein Baltink en vanavond: Aart Ek
Organist: Rene Schipper en vanavond: Rene Schipper
Koster: Henk de Roo en vanavond: Henk de Roo
Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: Ds. Heusinkveld uit Daarle

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Bierma uit Nijverdal

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconale ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annemarie, Risanne, Astrid en Jessica
Oppasdienst: Stefi en Rens

Koffieschenken volgende week: Fam. Haakmeester en Mevr. M. Stegeman
Meeleven
Zr. Eppink is weer thuisgekomen. Zr. Zwinselman moest na een val opgenomen worden in het ziekenhuis. We leven met broeder Zwinselman, Erika v.d. Vis en broeder Janssen. We denken ook aan Lykele en Jannie de Leeuw. Jannie ondergaat binnenkort nog een behandeling vanwege nierstenen.

50 jaar getrouwd
Broeder en zuster Hansen- van de Streek hopen op 22 november 50 jaar getrouwd te zijn. Van harte gelukgewenst met dit jubileum. We zijn met de familie Hansen dankbaar voor wat de HERE geschonken heeft aan liefde en trouw door de jaren heen. Een fijne dag toegewenst en Gods zegen voor de tijd die komt.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op zondag 26 november gedenken we de broeders en zusters van wie we in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Familieleden van degenen die zijn overleden worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Focus FOCUS-team
In januari hopen we te starten met het FOCUS-traject. Een project van twee jaren waarin we werken aan de verbinding van ons geloof met het alledaagse leven.
Er is een FOCUS-team voor Almelo samengesteld vanuit de kerkenraad, de evangelisatiecie., de diaconie en de Gemeente groei groepen.
De leden daarvan zijn:
Piet Battjes (contact diaconie); Catherinus Elsinga (trajectbegeleider); Louise Hemstede (ev.cie. en bestellen materialen); Albert Jansen (kerkenraad en GGG); Dinant Kramer (ev.cie.); Henk Oosterveld (indeling groepen).

Meer informatie vindt u op de site. http://www.pga-deontmoeting.nl/focus Komende maandag komen de kringleiders van de Gemeente Groei Groepen bij elkaar ter voorbereiding op het focus-traject.

Balfour-verklaring
Op 2 november 1917 schreef minister Arthur Balfour van Groot-Brittannië een brief aan de leider van de Joodse gemeenschap met als strekking dat de Britse regering Palestina belooft als nationaal huis voor het Joodse volk. “De regering zal alles in het werk stellen om de verwezenlijking van dit doel te faciliteren, met dien verstande dat er niets zal worden gedaan dat de burgerlijke en religieuze rechten kan schaden van bestaande niet-joodse gemeenschappen in Palestina”.
De directe aanleiding voor de Balfour-verklaring was de Jodenvervolging in Rusland (pogroms) die zorgde voor grote stromen vluchtelingen naar Palestina, Amerika en Engeland. Het aantal Joodse vluchtelingen in Engeland was in 1914 opgelopen tot 200.000. Theodor Herzl gaf de Britse regering aan een Joodse staat als enige oplossing te zien voor zowel de Joden als de Britten zelf die het bestuur over dat gebied hadden.
Groot-Brittannië krijgt op 24 juli 1922 namens de Volkenbond (voorloper van de VN) de opdracht om een politieke structuur te creëren ten behoeve van het Joodse volk. De Volkenbond benadrukt de historische connectie van de Joden met het gebied Palestina met een beroep op de Bijbelse oorsprong. Het Britse bestuur over Palestina is overigens geen succes. De Britten komen verregaand tegemoet aan de Arabische weerstand tegen de stichting van een Joodse staat. Ze beperken de Joodse immigratie, niet alleen voor de tweede wereldoorlog, maar zelfs daarna. In juli 1947 voorkwam de
Britse marine dat een boot (de Exodus) met 4500 vluchtelingen in Palestina aanlandde. Het schip voer
terug naar Duitsland. De verontwaardiging wereldwijd was groot.
Engeland zag geen andere uitweg dan het mandaat over Palestina terug te geven aan de opvolger van de Volkenbond, de Verenigde Naties. De afspraken die door de Volkenbond waren gemaakt bleven hun rechtsgeldigheid behouden binnen de nieuwe VN organisatie, nu onder artikel 80. Ook de Balfour Declaratie viel onder dit artikel.
Op 29 november 1947 nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan die Palestina verdeelde in een Joodse en een Arabische staat. De Joden aanvaardden het plan, ook al kregen ze nu nog maar een fractie van het hun oorspronkelijk toegewezen gebied, zoals dat in de Balfour Declaratie
van 1917 was bedoeld.
Op 14 mei 1948 verlieten de Britten Palestina, gedesillusioneerd. Op diezelfde dag, vrijdagmiddag, vlak voor de sabbat begon, werd de Joodse Staat Israël door Ben Goerion uitgeroepen. In zijn openingsspeech zei hij vrede met de Arabieren na te streven. (Izaäc Sevensma, FD 2/11/2017)

Een wonderlijke geschiedenis waarin ondanks alle strijd en nood Gods leiding te herkennen is. Ons gebed is dat er vrede mag komen voor Gods volk en Jeruzalem door de Jezus Christus, onze Heer. De situatie in het Midden Oosten blijft erg spannend en onrustig. Velen lijden onder vreselijk oorlogsgeweld, ook medechristenen. Ook hen gedenken we in ons gebed.

Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconale ondersteuningen. Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering door bijvoorbeeld een renteloze lening. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geeft wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Oppas
Het kinderoppas team is op zoek naar nieuwe mensen. Er zijn helaas wat mensen afgevallen waardoor er nieuwe mensen nodig zijn. Als je mee wil doen dan gaat dat om ongeveer 10 zondagen in het jaar. Graag opgave bij Jan Veninga ( / 0546-455327).

Oud Papier
Houdt u rekening met de inzameling van het oud papier voor het Pastoraatsfonds?
De container staat de 4e zaterdag van maand dus 25 november! Weer aan de Bornerbroeksestraat 455 u kunt daar van 09.00 tot 12.00 terecht en tevens is er koffie en de mogelijkheid om harde worsten te kopen.

Kopij
Wilt u de kopij voor de zondagsbrief van DV zondag 26 november aanleveren vóór woensdag 22 november 17.00 uur! Hartelijk dank

Biecht en ziekenzalving in Hervormd Westerhaar
Woensdagavond 29 november wordt er in het Hervormd Centrum, Hoofdweg 166 (Westerhaar), een thema-avond gehouden voor alle belangstellenden, binnen en buiten de kerk(en). Deze avond begint 20.00 uur (vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar). Ds. Johan Woudenberg, die jaarlijks een onderbelicht thema aan de orde stelt, gaat het met ons hebben over de pastorale waarde van de biecht en de ziekenzalving.
Na een inleiding over dit bijbels dubbel-thema (Jakobus 5) is er gelegenheid persoonlijk op dit belangwekkend onderwerp te reageren. Welkom!

Lichtjestocht (3)
Terwijl de inzameling van de potjes langzamerhand op gang begint te komen vragen we nog even uw en jouw aandacht voor de organisatie van de tocht. Want voor het welslagen van dit grootste missionaire evenement van Almelo is de medewerking van veel acteurs, actrices, figuranten, zangers en zangeressen onmisbaar. Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je meer informatie, neem dan snel contact op met Louise Hemstede. Verder zoeken we ook nog enthousiaste mensen, handig of wat minder handig, voor allerlei hand en spandiensten op allerlei gebied (technisch, catering, opbouwwerk, enzovoort). Geef je dus op! -wordt vervolgd-

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, voor de zieken in de gemeente, voor ons land en de wereld om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden. Als er iemand is die gebed voor mensen of voor andere zaken hebben voor de bidstond, kunnen dat doorgeven aan: Theo Ettema. of Tel. 0546 826727.

“Hands on voor een (t)Huis” - Diaconaal project i.s.m. Stichting Help Oost-Europa
Een tussenstand – de afgelopen weken hebben we opnieuw de nodige giften mogen ontvangen. De teller staat op het mooie bedrag van € 3.500,-
De bouw van het huis vordert gestaag. Het laatste bericht is dat de elektriciteit inmiddels is aangelegd. En het mooie bericht kwam dat een gemeentelid van de kerk in Oradea een gift in handen heeft gedrukt van onze contactpersoon: “voor de bouw van het huis”. Achteraf bleek dit maar liefst een bedrag van € 2.000,- te zijn. Zowel in Roemenië als in Almelo voelen we ons dan ook enorm gezegend in de acties die we doen voor de fam. Ardelean.
Helpt u, help jij ook mee? In gebed en met financiën? Dit laatste kan eenvoudig via bankrekeningnummer NL 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo, o.v.v. projectnr. 84266 (bouwen huis). Bij vragen over het project kunt u altijd Dinant Pas benaderen via

Zegeltjes sparen Plusmarkt.
T/m 27 januari is het weer mogelijk om bij de Plusmarkt zegeltjes te sparen voor een boodschappenpakket.
Wanneer u er zelf geen gebruik van maakt, doneer ze dan in de kerk voor de boodschappenmand.
Achter in de kerk staat een doosje waarin we ze verzamelen.
Alvast van harte bedankt, de diakenen.

Kidzzcorner
Thema: Beelddrager van God
Belangrijke mensen: een koning of een president. Op een plaatje zie je hoe belangrijk ze zijn. Hun kleren zijn echt koninklijk. Zouden jullie er zo willen uitzien? Zou je koning of koningin willen zijn? Dan ben je wel belangrijk.
Er staan foto’s in de krant en jouw hoofd staat op de geldstukken.
Iedere keer dat we geld in ons handen hebben, denken we eraan dat wij Nederlanders zijn, inwoners van het land van koning Willem Alexander.
Maar is hij de belangrijkste in ons leven? Moeten we lijken op hem?

Jezus zegt: in Israël is de keizer van Rome het belangrijkste. Zijn hoofd staat op het geld. Maar er is iemand nog belangrijker. Dat is de Here God.
Wie van God houdt zegt dat hij wil lijken op Jezus. Op iemand die belangrijker is dan iedere koning. Op Jezus moeten we lijken in ons doen en laten.

Extra Bijbelgedeelte: Genesis 1: 26-30
God heeft de mens geschapen als zijn evenbeeld.
Ze mogen en moeten Gods vertegenwoordigers op de aarde zijn.
Uit: Vertel het Maar
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting”
een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.