PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief

Zondagsbrief

 
Algemene informatie uit de zondagsbrieven is overgenomen op deze webpagina.
 
Redactie:      Nico Kamp
Telefoon:      0546-821210
E-mail:         
 
Sluitingstijd copy: donderdag 17:00 uur

 
Zondagsbrief 15 oktober 2017 Zondagsbrief 15 oktober 2017

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Klein Kranenburg uit Epe
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink en vanavond: Aart Kroeskamp
Organist: Rene Schipper en vanavond: Rene Schipper
Koster: Marco Haakmeester en vanavond: Marco Haakmeester
Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: ds. Woudenberg uit Westerhaar

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Van Wingerden uit Rijssen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kerk in actie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Lisette, Niels en Annet
Oppasdienst: Tiny en Esther

Koffieschenken volgende week: dhr. M. Elsinga, mevr. Elsinga en mevr. De Vries


Meeleven
Van de zieken noemen we Jannie de Leeuw, die een operatie onderging. We denken ook aan haar man Lykele. Verder broeder Heinz Stegeman, Erika v.d. Vis, broeder Zwinselman en broeder Janssen.

Doe mee aan de FocusScan!
De komende tijd wordt er onder begeleiding van de IZB een FocusScan georganiseerd in de gemeente. Dit is een enquête over de missionaire roeping van de gemeente. Deze scan is bedoeld als voorbereiding voor een zogenaamd Focustraject, een gemeente-brede bezinning over missionair zijn.
De Scan wordt gedaan door een online vragenlijst aan zoveel mogelijk gemeenteleden voor te leggen.
Wilt u de vragenlijst invullen? We streven ernaar dat minimaal 100 gemeenteleden meedoen aan de Focusscan. Neem voor inloggegevens contact op met de Scriba.
Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar voor als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst online in te vullen. We willen graag dat zoveel mogelijk gemeenteleden de vragenlijst invullen. Doet u/ doe jij mee?

Aansluitend gemeenteavond 1 november
Op woensdag 1 november wordt er een gemeenteavond gehouden na de dankdienst. Die begint niet om 19.30 uur, maar om 19.00 uur. Ds. Maarten Jan Goedhart komt om uitkomsten van de vragenlijst te presenteren. Aan de hand van enkele stellingen gaan we met elkaar in gesprek over de uitslag. We willen dan ook graag uw verhalen achter de scores horen. Aan het eind van de tweede avond worden zo de missionaire mogelijkheden zichtbaar. De IZB maakt van de vragenlijst en de gemeenteavond een rapport, dat in de kerkenraad wordt besproken.

Vakantie
Deze week hopen wij al vast de ‘herfstvakantie te houden. Voor dringende zaken kunt u terecht bij uw wijkouderling of bij Ben Hemstede, die tijdelijk de functie van scriba vervult.

Kom en zie!
Op zaterdag 28 oktober is er weer een ‘Kom en Zie!’ kinderfeest. Vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur zijn de kinderen welkom aan de Hoornbladstraat 29A. Het thema is dit jaar: ‘Help elkaar’. In de toelichting staat: ‘We willen de kinderen laten weten dat God goed is, dat Hij te vertrouwen is en dat je altijd op Hem kunt rekenen. Zo moet je er zelf ook voor de ander zijn. We laten het de kinderen zien aan de hand van het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan. Een verhaal, zingen, werkjes en pannenkoeken!

De Bijbel-cursus van start
De Bijbelcursus onder leiding van ds. R. Visser is zeer geliefd bij de deelnemers. De eerste keer waren er al 4 deelnemers. Dit jaar wordt de cursus alleen ’s morgens gegeven, iedere tweede en vierde dinsdag van de maand. Tijd: 9.30 uur – 11.30 uur.

Catherinus Elsinga

Collecte
Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Wereldvoedseldag
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen. Geef ruimhartig voor dit mooie project!

Oud papieractie
De Stichting de Ontmoeting heeft de taak op zich genomen te starten met het inzamelen van oud papier. Deze actie zou eerst worden opgezet door de kerkenraad maar is door omstandigheden niet van de grond gekomen.
Op de 4e zaterdag van de maand (nu dus 28 oktober) staat de container op het terrein van Henk Podt aan de Bornerbroeksestraat. U kunt daar van 09.00 tot 12.00 uur uw papier inleveren, bij voorkeur in dozen (dat stapelt beter). Willen diegene die zich destijds hebben opgegeven te willen helpen even contact opnemen met Henk Podt?


Pannenkoeken te bakken voor de KOM EN ZIE
Wie zou er op zaterdag, 28 oktober, pannenkoeken willen bakken?
20 stuks per persoon zou geweldig zijn.
Wilt u de pannenkoeken dan komen afleveren om 12.00 uur in de kerk (warm graag)
Opgeven bij Linie de Vries tel. 06-51134437
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking, namens het KOM EN ZIE team.

Diner
Op vrijdag 17 november is het jaarlijks sponsordiner voor het werk van Wouter en Herma in Brazilië. Dit keer wordt het gehouden in De Ontmoeting. Dat betekent wel, dat er iets minder plaats is, dus het is belangrijk om bijtijds op te geven. We beginnen om 18.30 uur. De kosten zijn €17,50, Kinderen tot 12 jaar €10,00. Informatie en opgeven bij Nel of Bonne Oosterhuis.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: God helpt zijn kinderen (Lucas 18:1-8)

Een weduwe vraagt hulp aan een rechter, omdat ze oneerlijk behandeld wordt door iemand anders. Die rechter moet eerlijk zeggen wie er gelijk heeft.
Maar dat doet hij niet.

De weduwe geeft niet op, maar gaat steeds weer naar hem toe: wees eerlijk en help mij! Na misschien wel honderd keer vragen geeft de rechter haar gelijk, om van het gezeur af te zijn.

Jezus zegt: God lijkt op die rechter. Je mag Hem vragen: Heer, wilt U mij helpen?
Bij alles waarmee je het moeilijk hebt. Iedere dag weer. En God zal helpen, niet om van het gezeur af te zijn, maar omdat Hij van je houdt.
Extra Bijbelgedeelte: Filippenzen 4:4-7
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting”
een gezegende dienst.

 
Zondagsbrief 8 oktober 2017 Zondagsbrief 8 oktober 2017

(Zie lees meer>> rechtsonder)

lees meer »
 
Zondagsbrief 1 oktober 2017 Zondagsbrief 1 oktober 2017

(Zie lees meer>> rechtsonder)

lees meer »
 
Zondagsbrief 24 september 2017 Zondagsbrief 24 september 2017

(Zie lees meer>> rechtsonder)

lees meer »
 
Zondagsbrief 17 september 2017 Zondagsbrief 17 september 2017

(Zie lees meer>> rechtsonder)

lees meer »
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat:  Ben Hemstede
Koster:           Kosters-team
Website:         Cris Koster
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.