PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 18 Maart 2018 Zondagsbrief 18 Maart 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer en vanavond: Aart Kroeskamp
Organist: Rene Schipper en vanavond: Rene Schipper
Koster: Marco Haakmeester en vanavond: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: ds. De Jong uit Vriezenveen
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Visser uit Uelsen
Om 19.00 uur: Gospelkoor Onderweg project “Het is volbracht”

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA zie onder
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annet en Niels
Oppasdienst: Annet en Esther
Koffieschenken volgende week: fam. Oosterveld
 

In memoriam
Op vrijdag 2 maart is van ons heengegaan zuster Hendrika Euphemia (Riek) Zwinselman-Holterman op de leeftijd van
76 jaar.
Riek Zwinselman is geboren in Zenderen en daar ging ze ook naar de lagere school. Ze hoorde er de verhalen uit de Bijbel en leerde liederen zingen die een heel leven met haar meegingen, zoals ‘Vaste rots van mijn behoud’. Na de huishoudschool werkte ze onder andere bij de familie ter Weeme en de familie Kerkhoven. In de zomer van 1965 trouwde ze na verschillende jaren van verkering. Al met al mochten broeder en zuster Zwinselman bijna zestig jaar met elkaar optrekken. Een lange periode van verbondenheid, van liefde en zorg voor elkaar. In tijden van verwondering en blijdschap en ook in perioden van zorgen, ziekten en moeiten. Er is veel om dankbaar op terug te zien.
Zorgzaamheid was kenmerkend voor Riek Zwinselman. En ze hield erg van de natuur, het bezig zijn in de tuin. Tot op het laatst probeerde ze nog actief te blijven, al was het vanuit de rolstoel. Jarenlang ging ze samen met Rietje Smit naar het Nieuwland naar de kerk. Zo voedde ze het vertrouwen op de Goede Herder. De afgelopen jaren heeft ze vele maanden achtereen in het ziekenhuis gelegen. De begrafenis vond plaats op maandag 12 maart. We hebben tijdens de dienst stil gestaan bij Psalm 23. De HERE is mijn Herder. We leven mee met broeder Zwinselman, de kinderen en de kleinkinderen.

Meeleven
Broeder Ribberink zal op 19 maart een behandeling ondergaan in het ziekenhuis. We leven ook mee met Natasja Smith die verblijft in De Hoop in Dordrecht en de zieken thuis.

Vanmiddag LINKT-bijeenkomst
Het stadspastoraat van LINKT is iedere dinsdagmorgen aan de Touwbaan 58 van 10.00 – 12.00 uur. Ik hoop daar ook regelmatig beschikbaar te zijn voor het pastoraat. Vanmiddag is er weer een LINKT-bijeenkomst vanaf 13.30 uur, Touwbaan 58. Een mooie link met de verkiezingen is: ‘keuzes maken’. God roept dikwijls zijn volk op om een keuze te maken. Hoe vertaal je dat naar onze praktijk?

De stille week
Volgende week zondag begint de ‘stille week’. Van maandag 26 maart tot en met vrijdag 30 maart is er ’s avonds een bijeenkomst waarin we stil staan bij het lijden en sterven van onze Heer. In de dienst van vrijdag 30 maart hopen we tevens het Heilig avondmaal te vieren. De bijeenkomsten duren ongeveer een half uur. De lezingen zijn dit jaar uit het evangelie van Johannes. Naast ds. Elsinga zullen Aart Kroeskamp en Albert Jansen een bijeenkomst leiden en de overdenking verzorgen.
Vorige jaren werden er boekjes gedrukt met de liturgieën van de verschillende avonden. Dit jaar vindt u de liturgieën in de zondagsbrief. (Deze week of de volgende week). We zingen vooral liederen uit de gangbare bundels; die kunt u van huis meenemen. Er liggen ook een aantal bundels in de kerk. De liederen worden dus niet afgedrukt. Op vrijdagavond maken we gebruik van de beamer.

Het tweede blok FOCUS
Titel van het tweede blok is ‘dichtbij Jezus leven’. In de toelichting daarop staat:
“Veel mensen spreken vooral over Jezus Christus in de voltooid verleden tijd. In het licht van Pasen mogen wij steeds meer leren denken en spreken over Jezus in de tegenwoordige tijd: Hij is bij ons. “Wat betekent het dag in dag uit te leven met Jezus en te luisteren naar Zijn stem?”
Binnenkort hopen we het materiaal te ontvangen. De verspreiding loopt via Henk Oosterveld. Wie het niet via de FOCUS-groepen krijgt, kan het bij Henk bestellen. (Mastenbroeksweg 2, T. 814971; E-mail:

Samen naar de FOCUS avond in Amersfoort
Op 24 April van dit jaar is er in Vathorst in Amersfoort ’s avonds een FOCUS-avond voor gemeenten die deelnemen aan het FOCUS-traject. Nadere informatie komt in de zondagsbrief. Op deze avond staan het gebed en de ontmoeting van gemeenten met elkaar op het programma. We moedigen u/jou aan om aan deze avond deel te nemen. Je kunt je opgeven bij Henk Oosterveld.

Catherinus Elsinga

40-dagentijdcollecte KiA, tegen kinderarbeid in India.
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeid vrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit. Met deze collecte steunt u het wereld diaconale werk van Kerk in Actie, maar ook binnenlandse doelen zoals SchuldHulpMaatje. Van harte aanbevolen!

