PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 10 december 2017 Zondagsbrief 10 december 2017
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Aart Kroeskamp en vanavond: Albert Jansen
Organist: Jan Willem Timmerman en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Ben Hemstede en vanavond: Ben Hemstede
Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst waarin voor gaat: ds, v.d. Neut

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Visser uit Rijssen
Om 19.00 uur: ds. Kranen uit Vriezenveen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Pastoraat protestantse kerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Lisette, Risanne, Niels en Jakko
Oppasdienst: Tiny & Aart Willem

Koffieschenken volgende week: Fam. Kramer en mevr. Bolkestein
Meeleven
Van de zieken noemen we broeder Oosterhof die verblijft in de Koppel. We denken aan broeder en zuster Zwinselman. Zr. Schooten is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We leven ook mee met Erika v.d. Vis en broeder Janssen. Jannie de Leeuw onderging een behandeling vanwege nierstenen die gelukkig goed is verlopen.

In memoriam Gerrit Reinders
Op vrijdag 1 december is broeder Gerrit Reinders in alle rust heengegaan. 96 jaar mocht hij in ons midden zijn. Een vader die hard werkte, zich met hart en ziel inzette voor zijn bedrijf maar ook zeer betrokken was bij zijn gezin. Er was tijd om met vrouw en kinderen op vakantie te gaan, naar Italië en met de auto. Dat was toen heel wat! Als vader was hij rechtuit en duidelijk, maar rechtvaardig.
Een rode draad door het leven van Gerrit Reinders was de band met de kerk, gedragen door een vast geloof. Hij was een trouwe kerkganger. En hij zette zich metterdaad in voor de gemeente. Jarenlang is hij kerkvoogd geweest van het Nieuwland – of voor de Hervormde gemeente Almelo. Verschillende van ons weten zich dat nog te herinneren.
Op 26 april 1951 trouwde hij met Antonia Johanna (Tonny) Rijksen samen kregen ze vier kinderen. Met het gezin, en later samen, hebben ze op heel wat adressen in onze stad gewoond. 
Op 14 augustus 2007 overleed zijn vrouw – na zesenvijftig jaar huwelijk. En nog geen week later kreeg hij het bericht van overlijden van zijn zoon Ferdinand. Je zou zeggen, dat is toch bijna niet te dragen. Maar hij aanvaardde het, hoe ingrijpend ook. Dat kon hij vanuit de kracht die hij putte uit zijn geloof in de Heer.
Tijdens de dienst van woord en gebed stonden we stil bij Psalm 84. ‘Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen’.

Overlijden broeder Henk Stegeman
Afgelopen week bereikte ons het bericht dat op 1 december van ons is heengegaan broeder Hendrik (Henk) Stegeman op de leeftijd van 86 jaar. De begrafenis en de uitvaartdienst hebben afgelopen woensdag plaatsgevonden.

Nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad heeft Bonne Oosterhuis benoemd als (wijk)ouderling en Dinant Kramer als ouderling-scriba. Zij worden vandaag bevestigd. Na de dienst kunt u hun de hand drukken en bemoedigen.
Henk Oosterveld heeft afscheid genomen als wijkouderling en hoopt het pastorale werk in het Nijrees (wijk 2) voort te zetten als pastoraal werker.

Open dienst
Zondag 10 december is er ’s avonds een Open Dienst. Het thema van de dienst luidt: “Waar zie jij naar uit?” en de lezing is uit Mattheus 25:1-12. Daarin gaat het over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Zijn we klaar voor de komst van de bruidegom? Is ons leven gericht op de komst van Zijn Koninkrijk? Vanaf 18.30 uur is er koffie of thee!

Kerst-musical
Aanstaande zaterdag wordt door de kinderen van de nevendienst met een aantal gemeente leden een kerst-musical gepresenteerd. De muzikale medewerking wordt door leden van de band verzorgd. Het belooft een fijne en bijzondere samenkomst te worden voor jong en oud. We zien ernaar uit!
Vanaf 15.30 uur bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie/thee en een lekkernij. Om 16.00 uur begint de kerstviering, deze zal tot ongeveer 17.00 uur duren. Daarna is er gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een kop soep en een broodje (tot 18.00 uur). Als u alleen de kerstviering van 16.00 uur tot 17.00 uur wilt bijwonen dan is dit natuurlijk ook mogelijk.

