PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Missionair beleidsplan 2017 - 2020: "Huis waarin Uw vrede is" (27-08-2017) Missionair beleidsplan 2017 - 2020: "Huis waarin Uw vrede is" (27-08-2017)
Wijkgemeente De Ontmoeting is ontstaan uit de samenvoeging van twee wijkgemeenten, ‘De Regenboog’ (Gereformeerde bond) en ‘Het Nieuwland’ (confessioneel-evangelisch). De Ontmoeting behoort tot de Protestantse Gemeente Almelo, die pluraal van karakter is. De identiteit van de wijkgemeente kan gekarakteriseerd worden als reformatorisch-evangelisch.
  • De gemeente ziet het als haar missie getuige te zijn van het evangelie van Christus in het zuidoosten van Almelo (de geografische wijk van De Ontmoeting).
  • De visie van de gemeente is in een geseculariseerde stad een ‘vindplaats van heil’ te zijn voor wijkbewoners, met kinderen in de wijk het evangelie te delen en beschikbaar te zijn voor het werk van de Here in het delen van het evangelie met moslims.
De visie sluit aan bij het verlangen en de geschiedenis van de gemeente. De gemeente ziet het nieuwe kerkgebouw in het hart van de wijk als een gave die nieuwe mogelijkheden biedt. Gaandeweg hoopt de gemeente sterker te worden en te groeien in geloof en getal.

Missionair project
Vanaf 2012 is met ondersteuning van de IZB uitvoering gegeven aan een projectplan dat loopt tot september 2017 en gericht is op missionair gemeente-zijn.
Kort samengevat liggen de accenten voor de nieuwe projectperiode op:
  • Gemeente-brede missionaire toerusting, met behulp van IZB-Focus
  • De gemeente als vindplaats van heil
  • Kinderen leren het evangelie kennen en jonge gezinnen voelen zich thuis
  • Toerusting met het oog op de ontmoeting met moslims
Het nieuwe project start op 1 oktober 2017 en eindigt op 30 september 2020.

Download hier het Missionair beleidsplan 2017 - 2020
 
Geef met blijdschap! (9-01-2015) Geef met blijdschap! (9-01-2015)

Eerlijk gezegd is het me nooit eerder opgevallen. Maar het staat er toch echt: Koning David stelt zijn complete vermogen beschikbaar voor de bouw van de tempel! ( 1 Kronieken 29:1-20) Hij maakt dat bekend tijdens een bijeenkomst met alle leiders van het volk op het eind van zijn leven.
 
Davids hartsverlangen
Zijn leven lang is David bezig met de tempelbouw. Dat hij niet zelf de tempel mag bouwen weerhoudt hem er niet van voorbereidingen te treffen. Het is zijn hartsverlangen, dat God komt wonen bij zijn volk. David weet dat er heel wat nodig is aan goud en zilver, kopen en ijzer, edelstenen en hout. Want de HEER laat hem het complete bouwplan van de tempel zien. Hij doet er alles aan om de kostbare materialen bij elkaar te brengen. En hij bindt zijn zoon Salomo op het hart zich door niets te laten weerhouden of ontmoedigen bij de bouw van Gods huis.
 
Die bemoediging is nodig. Salomo is jong en onervaren. En de tempelbouw is prachtig, maar ook zwaar. Het is een echt geloofsproject.
De tempel is immers de plaats waar niemand minder dan de heilige God woont. Hetzelfde geldt voor de kerk. Daar ontvangt God de eer en zoeken mensen Zijn aanwezigheid. In Woord en sacrament, in liefde en onderling dienstbetoon, in lofprijzing en gebed. Daar gebeurt het allermooiste dat mensen kunnen beleven: het wonder van de ontmoeting met de Levende HEER. Daar proef je de krachten van de toekomende eeuw!
 
Jezus bouwt de kerk

Wie kan zo’n project aan? Wie is bekwaam genoeg voor tempelbouw? Wie kan een gemeente bouwen die geschikt is om als woning te dienen voor de HEER? Toch durft Salomo het aan. Hij bouwt de tempel. Eenvoudig omdat God hem dat opdraagt. In het vertrouwen dat Gods heerlijkheid zal neerdalen in de tempel.
 
God komt de mensen tegemoet, uit liefde. Het geheim van die liefde is Jezus, de grote Zoon van David. Jezus offert al zijn rijkdom op en daalt af in het armzalige bestaan van zondige mensen. Heel zijn leven is gewijd aan het bouwen van de tempel. Hij bouwt de tempel, de kerk, de gemeente door mensen met God te verzoenen. Jezus geeft zijn leven en na zijn opstanding en hemelvaart blijft Hij met ons bezig!
 
Jezus is het fundament waarop de kerk wordt gebouwd. Zijn ‘nalatenschap’, zijn rijkdom is het kapitaal waarmee wij mogen werken. Dat geeft ons de moed om te bouwen als kerk en diaconie, ook in Anno Domini (het jaar onzes Heren) 2015.
 
Ongekende vreugde
David geeft een voorbeeld door zijn hele nalatenschap aan de tempel te geven. Daarna vraagt hij aan het volk: ‘Wie van u stelt zich vandaag in dienst van de HEER door een vrijwillige gave te schenken?’
Er komt een overweldigende reactie. Het volk brengt 150 ton goud, 300.000 kilo zilver, 540 ton koper, 3000 ton ijzer en een grote hoeveelheid sieraden bij elkaar. Wat een opbrengst! Er breekt een ongekende vreugde uit! Allemaal zijn ze aangestoken door het enthousiasme van David voor de tempelbouw. Dáárvoor wil ik leven en daaraan wil ik geven! Niemand geeft met tegenzin. Iedereen vindt het schitterend om een offer te brengen voor het onbetaalbare: dat God komt wonen bij de mensen.
 
In januari wordt de actie kerkbalans gehouden. Ik hoop dat er gul geofferd wordt en dat de opbrengst alle verwachtingen overtreft. Ik hoop dat mensen met een goed inkomen een bijdrage leveren van meer dan
€ 500,- of € 1.000,-, zodat het financiële draagvlak  breder wordt. Ik hoop op financiële armslag voor wijkgemeenten en diaconieën zodat ze zich met het ‘echte werk’ bezig kunnen houden.
Maar ik hoop even vurig dat iedere gever van onze Protestantse Gemeente Almelo iets ervaart van de geweldige vreugde van het geven. Zoals het volk Israël in de tijd van David. Wat is het prachtig bij te mogen dragen aan het allerhoogste: het beleven, vieren en delen van de verzoende relatie met onze Vader in de hemel!
Geef zo veel als u van harte wilt geven. Een gering bedrag kan in een situatie van krapte een groot en waardevol offer zijn! Geef zonder tegenzin of dwang. Geef wat u geeft met vreugde, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
 
Uit Gods hand
Om misverstanden te voorkomen: David toont niet zoveel royaliteit om door de mensen geprezen te worden. Verre van dat! Wanneer de rijkdommen voor de tempel verzameld zijn prijst David de HEER. En wel op een indrukwekkend nederige manier: ‘Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand’.
 
Zo simpel is het. Alles wat wij geven voor het werk van de HEER, hebben we eerst van Hem gekregen. Niet alleen geld en goed, maar ook de Geest, de geestdrift voor zijn Koninkrijk, de gaven waarmee we dienen, de innerlijke vrijheid en de vreugde waarmee we geven. En wie niet heeft mag in Jezus’ naam bij God de hand (of het hart) ophouden. Als er één royaal is, dan is God het wel!
 
Catherinus Elsinga

 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.