PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief

Zondagsbrief

 
Algemene informatie uit de zondagsbrieven is overgenomen op deze webpagina.
 
Redactie:      Nico Kamp
Telefoon:      0546-821210
E-mail:         
 
Sluitingstijd copy: donderdag 17:00 uur

 
Zondagsbrief 25 juni 2017 Zondagsbrief 25 juni 2017

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wiekenraad uit Uelsen
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink en vanavond: Aart Ek
Organist: Jan Willem Timmerman en vanavond: Band
Koster: Henk de Roo en vanavond: Henk de Roo
Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst:

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Lammers uit Beekbergen
Om 19.00 uur: ds. Plette uit Vriezenveen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: vakanties bijzondere doelgroepen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Jeannette, Eelke en Ernst Jan
Oppasdienst: Chantal en Esther

Koffieschenken volgende week: fam. Van de Vis en mevr. Elsinga


Meeleven
We kregen het mooie bericht van Charissa Dijkman dat haar dochtertje Eva weer thuis is en dat het goed met haar gaat. Ineke Steenhuisen is een tijdlang op De Horst (ZGT) geweest, maar hoopt weer thuis te zijn als u dit leest. Broeder K. de Jong onderging een darmoperatie, die goed verliep. We wensen hem innerlijke vrede en herstel toe. Zr. Sasbrink moet nog een operatie ondergaan vanwege de ziekte van Kroon. Gerard van der Leij zal aanstaande dinsdag een hartoperatie ondergaan in Enschedé. We noemen ook zuster Henstra. We vragen de Here om Zijn bescherming en leiding.

Open Dienst: Je geld… en je leven dan? + BUDO!!
Vanavond is er een open dienst over een thema dat altijd weer actueel is: Je geld… en je leven dan? We lezen uit Lucas 16:19-31 de prachtige gelijkenis van de puissant rijke man en de straatarme Lazarus. Wat een tegenstelling! Wat doet de armoede van de arme met het hart van de rijke? Wat doen wij als rijken met onze rijkdom en gaat de arme in onze buurt ons ter harte?
Het zou mooi zijn wanneer we er vanavond allemaal weer zouden zijn. We worden begeleid door BUDO!

Doop Levi Letteboer
Na de vakantie, op D.V. zondag 16 juli, zal de heilige doop bediend worden aan Levi Letteboer. We hopen dat we samen met het gezin van Jorik, Risanne, Esmée en Lotte een gezegende dienst zullen beleven! In de doop wordt het evangelie op een bijzondere manier zichtbaar: de reiniging door het bloed van Christus en door de Heilige Geest; het ‘onder de naam – de heilzame regering’ van God gebracht worden.

Startzondag
Binnenkort hopen we al weer na te denken over de startzondag in september. Wellicht zijn er gemeenteleden, die zin hebben om mee te werken aan deze dag. Dat zou prachtig zijn. Geef je op bij de scriba Marco Haakmeester!