Meedoen met FOCUS
In de afgelopen weken gaven we al regelmatig wat informatie over FOCUS. Een tweejarig project voor de hele gemeente. Met de FOCUS op de Heer getuige zijn midden in het gewone dagelijkse leven.
De start is op zondag 7 januari 2018. Een nieuw jaar, een nieuw project!
We werken er op drie manieren aan:
  • In FOCUS-groepen (vergelijkbaar met de Gemeente Groei Groepen)
  • Tijdens de erediensten
  • We gaan er thuis mee aan de slag
Wie mee wil doen met een FOCUS-groep kan contact opnemen met Henk Oosterveld. Hij zoekt met je naar een geschikte groep. T. 814971;
Je kunt ook thuis – alleen of in gezinsverband – meedoen. Wil je een boekje bestellen, geef het dan door aan Louise Hemstede. T. 642891;
Het FOCUS-traject gaan we in afhankelijkheid van de Here God. Daarom is gebed essentieel. Ben je bereid om regelmatig voor FOCUS te bidden? Dan kun je het – als je wilt – doorgeven aan Albert Jansen.
Catherinus Elsinga

Kerstvoorstelling anno nu
Ook in de Pniëlkerk wordt de voorstelling STAR 3.0 opgevoerd door het koor Power uit Wierden en wel op vrijdagavond 15 December. De voorstelling begint om 19.30 uur. Voorafgaand lopen we om 19.05 uur met een grote verlichte ster, gevolgd door een spoor van lichtjes van het baptistengebouw de Bron bij het Rembrandtveld over de Rembrandtlaan naar de Pniëlkerk. U bent van harte welkom om mee te lopen. Ook kunt u vanaf 18.45 uur een kopje koffiedrinken bij de baptistengemeente, een unieke kans om of even rond te kijken in hun kerk.
Na de wandeling wordt de kerstvoorstelling gegeven in de Pniëlkerk om half acht 's avonds. Met beeld en muziek krijgt u het kerstverhaal te zien en horen, alsof de geboorte van Jezus nu is. Het kerstverhaal wordt op een verrassende en verfrissende manier gebracht. Power zingt o.a. liederen van artiesten, zoals Marco Borsato, Bluf, Guus Meeuwes, Nick & Simon en de Lion King musical, allemaal prachtige liederen die de emoties van het aloude kerstverhaal zullen weergeven.
Na afloop is er een collecte, maar ook gratis chocolademelk en glühwein in de foyer van de Pniëlkerk.
Welkom, loop mee en beleef het samen.

Vanavond is er een Open Dienst. Onze band tesTify (voorheen de naam budo), zal medewerking verlenen aan deze dienst.
Het thema van de dienst luidt: “Waar zie jij naar uit?” en de lezing is uit Mattheus 25:1-12. Daarin gaat het over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Zijn we klaar voor de komst van de bruidegom? Is ons leven gericht op de komst van Zijn Koninkrijk? Er is zowel voor als na de dienst koffie met thee, zodat er ook gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en/of na te praten over de preek.

Collecte
Pastoraat Protestantse Kerk Veel schippers en hun gezin hebben een huis op de wal en zijn in die plaats aangesloten bij een kerkelijke gemeente. Maar er is ook een groot aantal varende echtparen en gezinnen voor wie het schip hun thuis is. Voor hen in het bijzonder zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten. Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bijvragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten reizen soms behoorlijke afstanden voor crisispastoraat. Ze stappen aan boord op een plek waar een autosteiger is en waar hun auto aan boord wordt gehesen. Na een paar uur gaan ze er weer af bij een andere autosteiger. Ondertussen is er tijd voor pastoraal contact. Deze vorm van pastoraat is van groot belang voor schippers en hun gezinnen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bijvoorbeeld luchthavenpastoraat.

