PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 14 januari 2018 Zondagsbrief 14 januari 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Lammers uit Beekbergen
Ouderling van dienst: Erna Veninga en vanavond: Albert Jansen
Organist: Jan Willem Timmerman en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo en vanavond: Ben Hemstede
Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: Drs. Weeda uit Deventer

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga (Avondmaal)
Om 19.00 uur: ds. Wiekenraad uit Uelsen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: vakantie bijzondere doelgroepen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Lisette en Astrid
Oppasdienst: Jessica en Esther

Koffieschenken volgende week: fam. Van de Vis
Overlijden
Op 11 januari is van ons heengegaan zuster Albertha Aaltina Wesselink-Hilbink. Zij bereikte de leeftijd van 79 jaar. De dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan begrafenis zal plaats vinden D.V. aanstaande woensdag om 13.30 uur in ons kerkgebouw.

Meeleven
Zr. Mensink is weer thuis uit het ziekenhuis, maar nog erg vermoeid. Broeder de Rhoo is voor revalidatie in Eugeria. Broeder Zwinselman heeft een operatie ondergaan herstelt thuis in afwachting van verdere behandeling. Zuster Zwinselman wordt verzorgd op de afdeling van het Meulenbelt in het ZGT. We leven mee met de familie de Leeuw en met broeder Janssen. We denken ook aan de andere zieken thuis.

Zegeningen delen
In de Bijbel staat: “Bedenk dit: Wie karig zaait, zal karig oogsten; wie in zegeningen (overvloedig) zaait, zal in zegeningen (overvloedig) oogsten”. De financiële gift kan dus het karakter van een zegen hebben. Als dat gebeurt deel je iets goeds; er komt iets van de HERE God in mee! Er is ook een belofte aan verbonden. Als je zegen deelt, wórd je zelf van Godswege gezegend.
Je gift krijgt het karakter van een zegen doordat je van harte geeft, met liefde voor God en zijn gemeente. God heeft de blijmoedige gever lief! De actie kerkbalans vormt een gelegenheid om te zegenen met je geld. Wilt u om een overvloedige liefde, een rijke zegen en een goede actie kerkbalans?
De komende weken gaan weer heel wat gemeenteleden op pad om de enveloppen bij u aan te bieden. Met informatie over de extra financiële inspanning die dit jaar nodig is. Én ook een nieuwe folder met een overzicht van de activiteiten. U kunt degenen die rondgaan helpen door het bedrag tijdig in te vullen en de envelop klaar te leggen.

Beheer van de site
Acht jaar lang is onze site beheerd door Cris Koster. Trouw, zorgvuldig en deskundig. Hoewel hij niet bij onze wijkgemeente hoort heeft hij toch heel wat uurtjes aan dit belangrijke werk besteed. Veel mensen vinden de weg tot onze gemeente via de site! En gemeenteleden vinden er allerlei informatie en actuele gegevens op.
Inmiddels is er een opvolger voor Cris gevonden in de persoon van Reijer Copier. Hij is als ICT-er ook uitermate deskundig. We zijn er erg blij mee dat hij de taak van Cris overneemt! Het adres blijft

Een bericht van ds. Borst
Medio 2018 hopen we voor een periode van 4 jaar naar China te gaan om daar te wonen en werken. Hans wordt daar hoogleraar theologie aan een universiteit in Hong Kong, het Lutheran Theological Seminary (zie http://lts.edu/2013/entries.php ). Een mooie gelegenheid voor hem om zijn kennis & kunde te delen, zeker nu hij in Nederland bijna is 'uitgewerkt'.
Nettie gaat aan de slag als universitair docent om colleges psychologie op te zetten. Tevens hoopt ze te gaan werken als behandelend psycholoog in een counselingscentrum behorend bij de universiteit, wat recent is geopend.

De universiteit leidt studenten op tot predikant of theologisch docent en momenteel zijn er zo’n 300 studenten. Zij komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Filippijnen en Indonesië. Vaak betreffen dit zogenoemde ‘eerste generatie christenen’. Een taak voor ons is ook om de kerken in die landen te bezoeken en tevens te zien en te communiceren wat wij in Nederland kunnen leren van die jonge, bloeiende en snelgroeiende gemeenten.
We ervaren dit vooral als een voorrecht en een prachtige uitdaging waar we naar uitzien! Zeker betekent het ook afscheid nemen & loslaten, iets wat de keerzijde is van onze onderneming. We hopen echter in Sleen onze thuisbasis te houden voor jaarlijks verlof en voorafgaand aan vertrek vanuit de pastorie te kunnen verhuizen naar onze (nog te bouwen) nieuwe woning.

We zijn dankbaar voor het feit dat ds. Borst in Almelo verscheidene keren voorging. En we hopen dat de familie Borst Gods zegen zal ondervinden bij hun werk in China.

IZB-conferentie
Volgende week donderdag en vrijdag is er een IZB-conferentie waaraan ik deel hoop te nemen. Een paar dagen er tussenuit om te leren van collega’s.

Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, vakanties bijzondere doelgroepen
Het doel van deze collecte houdt verband met het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel- week in dit huis. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef daarom wat u kunt!

“Hands on voor een (t)Huis” - Diaconaal project i.s.m. Stichting Help Oost Europa
Een tussenstand – rond de kerstdagen konden we berichten dat de tussenstand de € 5.000,- grens is gepasseerd. Inmiddels is het nieuwe jaar gestart en tijd voor een nieuwe update. U bent blijven geven, waarvoor onze hartelijke dank. Het is en blijft bijzonder om te zien en te mogen ervaren hoe het project bij u allen leeft. De stand per de 8e januari is welgeteld €5.388,57. Wat een mooi resultaat.