Wat bespraken we met de pastorale teams?
De toerusting voor de pastorale teams vond plaats op maandag 29 mei. We bespraken onder andere vier vragen/stellingen. Ik schiet te kort (1); Hoe komt er diepgang in het gesprek? (2); Hoe groei ik als pastor? (3) en Hoe kom ik binnen? (4). Sommigen herkenden zich in de vierde vraag: ‘Hoe groei ik als pastor?’. Daarbij maakten we de volgende kanttekeningen:
  • Als je bij mensen die afhoudend of onverschillig lijken tóch binnen wilt komen is dat een kostbaar goed. Had de Heer Zelf niet het verlangen om binnen te komen in een wereld die Hem de deur wees? Het verdriet omdat je als pastor niet welkom bent is in bepaalde zin ook het verdriet van de Heer.
  • Uitgangspunt dient voor ons te zijn, dat we niet inbreken. De deur moet door de ánder open gedaan worden. Een open en bescheiden houding, zonder aanmatiging of pretentie, is het minst bedreigend en het meest uitnodigend.
  • Een ander uitgangspunt is dat we zonder enig (voor)oordeel de ander bejegenen. Wie bijvoorbeeld in zijn hart oordeelt ‘Deze mensen zien er onverschillig uit; ze zullen wel niks van de kerk willen weten’ laat dat onuitgesproken blijken. Mensen voelen dat aan en laten je dus inderdaad niet binnen. Naast open en bescheiden, moeten we dus ook fair, eerlijk, onbevooroordeeld zijn.
  • Om mensen te ontmoeten is het goed om op de stoep te staan en aan te bellen. Als mensen zien wie ze voor zich hebben is het makkelijker om je binnen te laten dan wanneer je via de telefoon een afspraak maakt. Mensen die je voor het eerst ontmoet, kun je dus het beste proberen ‘life’ te spreken.
  • Zet niet te hoog in. Vraag bijvoorbeeld niet gelijk of je op ‘huisbezoek’ mag komen. Vertel wie je bent en dat je het fijn vindt eens kennis te maken. Wees helder over je agenda, dat schept vertrouwen. Je ziet bij de kennismaking dan wel hoe het gesprek loopt.
  • Bid of de Heer de deuren voor je opent.
Dank voor pastorale arbeid
De pastoraal werkers van wijk 1 Gerrit Schoonebeek en wijk 2 Mathilda Schepers hebben te kennen gegeven na jaren van pastorale arbeid deze taak neer te leggen. Ze hebben beiden heel erg hun best gedaan in naam van de Heer mensen te bezoeken en te bemoedigen met het evangelie. We willen hen van harte dank zeggen voor alle bezoekwerk, enthousiasme, betrokkenheid en wijsheid die ze hebben gedeeld! Namens kerkenraad en gemeente hartelijk dank!
Al met al zijn er voor pastoraal werkers diverse vacatures. Verder zoeken we ook vervanging voor twee ouderlingen die in september afscheid nemen vanwege het feit dat ze al twaalf jaar – of langer - het ambt vervullen. Dit is ook een punt van gebed. Bidt tot de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders schenkt aan de gemeente. Zij zijn een gave van Hem!

Buurtpastor niet in de maand juli
(Vrijwel) iedere donderdagmorgen ben ik van 9.00 uur – 10.30 uur in de kerk. Buurtbewoners of leden van de gemeente hebben dan de gelegenheid om het gesprek aan te gaan. Agnes de Lange en ik zijn de tweede donderdag van de maand samen in de kerk. Dan is er speciaal voor mensen die voorbede willen in verband met zwakheid of ziekte gelegenheid om te spreken en samen te bidden. U of jij zijn daar van harte welkom! In de maand juli is er in verband met de vakanties geen buurtpastor.

Wonne – woongemeenschap
Bij woongemeenschap de Wonne zoekt men een nieuw kerngroepslid. De Wonne Almelo is een oecumenische woongemeenschap. Als kerngroepsleden geven we een tijdelijk thuis aan maximaal negen mensen die acuut een onderdak nodig hebben. De meeste tijdelijke huisgenoten zijn bij hun komst dakloos en verkeren op een soort kruispunt in hun leven. We bieden onderdak, structuur, eten en drinken, een huiselijk klimaat en stimulans om nieuwe wegen in te slaan. Van onze tijdelijke huisgenoten verwachten we dat ze meedoen op het ritme van het huis, rekening houden met elkaar en respectvol met elkaar omgaan. Samen dragen we de kosten van huisvesting en levensonderhoud. Ieder doet als het even kan dagelijks één of meerdere klussen, en zo wordt het huishouden draaiend gehouden.
De belangrijkste inspiratiebron voor ons als kerngroep is het leven van Jezus Christus. Hij kwam op voor wie in een moeilijke situatie verkeerde. Een kleine tweeduizend jaar geleden werden velen al door zijn boodschap geraakt. Wij laten ons anno 2017 nog steeds raken. Voeding vinden we als kerngroep in het ochtend- en avondgebed in de kapel . Woorden als ‘samen delen’, ‘betrokkenheid’, ‘eenvoud’ en ‘kwetsbaarheid’ proberen we in het leven van alledag inhoud te geven. Ieder kerngroepslid heeft ook activiteiten en/of werk buiten de gemeenschap.
Wie voelt zich geroepen om onze kerngroep te versterken? We hebben vier eenvoudige units voor kerngroepsleden. Op dit moment kent onze groep drie inwonende en twee uitwonende leden. Wie kennis wil maken met onze gemeenschap is van harte welkom om in de week van 17 tot 22 juli a.s. een paar dagen met ons mee te leven.
Reageren kan per post (Arendsboerweg 1, 7601 BA Almelo), per mail () of telefonisch (0546-456436). Meer info is de vinden op de website, www.dewonnealmelo.nl.