Lichtjestocht (6)
De voorbereidingen voor de Lichtjestocht zijn nu echt in volle gang. Afgelopen donderdagavond was de pasavond voor alle acteurs. Als dan de gewaden worden aangetrokken en iedereen staat er in vol ornaat dan merk je echt hoe dichtbij alles komt. Het inzamelen van de potjes nadert nu zijn einde. Vandaag nog en volgende week zondag en dan stoppen we. Nog steeds zijn er veel potjes nodig. Hierbij dus een oproep aan iedereen om komende week een missionaire maaltijd voor te bereiden: d.w.z. met groente uit een potje. Met name de rollen van Jozef, Maria en het kindje zijn nog niet ingevuld. Mocht u mensen weten, die dit jaar mee willen doen, voor meer informatie:
Louise Hemstede, tel. 642891 of meldt u aan via email:

Oud Papier/auto wassen/ lege flessen
Inmiddels beginnen steeds meer mensen de weg te vinden naar de container aan de Bornerbroeksestraat. We hebben de 2e keer meer opgehaald dan de vorige keer, maar nog niet genoeg om het pastoraatsfonds te spekken. Zaterdag 23 december kunt u weer terecht van 09.00-12.00 uur en uw papier af leveren. U kunt dan ook meteen uw auto laten wassen! Deze actie houden we dus gelijktijdig en u weet dus waar u moet zijn.
Het autowassen natuurlijk rekening houdend met de dan geldende weersomstandigheden.
Uiteraard is er ook weer de verkoop van de heerlijke harde worsten.
Nieuw in het assortiment is het inleveren van statiegeldflessen! U kunt uw lege flessen (uiteraard met statiegeld) inleveren en de doppen van alle flessen ook, deze worden dan ingezameld voor een geleidehond, deze actie loopt al langer in de kerk. De opbrengst van de flessen is voor de stichting.

Oliebollen
Zoals u gewend bent worden er aan het eind van het jaar weer heerlijke oliebollen gebakken, de opbrengst is voor de stichting. U kunt ze bestellen via het bestelformulier dat u kunt inleveren bij Mathilda of Henk Podt. We bakken ze weer bruin op de 29e en u kunt ze afhalen tussen 13.00 en 15.00 uur.

Kidzzcorner
Kerstproject 2017: 'Gegrepen door Gods liefde'.
Het kerstproject 2017 staat in het teken van Gods liefde. In het Bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona; hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Ninevé, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Ninevé getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct.
Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Ninevé.
Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Ninevé, te verlossen van de zonde.
De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Toch heeft de geboorte van Gods Zoon weinig waarde, als we niet vooruitkijken naar het moment dat Hij voor onze zonden zal sterven aan het kruis en na drie dagen weer zal opstaan op de Paasmorgen.
Voor in de kerk staat een titelbord. Elke zondag tot aan het einde van dit jaar komt hier een symbool te hangen. Dit symbool is gemaakt van materiaal wat te maken heeft met het leven om en rond de zee omdat de zee in de verhalen over Jona zo belangrijk is.

Zondag 10 december: Jona 2: Gods liefde brengt redding.
Jona vlucht weg van de opdracht van God, per schip over de zee. Dan grijpt God Jona als het ware in de kraag, uit liefde voor hem en uit liefde voor de stad Ninevé. Het schip komt in een zware storm en zal schade oplopen. Dit hout komt in zee.
Het hout wordt doordrenkt van de zee, maar blijft bestaan. Jona wordt overboord gegooid en de zee wordt kalm. Jona wordt op een wonderlijke manier gered uit zee. Hij wordt stilgezet om na te denken. Jona’s leven moet net zo doordrenkt worden met zijn geloof in God als het hout doordrenkt wordt met het zeewater. In de vis belijdt Jona Gods naam, hij vereert niet alleen de Héér, maar moet belijden: “Het is de Héér die redt”.
Het symbool van de vis staat enerzijds voor de vis waarmee Jona werd gered; teken van redding. Maar ook als teken van het uitdragen van je geloof zoals de eerste christenen dat deden met het Icterus-teken (=vis).
Het gebruikte materiaal, het doordrenkte hout uit de zee dat komt als teken van hoop (nieuw leven) en als teken van geloof. De gebruikte mosselen, zijn aan de buitenkant donker, maar aan de binnenzijde licht en glanzend. Jona moet leren dat hij niet alleen volgens de joodse wetten moet leven, maar dat hij de HEER werkelijk moet belijden als zijn God, zijn Redder. Pas dan kan hij en kunnen ook wij God werkelijk zien.
 

Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting”
een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.