Vanuit Roemenië is op dit moment even weinig nieuws te melden. Ook daar hebben de kerstdagen en viering van oud en nieuw gezorgd voor een rustmoment in het werk. En is er aandacht voor elkaar in familieverband.

Blijft u, blijf jij helpen? Dit helpen kan met gebed en met financiën.
Dit laatste kan eenvoudig via bankrekeningnummer 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo, o.v.v.
projectnr. 84266 (bouwen huis). Bij vragen over het project kunt u altijd Dinant Pas benaderen via

Deurdienst
Een aantal van de vaste medewerkers van de deurdienst heeft te kennen gegeven daarmee te gaan stoppen. Voor een goede organisatie zijn we daarom op zoek naar een aantal nieuwe mensen (jong of oud) om af en toe bij aanvang van de kerkdienst als gastvrouw of gastheer te fungeren. Interesse? Meld je even aan bij Dinant Kramer

Oud papier
Zaterdag 27 januari staat de container weer van 09.00 tot 12.00 uur aan de Bornerbroeksestraat. U kunt Dan uw oud papier weer komen brengen. Wilt u een keer meehelpen bij de container? Graag. U kunt zich opgeven bij Henk Podt.

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, voor de zieken in de gemeente, voor ons land en de wereld om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden. Als er iemand is die gebed voor mensen of voor andere zaken hebben voor de bidstond, kunnen dat doorgeven aan: Theo Ettema. of Tel. 0546 826727.

Samen bidden voor recht in de wereld
Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dag thema wat nauw verband houdt met Recht door zee. Een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (21-28 januari 2018). De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

Gebedsbijeenkomsten Week van Gebed in 2018 in Almelo
Zondag 21 jan. : 20.00 uur De Ontmoeting : Hoornbladstraat 29A
Maandag 22 jan. : 19.30 uur De Banier : Hofkampstraat 169
Dinsdag 23 Jan. : 19.30 uur Chr. Ger. Kerk : Hofkampstraat 37-41
Woensdag 24 Jan. : 19.30 uur Levensbron : Apollolaan 1
Donderdag 25 Jan. : 19.30 uur De Bron : Adriaen Brouwerstr. 2
Vrijdag 26 jan. : 19.30 uur De Ontmoeting : Hoornbladstraat 29A
Zaterdag 27 jan. : 19.30 uur Zevende-Dags Adventisten : Oude Deldensestraat 2
Zondag 28 jan. : 19.30 uur Ger. Kerk Vrijgemaakt : Bellavistastraat 26

Verantwoording van de giften van het 4e kwartaal 2017 aan Stichting de Ontmoeting:
  Oktober     November       December    
02.10 1000,00   01.11      6,50   09.12 1000,00  
03.10   250,00   03.11   200,00   15.12   100,00  
04.10      6,50   03.11 1000,00   22.12   250,00  
16.10     20,00   10.11   125,00   25.12   250,00  
30.10     30,00   Incasso’s     50,00   27.12      6,50  
            50,00   27.12   250,00  
            50,00   28.12     30,00  
            50,00        
            25,00        
            25,00        
            10,00        
            25,00        
      14.11     50,00        
      15.11     20,00        
      26.11     10,00        
      28.11     30,00        
      29.11      6,50        
      30.11     17,50        
Totalen 1306,50     1750,50     1886,50  
TOTAAL 4e kwart. 2017   4943,50        

Alle gevers HEEL HARTELIJK DANK. Nel Oosterhuis, penningsmeester.
Ook graag uw aandacht voor het stukje onder aan deze zondagsbrief met een uitnodiging

Kidzzcorner
Thema: Samen-werken (Marcus 1: 32-39)

Soms moet je op school alleen en stil werken. Een taal- of rekentoets krijg je om te kijken of jij het begrijpt. Soms mag je ook als team werken. Je kunt elkaar helpen en met elkaar overleggen. En heel vaak kom je er samen wel uit hoe het moet.

Het werk van Jezus is niet makkelijk. De hele dag door moet Hij mensen vertellen over God en zijn Koninkrijk. Jezus heeft het druk. Hij vertelt het goede nieuws, dat God de wereld gaat redden door Hem. Dat dat echt waar is, bewijst Jezus door zieke mensen beter te maken. Vanaf het moment dat de zon opgaat en het licht wordt, totdat de zon ondergaat, zijn er mensen die Jezus om hulp vragen. Steeds ook komen er zieke mensen naar Hem toe om hulp. Jezus moet steeds maar praten en helpen.
Dat houdt Hij alleen maar vol, als Hij met iemand kan overleggen. Even rust. Daarom bidt Jezus, terwijl het nog nacht is, tot zijn Vader. Hij dankt God voor alles dat Hij de mensen geeft en bidt om kracht om het vol te houden. Ook vraagt Hij zijn Vader om raad: hoe moet Ik het doen? Jezus is op aarde en zijn Vader is in de hemel, toch werken ze samen om het goede nieuws te brengen.

Extra Bijbelgedeelte: Psalm 25:1-6
(David vertrouwt op God en vraagt Hem daarom hem de weg te wijzen. God is immers, liefde, Hij verlost vergeeft. Dan kun je verder.)
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.