Vakantie
Vanaf 24 juni tot en met 15 juli hopen wij vakantie te hebben. Vervolgens nog eens een weekje in augustus. Als het nodig is kunt u contact opnemen met de scriba of met uw wijkouderling.
Catherinus Elsinga

Collecte
Vakanties Bijzondere Doelgroepen. Het doel van deze collecte betreft het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel-week in dit vakantiehuis. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef daarom wat u kunt!
NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de wijkkas van de eigen Wijkkerk. Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Z.W.O.).

Van de Stichting
Vorige week maakten we u attent op het heerlijke zomersponsordiner van 22 juli, deze keer ook uw aandacht voor 8 juli, u kunt dan uw auto nog net voor de vakantie laten verwennen met een schuimbad.
Uiteraard is er dan ook weer een verloting en bestaat de mogelijkheid heerlijke harde worsten te kopen.
Voor het sponsordiner (kosten €15, --) kunt u zich opgeven bij Nico Kamp

Kidzzcorner
Thema: De afgoden te kijk gezet
Het is goed voor de kinderen dat ze weten dat Gods tegenstander sterk is. De goden van Egypte kunnen veel. God bewijst met een wonder dat Hij de enig echte God is. Maar de Egyptische magiërs blijken met de kracht van hun afgoden hetzelfde te kunnen. Hoe is het mogelijk? Maar … zijn de afgoden van Egypte dan net zo sterk als God? Als dat zo is, kan Israël nooit weggaan. Dan zet de HEER alle afgoden voor gek. De slang van Aäron verslindt alle andere slangen. Zo laat de HEER zien: Ik ben de grootste. Voor Mij moeten alle afgoden buigen, hoe sterk ze ook zijn. Dat geldt ook in ons leven. Gods vijanden lijken sterk (ziekte, dood, oorlog), maar er is altijd Baas boven baas. Je hoeft dus nooit bang te zijn, als de HEER bij je is.

~Kindernevendienst mededeling~
Hallo allemaal,
Vanmorgen geeft Jeannette na jaren kindernevendienst aan onze kinderen, de laatste keer haar kindernevendienst.
Wij vinden het natuurlijk heel erg jammer, maar zijn ook ontzettend dankbaar voor haar trouwe inzet en betrokkenheid bij ons als leiding en onze kinderen.
We hebben ook heel veel van je mogen leren Jeannette!
Dankjewel voor je gezelligheid, inzicht en wie je bent!
Binnenkort zullen we Jeannette uitnodigen in de kindernevendienst zodat wij en de kinderen haar kunnen bedanken, en in het zonnetje kunnen zetten.
Groetjes namens,
Leiding en kinderen kindernevendienst de ontmoeting
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting”
een gezegende dienst

 
Zondagsbrief 18 juni 2017 Zondagsbrief 18 juni 2017

(Zie lees meer>> rechtsonder)

lees meer »
 
Zondagsbrief 11 juni 2017 Zondagsbrief 11 juni 2017

(Zie lees meer>> rechtsonder)

lees meer »
 
Zondagsbrief 4 juni 2017 Zondagsbrief 4 juni 2017

(Zie lees meer>> rechtsonder)

lees meer »
 
Zondagsbrief 28 mei 2017 Zondagsbrief 28 mei 2017

(Zie lees meer>> rechtsonder)

lees meer »
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat:  Marco Haakmeester
Koster:           Kosters-team
Website:         Cris Koster
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.