Excuses
Fouten in looplijsten kerkbalans.
Een aantal lopers van kerkbalans heeft te maken gehad looplijsten waarin soms onjuiste adressen stonden. Door een misverstand zijn sommige van de correct aangeleverde lijsten van het kerkelijk bureau vervangen door oude looplijsten van een aantal jaren geleden. Dat is natuurlijk heel vervelend en daarom ook excuses aan iedereen die hier mee te maken heeft gehad.

Oud Papier
Volgende week zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur kunt u weer terecht aan de Bornerbroeksestraat 455 om uw oud papier in te leveren. De opbrengst is bestemd voor het pastoraatfonds. Wilt u meehelpen om de container te vullen?
Aanmelden bij Henk Podt.

Diaconie zoekt collectanten.
Zoals u wel zult weten zijn de diakenen tijdens de kerkdiensten verantwoordelijk voor het collecteren van uw gaven. Dit doen we niet alleen tijdens de kerkdiensten in de Ontmoeting maar ook bij toerbeurt tijdens de kerkdiensten in het ZGT en Eugeria.

Het aantal inzetbare diakenen is op dit kleiner dan gewenst. Dit betekent dat u niet iedere zondagmorgen tijdens de dienst twee diakenen bij de kerkenraadvertegenwoordiging zult zien. Om de druk op de overige diakenen niet te groot te maken zoeken we tevens ondersteuning in de vorm van enkele collectanten. Deze gemeenteleden gaan bij toerbeurt tijdens de zondagochtend kerkdienst in de Ontmoeting samen met de dienstdoende diakenen de collecte van uw gaven houden.

Mocht u zich geroepen voelen om mee te helpen bij het collecteren kunt u zich opgeven bij de dienstdoende diaken of ondergetekende.
Piet Battjes

Optreden Onderweg
DV-zondagavond 25 maart om 19.00 uur is er een bijzonder optreden van het koor Onderweg onder leiding van Andre Bijleveld.
Het koor zingt het project “het is volbracht”, een muzikale reis over het lijden, sterven en de opstandig van de Here Jezus

Orden van dienst voor de stille week
In de stillen week is er geen liturgie, we maken gebruik van de bundel Hemelhoog en het liedboek. Onderstaand de orden van dienst voor deze week, u treft ze aan op de laatste pagina van deze zondagsbrief.

Oefeningen naar aanleiding van de seniorenmiddag.
Zoals beloofd hier de dagelijkse oefeningen:
Alle oefeningen langzaam uitvoeren.
1 Hoofd voorover/achterover kantelen 20x
2 Hoofd links/rechts kantelen 20x
3 Schouders voorover draaien 20x
4 Schouders achterover draaien20x
5 Schouders om en om voorover draaien 20x
6 Schouders om en om achterover draaien 20x
7 Arm zwaaien voorover recht (langs het oor) 20x
8 Arm zwaaien achterover recht 20x
9 Arm zwaaien kruislinks voorover 20x
10 Arm zwaaien kruislinks achterover 20x
11 Buik - Armen in de zij 10x links en rechts wegduwen.
12 Buikdraaien - Armen in de zij links en rechts 10x .

Bij krachtinspanning uitademen!!!!! Erg belangrijk!!!!!!
Tijdsduur ongeveer 15 minuten.
Succes!!!
Buurtsportcoach
Ilke van Schooten

Bedankt
Namens de Voedselbank Almelo wil ik langs deze weg allen hartelijke bedanken voor de vele voedselproducten die zij schonken. De producten zijn afgelopen zondag tijdens de “Kliederkerk” door de kinderen, in spelvorm verpakt, aan ons gegeven. Het thema van deze dienst was Genoeg om uit te delen . Dat is ruimhartig in de praktijk gebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Dik van de Vis

Kidzzcorner

Paasproject 2018: 'De nieuwe schepping'.

Voor in de kerk staat de projectplaat. Op de projectplaat zien we een deel van de wereld verbeeld. Daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. We trekken vergelijkingen met dingen die we in de schepping (de wereld) zien en de dingen die tot stand komen door wat Jezus zegt en doet. Elke zondag tot aan eerste paasdag wordt er na afloop van de kindernevendienst een label met het betreffende voorwerp en een om te onthouden tekst opgehangen.

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst bij de projectplaat te gaan kijken.

Zondag 18 maart: Johannes 12:20-33 Projectthema: Geven brengt leven
De nieuwe schepping- sterven en nieuw leven


THEMA: Als een graankorrel
INZOOMEN OP DE: ZONNEBLOEM EN DE MENSFIGUREN
De zonnebloem geeft zijn zaden voor nieuw leven. De zaden worden uit de bloem gehaald en komen los van het leven. Eenmaal in de grond gestopt, groeien ze uit de donkere aarde en richten zich, om te kunnen bloeien, naar het licht! De mensfiguren rondom de zonnebloem zijn een beeld van de kracht van Jezus’ leven en sterven, velen worden gered.

UITLEG ZAKJE ZAAD:
Ik heb hier een zakje zaad. Als ik de zaadjes in het zakje laat en er niets mee doe komt er niets nieuws. De zaadjes blijven zoals ze zijn, je hebt er verder niets aan. Pas als het zaad in de aarde gestopt wordt zal het opbrengst geven. Het zaad lijkt dood te gaan in de grond, maar het komt juist tot leven door de aarde, de zon, het water en het licht. Zo is het ook met Jezus, door zijn sterven komt er nieuw leven. Wat er met Hem gebeurt is heel verdrietig, maar wat een geschenk geeft God ons hiermee. Zijn sterven brengt ons leven voor altijd!

OM TE ONTHOUDEN:
Hoe moeilijk ook, Jezus sterven brengt ons nieuw leven en toekomst!

Uit: Vertel het Maar
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.